ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา จังหวัดลำพูน

ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา จังหวัดลำพูน ทักษะดี มีจิตอาสา มุ่งมั่นพัฒนา น้อมนำพาหลักพอเพียง
(1)

เป็นหน่วยงานที่ให้บริการสวัสดิการสังคมและการสังคมสงเคราะห์แก่ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ คนไร้ที่พึ่งและผู้ประสบปัญหาทางสังคม

วันที่ 31 สิงหาคม 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมรา...
31/08/2023

วันที่ 31 สิงหาคม 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้ข้าราชการ เข้าร่วมการประชุมขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการศึกษาจังหวัด โดยผ่านกลไกของ กศจ. และขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์ธนาคารหน่วยกิตระดับจังหวัดลำพูน จัดโดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำพูน โดยมีนายชาตรี กิตติธนดิตถ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมฯ ณ ห้องประชุมจามจุรี 2 เดอะ แกรนด์จามจุรี รีสอร์ท จังหวัดลำพูน

วันที่ 31 สิงหาคม 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมรา...
31/08/2023

วันที่ 31 สิงหาคม 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ ให้การต้อนรับอาจารย์ปทุมวัลย์ เตโช อาจารย์สาขาวิชาการการจัดการ พร้อมคณาจารย์ จากคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธนบุรี วิทยาเขตภาคเหนือ จังหวัดลำพูน เนื่องในโอกาสเข้ามานิเทศงานนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (ภาคปฏิบัติ) ระหว่างวันที่ 10 กรกฎาคม – 8 กันยายน 2566 ได้แก่นางสาวรัชณิตา ไกรสิทธิ์ นักศึกษาสาขาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ (ศปก.) ของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน

31/08/2023
ขอแสดงความยินดี 💐🎉🎊👍💯
31/08/2023

ขอแสดงความยินดี 💐🎉🎊👍💯

จังหวัดลำพูน คว้ารางวัล

🏆 คว้ารางวัลเลิศรัฐ ปี ‘66🎉🎉
✨✨สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
✨✨หมวดที่ 2 ด้านการวางแผนยุทธศาสตร์ และการสื่อสารเพื่อการนำไปปฏิบัติ

✨✨ เมื่อวันที่ 17 ก.ค. 66 จังหวัดลำพูนได้เข้าร่วมการประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปี 256 โดยคณะผู้ตรวจประเมิน จากสำนักงาน ก.พ.ร. ดำเนินการตรวจประเมินให้คะแนน

👌👍👉นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ได้นำเสนอหลักการ 5 P ในการจัดทำยุทธศาสตร์ การพัฒนาจังหวัด 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) และแผนปฏิบัติราชการประจำปีสำหรับการนำยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งจังหวัดลำพูนได้นำแผนปฏิบัติไปสู่การปฏิบัติโดยใช้หลักการ LSTM (Lamphun Strategic Targeting Management) สำหรับกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ โดยใช้หลักการ 5 P ประกอบด้วย P1 Plan ยุทธศาสตร์นโยบายแผนที่สำคัญ P2 Pain Point ค้นหาปัญหาและความต้องการ P3 Potential ศักยภาพ P4 Performance ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา P5 Partner ภาคีหุ้นส่วน

👌👍👉จากนั้นหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำพูนได้นำเสนอผลการดำเนินงานที่โดดเด่น เป็นการนำเสนอ Best Practice ในการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ของจังหวัดลำพูน จำนวน 3 เรื่อง ได้แก่ การบริหารจัดการสินค้าลำไยเพื่อเพิ่มมูลค่า โดยนางวิไล อุตส่าห์ เกษตรจังหวัดลำพูน การส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ “ผ้าย้อมสีธรรมชาติ” โดยนางบำเพ็ญ เมืองมูล พัฒนาการจังหวัดลำพูน การร่วมงานกับภาคีเครือข่าย"Lamphun City Lab" โดยภาคีเครือข่ายภาคประชาสังคม ในนาม Lamphun City Lap นายไชยยง รัตนอังกูร

👌👍👉การบริหารจัดการสินค้าลำไยเพื่อเพิ่มมูลค่า ซึ่งเป็นการตอบโจทย์ลำพูนเมืองแห่งเกษตรสุขภาพ และเกษตรนวัตกรรมสร้างสรรค์ ในประเด็นการพัฒนาที่ 3 เมืองเกษตรสีเขียว (Green Agricultural City) มีการคาดคะเนสถานการณ์การผลิตลำไย ปี 2566 ผลผลิตรวมประมาณ 352,644 ตัน แบ่งเป็น ผลผลิตลำไยในฤดู จำนวน 220,479 ตัน (62.42 %) และนอกฤดู จำนวน 132,164 ตัน (37.48%) โดยมีการรับรองมาตรฐานการผลิต GAP ลำไย ร้อยละ 29.41 ของเนื้อที่ให้ผลผลิตทั้งหมด จังหวัดลำพูนมีแนวทางพัฒนาต่อยอด โดย ส่งเสริมการผลิตลำไยคุณภาพ มาตรฐาน GAP อย่างต่อเนื่อง ยกระดับมาตรฐานการผลิตเป็นลำไยอินทรีย์ เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนภารกิจด้านการเกษตรของจังหวัดลำพูน (ปี 2566 – 2570) ในประเด็นการพัฒนาที่ 3 เมืองแห่งเกษตรสุขภาพและเกษตรนวัตกรรม สร้างสรรค์

