ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน Green & Clean Campus
(11)

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีสวดอภิธรรมบำเพ็ญกุศลศพ รองศาสตราจารย์ ดร.มงคล รายะนาคร อดีตคณบดีคณะวิทยาศาสตร์...
02/10/2023

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีสวดอภิธรรมบำเพ็ญกุศลศพ รองศาสตราจารย์ ดร.มงคล รายะนาคร อดีตคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี ศาสตราจารย์คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เลขานุการมูลนิธิขาเทียมในในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เป็นประธานในพิธี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ ตุวานนท์ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ประโยชน์ อุนจะนำ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ร่วมพิธี เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2566 ณ ศาลาเอนกประสงค์ศาสนคุณสามัคคีนุสรณ์ (ศาลา 3) วัดป่าแพ่ง ต.ช้างม่อย อ.เมือง จ.เชียงใหม่

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมโครงการ "โลกใหม่ในรั้วสีน้ำเงิน" แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา...
30/09/2023

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมโครงการ "โลกใหม่ในรั้วสีน้ำเงิน" แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อให้นักศึกษาด้เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยและการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมในระหว่างการศึกษา ระหว่างวันที่ 30 กันยายน - 1 ตุลาคม 2566 ณ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธาธร ไชยเรืองศรี อาจารย์ผ...
25/09/2023

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธาธร ไชยเรืองศรี อาจารย์ผู้สอนกระบวนวิชา 213706 - BIOMON ECO MANAGEMENT : การตรวจติดตามทางชีวภาพและการจัดการระบบนิเวศ นำนักศึกษาเข้าใช้พื้นที่ในการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ตัวอย่างเพื่อใช้ในการเรียนการสอน ระหว่างวันที่ 23 - 24 กันยายน 2566 ณ บริเวณโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี - มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (อพ.สธ.-มช.) และศูนย์รวบรวมพันธุ์พืชพื้นถิ่นและแปลงวนเกษตร ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

ภาควิชาสังคมวิทยาและมนุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยการสนับสนุนจากศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาช...
20/09/2023

ภาควิชาสังคมวิทยาและมนุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยการสนับสนุนจากศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) จัดโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาชุมชนในมิติวัฒนธรรม กรณีศึกษาชุมชนสันคะยอมและชุมชนหนองหล่ม โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ ปัญญาแก้ว อาจารย์ประจำคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากรและหัวหน้าโครงการ เพื่อนำเสนอผลการดำเนินการและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่าง ๆ ของโครงการฯ เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุม 6 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน กระทรวงยุติธรรม จัดโครงการ "สานสัมพันธ์ น้อง-พี่ เสริมพลังต้านยาเสพติด" รุ่นที่ 5 เพื่อกา...
12/09/2023

สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน กระทรวงยุติธรรม จัดโครงการ "สานสัมพันธ์ น้อง-พี่ เสริมพลังต้านยาเสพติด" รุ่นที่ 5 เพื่อการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดโดยการอบรมเชิงจิตวิทยาเพื่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม และดำเนินการในลักษณะกลุ่มสัมพันธ์สันทนาการที่จะเป็นแนวทางในการพัฒนาตนเองและป้องกันการกระทำผิดซ้ำของผู้ถูกคุมความประพฤติ ระหว่างวันที่ 11 - 15 กันยายน 2566 ณ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

นักศึกษาสาขาวิชารังสีเทคนิค ร่วมกับ ภาควิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการ "Rab Rak Red" เ...
10/09/2023

นักศึกษาสาขาวิชารังสีเทคนิค ร่วมกับ ภาควิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการ "Rab Rak Red" เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีและความสัมพันธ์อันดีของนักศึกษาและคณาจารย์ ภาควิชารังสีเทคนิค เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2566 ณ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

ชมรมคริสตชน สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการค่ายสานสัมพันธ์ชมรมคริสตชน ประจำปีการศึกษา 1/2566 เพื่อให้นักศึก...
09/09/2023