👌👍👉การส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ “ผ้าย้อมสีธรรมชาติ”จังหวัดลำพูน ได้ให้ความสำคัญ กับการส่งเสริม และพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผลิตภัณฑ์ผ้าทอ ซึ่งเป็นงานหัตถกรรมชุมชนที่มีความโดดเด่น เป็นเอกลักษณ์ สร้างชื่อเสียง ให้กับจังหวัดลำพูน และเป็นหนึ่งในอาชีพที่สร้างงาน สร้างรายได้ ให้กับประชาชนชาวจังหวัดลำพูนมาอย่างยาวนาน โดยมุ่ง ส่งเสริมการพัฒนากระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมผ่านการส่งเสริม และพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้า ที่ย้อมด้วยสีธรรมชาติ

👌👍👉การร่วมงานกับภาคีเครือข่าย"Lamphun City Lab" ”เป็นการสร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือโดยขับเคลื่อน ผ่านเครือข่ายความร่วมมือ ภายใต้กิจกรรม Lamphun Creative City Activation. มุ่งเน้นการเสริมสร้างพลังทางเศรษฐกิจ สังคม ชุมชน ให้ทุกภาคส่วนร่วมกันสร้างเมืองที่เป็นความร่วมมือ สร้างความสงบสุข สะอาด และมีความมั่นคงปลอดภัย การเพิ่มพื้นที่สีเขียว พร้อมการจัดการระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการอย่างครบถ้วน เช่น ระบบระบายน้ำ ระบบแสงสว่าง ระบบการสัญจรที่เอื้อต่อการใช้ชีวิตของผู้คนในเมือง การเพิ่มพื้นที่สีเขียวด้วยการปลูกต้นไม้ เพื่อการหายใจที่สะดวกขึ้น นอกจากนั้นการส่งเสริมภาคธุรกิจในพื้นที่เช่น การมีพื้นที่ผ่อนคลายด้วยงานศิลป์หรืองานหัตถกรรมท้องถิ่น โดยเชื่อมโยงพื้นที่สร้างกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆ จะทำให้เมืองลำพูนเป็นเมืองที่เดินได้เดินดีและมีความยั่งยืนและเป็นเมืองในการสืบสาน ต่อยอดการพัฒนาอัตลักษณ์วิถี บนฐานวัฒนธรรมภูมิปัญญาสร้างสรรค์ เสริมสร้างศักยภาพเชื่อมโยงระบบ และกลไกการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากสู่อัตลักษณ์การท่องเที่ยว

🏆🏆🏆ผลการตรวจประเมิน จังหวัดลำพูนได้คว้ารางวัล สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวดที่ 2 ด้านการวางแผนยุทธศาสตร์ และการสื่อสารเพื่อการนำไปปฏิบัติ

🏆🏆🏆ทั้งนี้ ในปี 2564 จังหวัดลำพูนได้รับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ.2564 มาแล้ว ซึ่งเป็นรางวัลคุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐด้านมุ่งเน้นผู้ได้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสียอีกด้วย

--------------------------------------------------
ภาพ/ข้อมูล : นายชนาธิป เมืองมูล ผู้สื่อข่าว ส.ปชส.ลำพูน
บรรณาธิการ : นางสาวมัณฑนา อาษากิจ ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่...https://lamphun.prd.go.th/th/page/item/index/id/12

#ลำพูนไม่ลำพังรวมพลังเพื่อลำพูน
#รางวัลเลิศรัฐ

30/08/2023
วันที่ 30 สิงหาคม 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมรา...
30/08/2023

วันที่ 30 สิงหาคม 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ดำเนินการจัดกิจกรรม “Good smile by healthy” ออกกำลังกาย (ทุกวันพุธ) เวลา 15.30 น. เป็นต้นไป เพื่อส่งเสริมให้บุคลากร เจ้าหน้าที่ได้ออกกำลังกาย อาทิตย์ละครั้ง เพื่อสุขภาพที่ดีแข็งแรง จิตใจแจ่มใส ร่าเริงเบิกบานเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน พร้อมทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ณ หอประชุมตึกราตรี ของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน

วันที่ 30 สิงหาคม 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมรา...
30/08/2023

วันที่ 30 สิงหาคม 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน เข้าร่วมประชุมกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ประจำเดือนสิงหาคม 2566 ครั้งที่ 7/2566 เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยมีนางสุดา สุหลง รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นประธานการประชุมฯ ณ ห้องประชุม สค. (DWF Meeting Room) ในการนี้ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ รับชมการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ (ศปก.) ของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน

🔎📱เพียงแค่ Scan (คิวอาร์โค้ด) ก็มีส่วนร่วมโหวตให้คะแนน "หลักสูตรยอดฮิต"เพื่อวางแผนการจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมอาชีพ ประจำปีงบ...
30/08/2023

🔎📱เพียงแค่ Scan (คิวอาร์โค้ด) ก็มีส่วนร่วมโหวตให้คะแนน "หลักสูตรยอดฮิต"
เพื่อวางแผนการจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2567
[ตั้งแต่วันนี้เป็นไปต้น ถึง 30 กันยายน 2566]

มาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว 072 🏡🏠 "เรียนฟรี..มีอาชีพ"
✅เลือกหลักสูตรที่..(ชอบ)
✅ตรงกับความสนใจที่...(ใช่)
✅ช่วงเวลาเหมาะสมเรียนได้..(ชัวร์)
✅จบแล้วมีงานทำ มีรายได้ พึ่งพาตนเองได้..(ชิลล์)

สามารถคลิกลิงค์ที่นี่ได้เลย.......
https://forms.gle/ELfcrxeQs4t6fTRw5

28/08/2023

🩸🩸กลุ่มเสี่ยงไข้เลือดออก 🦟🦟

กลุ่ม 608 ประกอบด้วย 3 กลุ่มใหญ่ๆ

⚠กลุ่มที่ 1: ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป
⚠กลุ่มที่ 2: ผู้ที่มีโรคประจําตัวในกลุ่ม 7 โรค ได้แก่
✅โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง
✅โรคหัวใจและหลอดเลือด
✅โรคไตวายเรื้อรัง
✅โรคหลอดเลือดสมอง
✅โรคอ้วน
✅โรคมะเร็ง
✅โรคเบาหวาน
⚠ กลุ่มที่ 3: กลุ่มผู้หญิงตั้งครรภ์

🩸สรุปแล้วก็คือ 608 ย่อมาจาก 3 กลุ่มใหญ่ คือ กลุ่มอายุ 60 ปี กลุ่ม 7 โรคเรื้อรัง และ 1 กลุ่มหญิงตั้งครรภ์ รวมกันกลายเป็นกลุ่ม 608

❗สําหรับใครที่อยู่ในกลุ่มนี้ให้ดูแลตัวเองเป็นพิเศษช่วงหน้าฝน และคอยติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด และถ้าใครตรวจพบว่าตัวเองป่วยหรือมีอาการ รีบโทรประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด่วนเลยนะครับ

ที่มา : กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณะสุข สายด่วน 📞1422

--------------------------------------------------
ภาพ/ข้อมูล : นายชนาธิป เมืองมูล ผู้สื่อข่าว ส.ปชส.ลำพูน
บรรณาธิการ : นางสาวมัณฑนา อาษากิจ ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่...https://lamphun.prd.go.th/th/page/item/index/id/12


#ลำพูนไม่ลำพังรวมพลังเพื่อลำพูน
#ยุงลายกำจัดได้_กำจัดง่าย_ในระยะลูกน้ำ
#รู้ทันโรคแมลง
#กองโรคติดต่อนำโดยแมลง
#กรมควบคุมโรค

28/08/2023

🚨ระวัง ! กลโกงมิจฉาชีพ อ้างเป็นหน่วยราชการโทรมาหา ขอให้หยุดคิด และเอะใจสักนิด

⚠️ มุกโจร
ㆍอ้างว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องผิดกฎหมาย เช่น ปลอมแปลงเอกสาร พัสดุผิดกฎหมาย ยาเสพติด ฟอกเงิน ฯลฯ
ㆍอ้างว่ารับแจ้งความออนไลน์ สอบสวนออนไลน์
ㆍอ้างว่าจะช่วยเหลือเรื่องคดี
ㆍอ้างว่าขอตรวจสอบเงินในบัญชีเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์

⚠️ หลักคิดเพื่อป้องกันตนเอง มิให้ตกเป็นเหยื่อ

• หน่วยงานราชการจะไม่มีการติดต่อให้ประชาชนทำธุรกรรมทางออนไลน์ รวมถึงการสแกนใบหน้าเพื่อยืนยันตัวบุคคล
• หน่วยงานของรัฐไม่มีนโยบายในการสื่อสารกับประชาชนผ่านทางแอปพลิเคชันไลน์
• ไม่มีหน่วยงานใดที่จะต่อสาย จากหน่วยงานหนึ่งไปยังอีกหน่วยงานหนึ่งในทันที เพื่อพูดคุยในปัญหาของท่าน เช่น การโอนสายจากเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ไทย หรือธนาคาร ไปยัง เจ้าหน้าที่ตำรวจ

สอบถาม ปรึกษา ขอคำแนะนำ โทร. 1441, 081-866-3000
แจ้งความออนไลน์ www.thaipoliceonline.com