ชมรมคริสตชน สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการค่ายสานสัมพันธ์ชมรมคริสตชน ประจำปีการศึกษา 1/2566 เพื่อให้นักศึกษาในชมรมได้ทำความรู้จัก มีความสามัคคีและได้เรียนรู้แนวทางการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 8 - 10 กันยายน 2566 ณ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยชียงใหม่ จัดโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาองค์กร ประจำปี 2566 โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ประโยชน์ อุนจะนำ ผู้...
01/09/2023

ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยชียงใหม่ จัดโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาองค์กร ประจำปี 2566 โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ประโยชน์ อุนจะนำ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยชียงใหม่ กล่าวรายงานและให้การต้อนรับนายชัชพล กุลโพธิสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานมหาวิทยาลัย ในโอกาสบรรยายพิเศษเรื่อง "แผนพัฒนาศักยภาพบุคลากร" และมอบหมายนโยบายแผนปฏิบัติงานตามภารกิจสำนักงานมหาวิทยาลัย แก่พนักงานศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2566 ณ โรงแรมฟลอร่า ครีค อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ร่วมกับ มูลนิธิพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และหน่วยทันตกรรมพระราชทาน คณะทัน...
27/08/2023

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ร่วมกับ มูลนิธิพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และหน่วยทันตกรรมพระราชทาน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการทันตกรรมเคลื่อนที่ เพื่อทันตสุขภาพที่ดีแก่พระสงฆ์ในจังหวัดลำพูนและพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อถวายเป็นพระกุศลในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โดยให้บริการทางทันตกรรมแก่พระภิกษุสงฆ์กว่า 200 รูป โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และประธานมูลนิธิพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวรายงาน นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ประโยชน์ อุนจะนำ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมพิธีฯ เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2566 ณ วัดป่าพุทธพจน์หริภุญไชย(ธ) ในพระราชูปถัมภ์ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

14/08/2023
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยคณะกรรมการดำเนินงานด้านส่งเสริมศาสนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัย...
13/08/2023

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยคณะกรรมการดำเนินงานด้านส่งเสริมศาสนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการบวชเนกขัมมจาริณีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระราชชนนีพันปีหลวง ทรงเจริญพระชนมพรรษา 91 พรรษา ระหว่างวันที่ 11-14 สิงหาคม 2566 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมพระพุทธศาสนา โดยการปฏิบัติธรรม ถือศีล ทำจิตใจให้สงบผ่องใส โดยได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์สาธิต ธีรปัญโญ ผู้อำนวยการสถาบันธรรมมาภิวัฒน์, รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ อินทนนท์ อาจารย์ภาควิชาปรัชญาและศาสนา, อาจารย์ ดร. ส่งเสริม แสงทอง อาจารย์ภาควิชามนุษยสัมพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากร ณ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน (วันที่ 3)

รองศาสตราจารย์ ดร.ประโยชน์ อุนจะนำ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานนำกล่าวถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จ...
12/08/2023

รองศาสตราจารย์ ดร.ประโยชน์ อุนจะนำ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานนำกล่าวถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566 ทรงเจริญพระชนมพรรษา 91 พรรษา พร้อมด้วยผู้เข้าร่วมโครงการบวชเนกขัมมจาริณีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ ระหว่างวันที่ 11-14 สิงหาคม 2566 ณ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยคณะกรรมการดำเนินงานด้านส่งเสริมศาสนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัย...
11/08/2023

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยคณะกรรมการดำเนินงานด้านส่งเสริมศาสนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการบวชเนกขัมมจาริณีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระราชชนนีพันปีหลวง ทรงเจริญพระชนมพรรษา 91 พรรษา ระหว่างวันที่ 11-14 สิงหาคม 2566 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมพระพุทธศาสนา โดยการปฏิบัติธรรม ถือศีล ทำจิตใจให้สงบผ่องใสและเพื่อเป็นการทำนุบำรุงและส่งเสริมพระพุทธศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีอันดีงาม โดยได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์สาธิต ธีรปัญโญ ผู้อำนวยการสถาบันธรรมมาภิวัฒน์ จังหวัดลำปาง พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ อินทนนท์ อาจารย์ภาควิชาปรัชญาและศาสนา, อาจารย์ ดร. ส่งเสริม แสงทอง อาจารย์ภาควิชามนุษยสัมพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากร และ รองศาสตราจารย์ ดร.ประโยชน์ อุนจะนำ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการฯ เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2566 ณ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน จัดการอบรมโครงการปกปักอนุรักษ์ป่าดั้งเดิมของวิท...
07/08/2023

ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน จัดการอบรมโครงการปกปักอนุรักษ์ป่าดั้งเดิมของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีและศึกษาดูงานพื้นที่ปกปักทรัพยากร โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี - มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (อพ.สธ. - มช.) โดยมีนางศรีนรินทร์ ริยาพันธ์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน และคณาจารย์นำนักศึกษาวิทยาลัยเกษตรฯลำพูนเข้าอบรม และนายพุทธมนต์ สนธิคุณ นักจัดการงานทั่วไป ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากร เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2566

ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน จัดการอบรมโครงการปกปักอนุรักษ์ป่าดั้งเดิมของวิท...
04/08/2023

ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน จัดการอบรมโครงการปกปักอนุรักษ์ป่าดั้งเดิมของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีและศึกษาดูงานพื้นที่ปกปักทรัพยากร โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี - มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (อพ.สธ. - มช.) แก่นักศึกษาวิทยาลัยเกษตรฯลำพูน โดยมีนางศรีนรินทร์ ริยาพันธ์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน เป็นประธานเปิดการอบรม, นายพุทธมนต์ สนธิคุณ นักจัดการงานทั่วไป ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากร พร้อมด้วย นายธงชัย เยตา พนักงานบริการฝีมือ และ นายเจริญศักดิ์ ทะนันท์ศักดิ์ พนักงานบริการทั่วไป เป็นผู้ช่วยวิทยากร ในวันที่ 4 และ 7 สิงหาคม 2566 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูนและศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมืองจังหวัดลำพูน

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ตำแหน่งพนักงานช่าง ปฏิบัติหน้าที่ด้านเทคนิคระบบไฟฟ้า โดยมีรายละเอียดตา...
03/08/2023

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ตำแหน่งพนักงานช่าง ปฏิบัติหน้าที่ด้านเทคนิคระบบไฟฟ้า โดยมีรายละเอียดตามลิงก์ดังแนบมาพร้อมนี้

ศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน มหา...
01/08/2023

ศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาประจำปี 2566 เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ตลอดจนการสนับสนุนส่งเสริมพระพุทธศาสนา โดยมีรองศาตราจารย์ ดร.ประโยชน์ อุนจะนำ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และตัวแทนนักศึกษา ร่วมพิธีฯ เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2566 ณ วัดฝายหิน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมพิ...
01/08/2023

ศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2566 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ประโยชน์ อุนจะนำ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ตลอดจนพุทธศาสนิกชนร่วมพิธี จัดโดยคณะกรรมการดำเนินงานด้านส่งเสริมศาสนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2566 ณ ข่วงวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ชมรมวิชาการ สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมคณะผู้ทำงานชมรมวิชาการเพื่อฝึกทักษะ...
29/07/2023

ชมรมวิชาการ สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมคณะผู้ทำงานชมรมวิชาการเพื่อฝึกทักษะการเป็นผู้นำและพัฒนากระบวนการคิดในการทำกิจกรรมทางวิชาการ ระหว่างวันที่ 29 - 30 กรกฎาคม 2566 ณ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ ค่ายสัมมนาหัวข้อวิจัยทางเรขาคณิต เร...
28/07/2023