ไม่เชื่อ ไม่รีบ ไม่โอน

ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=697873695719257&id=100064898972183&mibextid=CDWPTG

วันที่ 28 สิงหาคม 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมรา...
28/08/2023

วันที่ 28 สิงหาคม 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ บูรณาการความร่วมมือกับ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ลำพูน จัดกิจกรรม Workshop ฝึกอาชีพ “หลักสูตรขนมไทยในวรรณคดี” ภายใต้ค่ายพัฒนาศักยภาพทางภาษาไทยให้แก่ผู้เรียน ประจำปีการศึกษา 2566 วิทยากรโดยเชฟอาหารไทย by พม. ได้ให้ความรู้และฝึกปฏิบัติ ได้แก่ ขนมจีบไทย (จีบนก) และขนมช่อม่วง ให้กับกลุ่มเป้าหมายนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 และครูผู้ควบคุม จำนวนทั้งสิ้น 35 คน บริเวณห้องแผนกอาหารและโภชนาการ ในการนี้ ท่านผู้อำนวยการศูนย์ฯ ได้มอบวุฒิบัตร และกล่าวให้โอวาทแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ (ศปก.) ของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน

วันที่ 28 สิงหาคม 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมรา...
28/08/2023

วันที่ 28 สิงหาคม 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดลำพูน นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประจำจังหวัด ครั้งที่ 8/2566 ประจำเดือน สิงหาคม 2566 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล โดยมีนายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมฯ คณะกรมการของจังหวัดลำพูน นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมหริภุญชัย ชั้น 4 ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

วันที่ 27 สิงหาคม 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมรา...
27/08/2023

วันที่ 27 สิงหาคม 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้นายณัฐพล หน่อคำ นักพัฒนาสังคม กลุ่มแผนงานและวิชาการ ร่วมกับสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน ได้ดำเนินการจัดรายการวิทยุ ผ่านคลื่นความถี่ FM95 สวท.ลำพูน “รายการซะป๊ะความฮู้ตำรับแม่ญิ๋งหละปูน” ทุกวันอาทิตย์ เวลา 08.00 – 09.00 น. สื่อสารในประเด็นหัวข้อเรื่องภารกิจศูนย์ฯที่ดำเนินงานในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นภายในสถาบัน และสาระเกร็ดความรู้ด้านสตรีและครอบครัว ณ สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

26/08/2023

เวอร์ชั่น #2 วงดนตรีนักร้องสังเกตนักดนตรีมันส์มาก ชวนมาเพิ่มเพื่อน เป็นกระบอกเสียงเพื่อสื่อสาร
ESS Help me 📍ปักหมุด..หยุดเหตุ

#ศูนย์สตรีลำพูน
#พมสร้างสุขเพื่อแม่ #ช่วย24ชั่วโมง #พม24ชม

https://vt.tiktok.com/ZSLtkmcRs/

ขอแสดงความยินดี 🎊💐🎉ผู้สำเร็จการฝึกอบรมวิชาชีพ ปีงบ 2566“หลักสูตร Train the trainers " ภายใต้โครงการฝึกทักษะอาชีพเสริมสวย...
25/08/2023

ขอแสดงความยินดี 🎊💐🎉
ผู้สำเร็จการฝึกอบรมวิชาชีพ ปีงบ 2566

“หลักสูตร Train the trainers " ภายใต้โครงการฝึกทักษะอาชีพเสริมสวยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต Beauty for a better Life


#พม24ชม
#ช่วย24ชั่วโมง

วันที่ 25 สิงหาคม 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมรา...
25/08/2023

วันที่ 25 สิงหาคม 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ ร่วมกับกองคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว และบริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด ได้ดำเนินการจัดพิธีมอบวุฒิบัตร และปิดการอบรมกิจกรรม Train the trainers จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 – 25 สิงหาคม 2566 ภายใต้โครงการฝึกทักษะอาชีพเสริมสวยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต Beauty for a better Life โดยมี ท่านผู้อำนวยการศูนย์ฯ ได้มอบวุฒิบัตร และกล่าวให้โอวาทให้กับผู้เข้ารับการอบรม ครูผู้สอนฝึกอาชีพด้านช่างผมเสริมสวยสตรีจากศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครัว และสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ จำนวนทั้งสิ้น 13 ท่าน ในการนี้ ได้รับเกียรติจากคุณอรอนงค์ ประทักษ์พิริยะ คุณสิตานัน สิทธิกิจ ผู้บริหารจากบริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) ร่วมแสดงความยินดีกับผู้เข้ารับการอบรมกิจกรรมดังกล่าว ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน

วันที่ 25 สิงหาคม 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมรา...
25/08/2023