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ ค่ายสัมมนาหัวข้อวิจัยทางเรขาคณิต เรขาคณิตวิยุต และเรขาคณิตเชิงคำนวณ ครั้งที่ 5 (Geometry Boot Camp 2023) เพื่อแลกเปลี่ยนและระดมความคิดสำหรับสร้างงานวิจัยทางเรขาคณิตฯ ตลอดจนสร้างเครือข่ายงานวิจัยด้านเรขาคณิตฯ ระหว่างวันที่ 28 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2566 ณ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยชมรมนักศึกษานานาชาติ จัดกิจกรรม "International Camp" เพื่อส่งเสริมทักษะการเป็นพ...
28/07/2023

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยชมรมนักศึกษานานาชาติ จัดกิจกรรม "International Camp" เพื่อส่งเสริมทักษะการเป็นพลเมืองโลกและสร้างบรรยากาศแห่งความเป็นนานาชาติ ระหว่างวันที่ 28 - 29 กรกฎาคม 2566 ณ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2566 เนื่องในโอกาสมหามงคลวัน...
28/07/2023

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2566 เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดย ศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และ รองศาสตราจารย์ ดร.ประโยชน์ อุนจะนำ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมพิธีฯ เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2566 ณ สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน กระทรวงยุติธรรม จัดโครงการ "สานสัมพันธ์ น้อง-พี่ เสริมพลังต้านยาเสพติด" รุ่นที่ 4 เพื่อกา...
24/07/2023

สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน กระทรวงยุติธรรม จัดโครงการ "สานสัมพันธ์ น้อง-พี่ เสริมพลังต้านยาเสพติด" รุ่นที่ 4 เพื่อการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดโดยการอบรมเชิงจิตวิทยาเพื่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม และดำเนินการในลักษณะกลุ่มสัมพันธ์สันทนาการที่จะเป็นแนวทางในการพัฒนาตนเองและป้องกันการกระทำผิดซ้ำของผู้ถูกคุมความประพฤติ ระหว่างวันที่ 24 - 28 กรกฎาคม 2566 ณ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมเพื่อเชื่อมสัมพันธไมตรี สร้างความสามัคคีและ...
22/07/2023

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมเพื่อเชื่อมสัมพันธไมตรี สร้างความสามัคคีและเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษา และคณาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ณ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ระหว่างวันที่ 22 - 23 กรกฎาคม 2566

ภาควิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรม "รวมมิตรคณิตศาสตร์" เพื่อความสามัคคีและเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว...
22/07/2023

ภาควิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรม "รวมมิตรคณิตศาสตร์" เพื่อความสามัคคีและเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาชั้นปีต่าง ๆ และคณาจารย์ภาควิชาคณิตศาสตร์ ระหว่างวันที่ 22 - 23 กรกฎาคม 2566 ณ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ตำแหน่งเลขที...
21/07/2023

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ตำแหน่งเลขที่ S๔๐๑๐๔๐๕ ปฏิบัติงานด้านการควบคุมดูแลระบบสารสนเทศ โดยมีรายละเอียดในเอกสารดังแนบมาพร้อมนี้

รองศาสตราจารย์ ดร.ประโยชน์ อุนจะนำ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ อาจารย์ ดร.มนตรี แสนวังสี พร้อมด...
18/07/2023

รองศาสตราจารย์ ดร.ประโยชน์ อุนจะนำ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ อาจารย์ ดร.มนตรี แสนวังสี พร้อมด้วยคณาจารย์ คณะทำงานและนักศึกษา ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตามโครงการประเมินแหล่งกักเก็บคาร์บอน (Carbon sink) การชดเชยคาร์บอน (Carbon offset) และศักยภาพในการขายคาร์บอนเครดิตจากภาคป่าไม้และพื้นที่สีเขียวในพื้นที่ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโอกาสลงพื้นที่ร่วมกับบุคลากรศูนย์การศึกษาฯ ณ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน และบริเวณพื้นที่ศูนย์รวบรวมพันธุ์ไม้พื้นถิ่นและแปลงวนเกษตร โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ. - มช.) เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2566

Mr.Takaharu Serizawa FECL President and CEO บริษัท ฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิกส์ คอมโพเน้นส์ (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมด้วยผู้บริ...
13/07/2023

Mr.Takaharu Serizawa FECL President and CEO บริษัท ฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิกส์ คอมโพเน้นส์ (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ เข้าหารือเกี่ยวกับแนวทางความร่วมมือการพัฒนางานวิจัยเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานไฮโรเจน โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.กลยุทธ ปัญญาวุธโธ ภาควิชาวิศกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และรองศาสตราจารย์ ดร.ประโยชน์ อุนจะนำ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2566 ณ ศูนย์พัฒนาพลังงานสะอาดเพื่อมหาวิทยาลัยสีเขียว ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งพนักงานช่าง เลขที่ตำแหน่ง S...
12/07/2023

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งพนักงานช่าง เลขที่ตำแหน่ง S๔๐๑๐๔๐๖, S๔๐๑๐๔๐๗, S๔๐๑๐๔๐๘ และ S๔๐๑๐๔๐๙ ปฏิบัติงานด้านเทคนิคระบบไฟฟ้า โดยมีรายละเอียดในเอกสารดังแนบด้านล่างนี้

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบภาคความรู้ความสามารถประสบการณ์และทัศนคติโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักจัดการงาน...
12/07/2023

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบภาคความรู้ความสามารถประสบการณ์และทัศนคติโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป เลขที่ตำแหน่ง S๔๐๑๐๔๐๕ ปฏิบัติงานด้านการควบคุมดูแลระบบสารสนเทศ โดยมีรายละเอียดในเอกสารดังแนบด้านล่างนี้

สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน กระทรวงยุติธรรม จัดโครงการ "สานสัมพันธ์ น้อง-พี่ เสริมพลังต้านยาเสพติด" รุ่นที่ 3 เพื่อกา...
04/07/2023

สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน กระทรวงยุติธรรม จัดโครงการ "สานสัมพันธ์ น้อง-พี่ เสริมพลังต้านยาเสพติด" รุ่นที่ 3 เพื่อการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดโดยการอบรมเชิงจิตวิทยาเพื่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม และดำเนินการในลักษณะกลุ่มสัมพันธ์สันทนาการที่จะเป็นแนวทางในการพัฒนาตนเองและป้องกันการกระทำผิดซ้ำของผู้ถูกคุมความประพฤติ ระหว่างวันที่ 3 - 7 กรกฎาคม 2566 ณ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

รองศาสตราจารย์ ดร.ประโยชน์ อุนจะนำ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ คุณอนันต์ เดชพรม ผู้อำนวยก...
03/07/2023

รองศาสตราจารย์ ดร.ประโยชน์ อุนจะนำ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ คุณอนันต์ เดชพรม ผู้อำนวยการกองแผนงาน, คุณณัฐวิทย์ ครูบา
ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่และสาธารณูปโภค มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณะ ในการประชุมคณะกรรมการตรวจรับบริจาคทรัพย์สินของทางราชการ ที่ได้รับมอบอ่างเก็บน้ำห้วยขี้เหล็ก ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน จากจังหวัดลำพูน ในพื้นที่ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2566 ณ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

รองศาสตราจารย์ ดร.ประโยชน์ อุนจะนำ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.สุกรี เก...
29/06/2023

รองศาสตราจารย์ ดร.ประโยชน์ อุนจะนำ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.สุกรี เกษรเกศรา คณบดีคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณะ ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมสถานที่และหารือความร่วมมือโครงการจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมอุตสาหกรรมศิลป์ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2566 ณ ศูนย์การศึกษามหาวิยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ตำแหน่งพนักงานช่าง เลขที่ตำแหน่ง S๔๐๑๐๔๐๖, S๔๐๑๐๔๐๗, S...
23/06/2023