วันที่ 25 สิงหาคม 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ ลงพื้นที่ติดตาม สัมภาษณ์ผู้สำเร็จการฝึกอบรมอาชีพภายในสถาบัน จำนวน 3 คน ได้แก่ “หลักสูตรบาริสต้าสร้างรายได้” รุ่นที่ 3/66 (ร้านกาแฟ&ขนมปังปิ้ง RIN 239 Coffee : ตำบลเวียงยอง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน) “หลักสูตรบาริสต้าสร้างร้ายได้” รุ่นที่ 2/66 (ร้านติดกลิ่น : ตำบลหนองตอง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่) และ “หลักสูตรบาริสต้าสร้างรายได้” รุ่นที่ 3/66 (ร้าน Enjoy Moka Pot ตำบลหนองช้างคืน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน) ในเขตพื้นที่จังหวัดลำพูน และจังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 25 สิงหาคม 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมรา...
25/08/2023

วันที่ 25 สิงหาคม 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม เข้าศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้โครงการพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง กรมราชทัณฑ์” (เรือนจำตัวอย่างความสำเร็จ) เรือนจำชั่วคราวบ้านยู้ สังกัดเรือนจำจังหวัดลำพูน เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงการดำเนินงานเกี่ยวกับศูนย์เรียนรู้ครอบครัว (Learning Center) ของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน ณ เรือนจำชั่วคราวบ้านยู้ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

วันที่ 25 สิงหาคม 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมรา...
25/08/2023

วันที่ 25 สิงหาคม 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน พร้อมด้วยข้าราชการกลุ่มแผนงานและวิชาการ เข้าร่วมการประชุมบูรณาการขับเคลื่อนทีม One Home พม.จังหวัดลำพูน ครั้งที่ 8/2566 เพื่อรายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ติดตามผล และวางแผนงาน กิจกรรม โครงการ ขับเคลื่อนภารกิจกระทรวง พม. ในระดับพื้นที่จังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ 2566 ในการนี้ ท่านผู้อำนวยการศูนย์ฯ เป็นประธานการประชุมฯ พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยงาน ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สังกัดกระทรวง พม. ในจังหวัดลำพูน ณ ห้องประชุมบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำพูน

วันที่ 25 สิงหาคม 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมรา...
25/08/2023

วันที่ 25 สิงหาคม 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ดำเนินการจัดประชุมประจำเดือนสิงหาคม 2566 ครั้งที่ 8/2566 เพื่อรายงานผลการดำเนินงานในเดือนที่ผ่านมา และวางแผนงานเพื่อขับเคลื่อนภารกิจศูนย์ฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 อีกทั้งได้ร่วมกันอวยพรวันเกิดสำหรับเจ้าหน้าที่ “ครอบครัวเดียวกันศูนย์ 72 พรรษา ลำพูน” เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานที่จะสามารถขับเคลื่อนงานด้านสตรีและครอบครัวให้ประสบผลสำเร็จได้ ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ (ศปก.)ของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน

25/08/2023

➡️ทุกวันศุกร์ บ่าย 3 โมง🕒 อารมณ์ดี😊..ชมคลิปฝึกอาชีพม่วนใจ๋📺❤️
เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป (ฝึกอาชีพออนไลน์ Online) ผ่านช่องทาง Facebook Live
ซะป๊ะความฮู้ตำรับแม่ญิ๋งหละปูน ขอนำเสนอ :
🧄🌶️🍋"น้ำยำเงินล้าน"
บ่ดีลืมเน้อเจ้า!!

📣📣ประกาศผลสัมภาษณ์ ยืนยันรายชื่อเพื่อเพื่อผู้รับการฝึกอบรมอาชีพ "หลักสูตรฝึกทักษะอาชีพเสริมสวยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต Beau...
25/08/2023

📣📣ประกาศผลสัมภาษณ์ ยืนยันรายชื่อเพื่อเพื่อผู้รับการฝึกอบรมอาชีพ "หลักสูตรฝึกทักษะอาชีพเสริมสวยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต Beauty for a Better Life รุ่นที่ 1 (เรียนจันทร์ – ศุกร์) หลักสูตรระยะสั้นภายในสถาบัน (รูปแบบ On –site) ตามรายชื่อแต่ละหลักสูตร ดังนี์

(ระยะสั้น 1 เดือน : 120 ชั่วโมง)

🕖กำหนดรายงานตัววันที่ 1 กันยายน 2566 เวลา 08.30 น.