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ตำแหน่งพนักงานช่าง เลขที่ตำแหน่ง S๔๐๑๐๔๐๖, S๔๐๑๐๔๐๗, S๔๐๑๐๔๐๘ และ S๔๐๑๐๔๐๙ จำนวน 4 อัตรา ปฏิบัติหน้าที่ด้านเทคนิคระบบไฟฟ้า โดยมีรายละเอียดในเอกสารดังแนบด้านล่างนี้

สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน กระทรวงยุติธรรม จัดโครงการ "สานสัมพันธ์ น้อง-พี่ เสริมพลังต้านยาเสพติด" รุ่นที่ 2 เพื่อกา...
12/06/2023

สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน กระทรวงยุติธรรม จัดโครงการ "สานสัมพันธ์ น้อง-พี่ เสริมพลังต้านยาเสพติด" รุ่นที่ 2 เพื่อการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดโดยการอบรมเชิงจิตวิทยาเพื่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม และดำเนินการในลักษณะกลุ่มสัมพันธ์สันทนาการที่จะเป็นแนวทางในการพัฒนาตนเองและป้องกันการกระทำผิดซ้ำของผู้ถูกคุมความประพฤติ ระหว่างวันที่ 12 - 16 มิถุนายน 2566 ณ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "หริภุญไชย" จังหวัดลำพูน

ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรม "ค่ายสายใยรักไบโอ" เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์...
10/06/2023

ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรม "ค่ายสายใยรักไบโอ" เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์มีจิตสาธารณะ มีความเป็นผู้นำ รู้จักการทำงานเป็นหมู่คณะ ตามลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ ระหว่างวันที่ 10 - 11 มิถุนายน 2566 ณ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

รองศาสตราจารย์ ดร.ประโยชน์ อุนจะนำ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญ...
07/06/2023

รองศาสตราจารย์ ดร.ประโยชน์ อุนจะนำ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญนภา คลังสินศิริกุล รองคณบดีด้านพัฒนาคุณภาพองค์กรและบริการวิชาการ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เกียรติวัฒนเจริญ หัวหน้าภาควิชารังสีเทคนิค พร้อมด้วยคณาจารย์และบุคลากรจากคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในพิธีทำบุญอาคารเรียนและปฏิบัติการ 5 (HPB 5) เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ ฝึกอบรม การวิจัยและนวัตกรรมขั้นสูงด้านวิทยาศาสตร์รังสีการแพทย์ รวมถึงเพื่อการเรียนการสอนของคณะเทคนิคการแพทย์ เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2566 ณ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

ที่อยู่

205 ตำบลศรีบัวบาน
Lamphun
51000

เบอร์โทรศัพท์

+66 53 553 177

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูนผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

แชร์


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Lamphun

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ขอความกรุณาประชาสัมพันธ์ให้ด้วยค่ะ----ขอบคุณค่ะ
เที่ยวทิพย์!!
https://ngthai.com/news-activity/37935/virtual-tour-rock-park/
https://www.thaipost.net/main/detail/116107
ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "หริภุญไชย" จังหวัดลำพูน รับสมัครงานตำแหน่งพนักงานบริการทั่วไป จำนวน 1 อัตรา วุฒิม.๓ มีความสามารถในการดูแลงานสนาม งานสวน งานต้นไม้ เงินเดือน ๑๐,๓๘๐ บาท ผู้สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “หริภุญไชย” จังหวัดลำพูน และ Www.Hec.Oop.Cmu.Ac.Th หรือขอรับใบสมัครและยื่นสมัครได้เองที่ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "หริภุญไชย" จังหวัดลำพูน โทร 053 - 553177 รับสมัครถึงวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ

ดาวน์โหลดรายละเอียดและใบสมัคร
http://www.hec.oop.cmu.ac.th/images/uploadfile/Event2020-07102020075Z2R3M64.pdf📌📌
#}