📈พร้อมเอกสารยืนยันตัวตน (ตัวจริง) เพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบ
- รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
- เอกสารยืนยันตัวบุคคล (บัตรประชาชน, ทะเบียนบ้าน)
- วุฒิการศึกษาสูงสุด (ถ้ามี)
- เอกสารรับรองการ ฉีดซีนโควิด-19

😷🦠ปฏิบัติตามมาตรการควบคุม ป้องกันโควิด-19 “ฝึกอาชีพปลอดภัย ไร้โควิด” แบบบันทึกประวัติการฉีดวัคซีนและประวัติการเดินทาง ย้อนหลัง 7 วัน
ลิงค์ ฟอร์ม https://forms.gle/duMBWhgzZupbPfbn9

➡️ทุกวันศุกร์ บ่าย 3 โมง🕒 อารมณ์ดี😊..ชมคลิปฝึกอาชีพม่วนใจ๋📺❤️เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป (ฝึกอาชีพออนไลน์ Online) ผ่านช่องทา...
24/08/2023

➡️ทุกวันศุกร์ บ่าย 3 โมง🕒 อารมณ์ดี😊..ชมคลิปฝึกอาชีพม่วนใจ๋📺❤️
เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป (ฝึกอาชีพออนไลน์ Online) ผ่านช่องทาง Facebook Live

ซะป๊ะความฮู้ตำรับแม่ญิ๋งหละปูน ขอนำเสนอ :
🧄🌶️🍋"น้ำยำเงินล้าน"

บ่ดีลืมเน้อเจ้า!!
ดูไลฟ์สดจากเฟสบุ๊คของศูนย์ฯ เข้าตางนี้เน้อ คลิกมาเลยเจ้า
https://www.facebook.com/072lpn

ติดตามย้อนผ่อกอยโตยหลัง ทางช่องยูทูปของศูนย์ฯ เจ้า
( YouTube : DWF072 LPN Channel )


#พม24ชม
#ช่วย24ชั่วโมง

ระหว่างวันที่ 23 - 24 สิงหาคม 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72...
24/08/2023

ระหว่างวันที่ 23 - 24 สิงหาคม 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ดำเนินการกิจกรรมติดตามกลุ่มอาชีพภายหลังได้รับเงินอุดหนุนรวมกลุ่มประกอบอาชีพ ได้แก่ กลุ่มบ้านแม่แดดน้อย ตำบลแม่แดด และกลุ่มบ้านสันม่วง ตำบลบ้านจันทร์ ในเขตพื้นที่อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 24 สิงหาคม 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมรา...
24/08/2023

วันที่ 24 สิงหาคม 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ ลงพื้นที่ติดตาม สัมภาษณ์ผู้สำเร็จการฝึกอบรมอาชีพภายในสถาบัน จำนวน 3 คน ได้แก่ “หลักสูตรบาริสต้าสร้างรายได้” รุ่นที่ 1/66 (ร้านทอยส์ คอฟฟี่ : ตำบลป่าซาง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน) “หลักสูตรบาริสต้าสร้างรายได้” รุ่นที่ 2/66 (ร้านอุ๋ยซัง กาแฟข้างวัด : ตำบลแม่แรง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน) และ “หลักสูตรน้ำผลไม้ปั่นสมูทตี้สร้างรายได้” รุ่นที่ 1/66 (ร้าน“ชง กะ ปั่น” : ตำบลม่วงน้อย อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน

วันที่ 23 สิงหาคม 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมรา...
23/08/2023

วันที่ 23 สิงหาคม 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ดำเนินการจัดกิจกรรม “Good smile by healthy” ออกกำลังกาย (ทุกวันพุธ) เวลา 15.30 น. เป็นต้นไป เพื่อส่งเสริมให้บุคลากร เจ้าหน้าที่ได้ออกกำลังกาย อาทิตย์ละครั้ง เพื่อสุขภาพที่ดีแข็งแรง จิตใจแจ่มใส ร่าเริงเบิกบานเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน พร้อมทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ณ หอประชุมตึกราตรี ของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน

วันที่ 22 สิงหาคม 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมรา...
22/08/2023

วันที่ 22 สิงหาคม 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ ลงพื้นที่ติดตาม สัมภาษณ์ผู้สำเร็จการฝึกอบรมอาชีพภายในสถาบัน จำนวน 2 คน ได้แก่ “หลักสูตร อาหารตามสั่งสร้างรายได้” (ครัวจิราภรณ์ : จัดเลี้ยงโต๊ะจีนในโอกาสพิธีต่างๆ ตำบลสารภี อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ และ “หลักสูตร ตำยำ by 072” (ร้านตำยำสไตล์คุณย่า : ร้านที่บ้าน จัดส่งแบบ Delivery ตำบลเวียงยอง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

วันที่ 22 สิงหาคม 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมรา...
22/08/2023

วันที่ 22 สิงหาคม 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน พร้อมข้าราชการ เจ้าหน้าที่กองคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ เจ้าหน้าที่ศูนย์ เข้าร่วมการประชุมเพื่อนำเสนอมาตรฐานการอบรมอาชีพด้านอาหารและโภชนาการ ผ่านระบบ Zoom Meeting จัดโดยกองคุ้มครองและพัฒนาอชีพ เพื่อการพัฒนาอาชีพด้านอาหารและโภชนาการ และการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ให้แก่ครูฝึกอบรมอาชีพ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องด้านอาหารและโภชนาการของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว และสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ ถ่ายทอดมายัง ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ (ศปก.) ของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน

วันที่ 22 สิงหาคม 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมรา...
22/08/2023

วันที่ 22 สิงหาคม 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่กลุ่มแผนงานและวิชาการ เข้าร่วมกิจกรรมสภากาแฟ “ลำพูนไม่ลำพัง…รวมพลังเพื่อคนลำพูน” ครั้งที่ 8/2566 เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างไม่เป็นทางการในหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนของจังหวัดลำพูน เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ในบรรยากาศที่เป็นกันเอง พูดคุย และเสนอข้อราชการ รวมทั้งการประชาสัมพันธ์ข่าวสารของแต่ละหน่วยงานให้ผู้เข้าร่วมได้รับทราบ โดยมีนายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดกิจกรรม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการภายในจังหวัดลำพูน ภาครัฐ และภาคเอกชน ณ แขวงหลวงชนบทลำพูน ตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

เปลี่ยนชีวิต ’สตรีเปราะบาง’ ด้วยอาชีพช่างผม 💇💈🚿https://www.thaipost.net/news-update/433990/?fbclid=IwAR0PdPozvIfXb03wnpT...
21/08/2023

เปลี่ยนชีวิต ’สตรีเปราะบาง’ ด้วยอาชีพช่างผม 💇💈🚿

https://www.thaipost.net/news-update/433990/?fbclid=IwAR0PdPozvIfXb03wnpTgWp1-vYAigU5FxiqPGuWzReHFtNZ2yZo_YDbXI-Q

วงการร้านเสริมสวยของไทยเติบโตและมีช่างทำผมมากฝีมือจำนวนมาก ขึ้นชื่อว่า เป็นอาชีพที่สร้างรายได้ที่ดีอี....

วันที่ 21 สิงหาคม 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมรา...
21/08/2023

วันที่ 21 สิงหาคม 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้ข้าราชการ ฝ่ายบริหารทั่วไป งานการเงิน เข้าร่วมประชุมโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการเงิน การคลัง การบัญชีภาครัฐ การพัสดุ และการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. 2566 หัวข้อ "แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566" จัดโดยสำนักงานคลังจังหวัดลำพูน ณ ห้องประชุม ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำพูน

วันที่ 21 สิงหาคม 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมรา...
21/08/2023

วันที่ 21 สิงหาคม 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้ครูฝึกอาชีพ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เข้าร่วมอบรมกิจกรรม Train the trainers ระหว่างวันที่ 21 – 25 สิงหาคม 2566 ภายใต้โครงการฝึกทักษะอาชีพเสริมสวยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต Beauty for a better Life โดยความร่วมมือระหว่างบริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และ 65 Hair Studio เพื่อเสริมทักษะด้านหลักสูตรช่างผม – เสริมสวยสตรี ด้วยหลักสูตรของลอรีอัลให้แก่ครูผู้สอนฝึกอาชีพด้านช่างผมเสริมสวยสตรีจากศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครัว และสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ จำนวน 13 ท่าน โดยมีนางฤทัย ใหม่จันทร์ทอง ผู้อำนวยการกองคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ เป็นประธานในพิธีเปิดฯ พร้อมด้วยคุณอรอนงค์ ประทักษ์พิริยะ คุณสิตานัน สิทธิกิจ ผู้บริหารจากบริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) ในการนี้ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้ฯ จ.ลำพูน กล่าวต้อนรับ ผู้เข้ารับการอบรม ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กองคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ เข้าร่วมในพิธีเปิดการอบรมดังกล่าว ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน

ขอแสดงความยินดี 🎊💐🎉ผู้สำเร็จการฝึกอบรมวิชาชีพ ปีงบ 2566“หลักสูตร กระเป๋าผ้าด้นมือ รุ่นที่ 1" (1 เดือน) เสาร์-อาทิตย์  #พ...
20/08/2023

ขอแสดงความยินดี 🎊💐🎉
ผู้สำเร็จการฝึกอบรมวิชาชีพ ปีงบ 2566
“หลักสูตร กระเป๋าผ้าด้นมือ รุ่นที่ 1" (1 เดือน) เสาร์-อาทิตย์


#พม24ชม
#ช่วย24ชั่วโมง

วันที่ 20 สิงหาคม 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมรา...
20/08/2023

วันที่ 20 สิงหาคม 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ ได้ดำเนินการมอบวุฒิบัตร และปิดการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นภายในสถาบัน โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่ครอบครัวเปราะบางสู่ความยั่งยืนกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีและครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2566 หลักสูตร กระเป๋าผ้าด้นมือ รุ่นที่ 1 (1 เดือน) เรียนเสาร์-อาทิตย์ ในการนี้ เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ ร่วมแสดงความยินดีแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมอาชีพดังกล่าว จำนวนทั้งสิ้น 20 คน ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ (ศปก.) ของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน

ระหว่างวันที่ 19 - 20 สิงหาคม 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72...
20/08/2023

ระหว่างวันที่ 19 - 20 สิงหาคม 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้นางสาวคนึงนิจ วงค์ใย นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ ร่วมเป็นวิทยากรโครงการเทศบาลตำบลเกาะคากับการเสริมสร้างความเท่าเทียมระหว่างเพศในชุมชน กิจกรรมค่ายครอบครัวสัมพันธ์ "Gender in family" ให้กับสมาชิกในครอบครัวในพื้นที่ จำนวน 100 คน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการไม่เลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศ ส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศในครอบครัว ณ บ้านปลายดอยรีสอร์ท อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 20 สิงหาคม 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมรา...
20/08/2023

วันที่ 20 สิงหาคม 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้นายณัฐพล หน่อคำ นักพัฒนาสังคม กลุ่มแผนงานและวิชาการ ร่วมกับสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน ได้ดำเนินการจัดรายการวิทยุ ผ่านคลื่นความถี่ FM95 สวท.ลำพูน “รายการซะป๊ะความฮู้ตำรับแม่ญิ๋งหละปูน” ทุกวันอาทิตย์ เวลา 08.00 – 09.00 น. สื่อสารในประเด็นหัวข้อเรื่องภารกิจศูนย์ฯที่ดำเนินงานในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นภายในสถาบัน และสาระเกร็ดความรู้ด้านสตรีและครอบครัว ณ สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

วันที่ 18 สิงหาคม 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมรา...
18/08/2023

วันที่ 18 สิงหาคม 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน ร่วมต้อนรับนายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ตรวจเยี่ยมกรม สค. พร้อมมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานของ พม. ด้านสตรีและครอบครัว พร้อมให้กำลังใจบุคลากร สค. ในการดำเนินงาน โดยมีนางจินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว พร้อมด้วย รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว คณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สค. ให้การต้อนรับและรับมอบนโยบาย ณ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ในการนี้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ได้รับชมการมอบนโยบายท่านปลัด พม. ผ่านระบบ Zoom Meeting ถ่ายทอดมายังศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน

ระหว่างวันที่ 16 - 18 สิงหาคม 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72...
18/08/2023

ระหว่างวันที่ 16 - 18 สิงหาคม 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนการขับเคลื่อนงาน Learning Center สู่ชุมชน จัดโดยกองคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เพื่อแลกเปลี่ยนการขับเคลื่อนงาน Learning Center สู่ชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดเวทีแลกเปลี่ยนการดำเนินงานการขับเคลื่อน Learning Center สู่ชุมชน รับฟังการสะท้อนปัญหา อุปสรรค และคำแนะนำเพื่อขับเคลื่อนงานในปีต่อไป พร้อมทั้งนำเสนอผลการตรวจประเมินมาตรฐานการดำเนินงานด้านการพัฒนาสตรีและครอบครัวของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว ทั้ง 8 แห่ง โดยมีนางจินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นประธานในพิธีเปิด และบรรยายพิเศษ พร้อมด้วยผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ เข้าร่วมในการประชุมดังกล่าว ณ โรงแรม แบงค็อก มิดทาวน์ กรุงเทพมหานคร

ที่อยู่

Lamphun
51000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

053-092420

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา จังหวัดลำพูนผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา จังหวัดลำพูน:

วิดีโอทั้งหมด

แชร์

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Lamphun

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

มาสมัครเรียนออนไลน์ กั๋นเยอะๆๆ เน้อ
ได้มีโอกาสเข้าเรียนขอบพระคุณทางศูนย์นะค่ะประกอบอาชีพได้จริงๆค่ะ
ใบประกาศเกียรติบัตรฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นออกรึยังค่ะ
ได้รับรู้ข่าวสารได้วิชาชีพครับ
ได้รับรู้ข่าวสารด้านวิชาชีพครับ
ธรรมชาติของคนตาบอดต้องใช้การสัมผัสบุคคลอื่นและสิ่งของต่างๆ ในการใช้ชีวิต แต่พวกเขาเข้าถึงเจลล้างมือและหน้ากากได้ยาก ร่วมปันน้ำใจให้คนตาบอดได้ตามรายละเอียดด้านล่างค่ะ

ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา จังหวัดลำพูน ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จ.นนทบุรี ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดชลบุรี กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
ขออนุโมทนาบุญกับผู้ร่วมทำความสะอาดวัดพระธาตุหริภุญชัยเช้านี้ สาธุๆ
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์คะ เผื่อจัดกิจกรรม สัมมนา หรือประชุมนะคะ

🎉ไม่จำกัดจำนวนครั้ง จะทานที่ร้านหรือ จะใส่กล่องกลับบ้าน ก็จัดให้คร้าาาา 😉
🙏🙏🙏ฉลองใหญ่ขอบคุณลูกค้า ราคาจานเดียวแต่อิ่มอร่อยยกกำลัง 2 😋😋
รีบๆมาทานกันนะคะ 🙇‍♂️🙇‍♀️ ปั๊ม ปตท เขาเขียว จังหวัดนครสวรรค์
#}