วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มหาจุฬาฯลำพูน วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน
(10)

  Street Arts #6ตุลาคมนี้ เปื้นที่พื้นที่การท่องเที่ยวขอเชิญชม ถนนศิลปะที่ยาวกว่า ๓๕๐ เมตร ภายใต้ "โครงการวิจัย “Lamphun...
05/10/2023

Street Arts
#6ตุลาคมนี้ เปื้นที่พื้นที่การท่องเที่ยว
ขอเชิญชม ถนนศิลปะที่ยาวกว่า ๓๕๐ เมตร ภายใต้ "โครงการวิจัย “Lamphun Street Arts : การพัฒนาศิลปะเชิงสร้างสรรค์บนถนนวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยวชุมชนจังหวัดลำพูน”

พิธีเปิดพื้นที่ Lamphun Street Arts วันศุกร์ ที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๕.๐๐ น. เป็นต้นไป รายละเอียดเพิ่มเติม https://sites.google.com/view/lamphunstreetart

วันนี้ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา ได้จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเชิงบูรณาการเรียนรู้ หัวข้อ “พลวัตของภาษาและว...
23/09/2023

วันนี้
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา ได้จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเชิงบูรณาการเรียนรู้ หัวข้อ “พลวัตของภาษาและวัฒนธรรมกับการสร้างสื่อนวัตกรรมร่วมสมัย” โดยนิสิตชั้นปีที่ 1 ได้ตกผลึกองค์ความรู้จากรายวิชาต่างๆ เช่น ภาษาและวัฒนธรรม เทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา ความเป็นครูวิชาชีพ เป็นต้น แล้วนำมาออกแบบผลิตสื่อนวัตกรรมสร้างสรรค์ โดยกิจกรรมแบ่งเป็น 2 ช่วง คือ
#ช่วงที่ 1 นำเสนอสื่อและนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ ณ ห้องเธียเตอร์ อาคารสำนักงาน ชั้น 3
#ช่วงที่ 2 นำเสนอและจัดแสดงซุ้มอาหารนานาชาติ ณ ใต้อาคารหอประชุมสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์
•ได้รับความเมตตาจากพระครูสิริสุตานุยุต รศ.ดร.ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ลำพูน เป็นประธานพิธีและปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “ครูสังคมศึกษากับการจัดการเรียนรู้เชิงพื้นที่”
•ได้รับเกียรติจากอาจารย์สคราญนิตย์ เล็กสุทธิ์ ร่วมวิพากษ์และให้ข้อเติมเต็ม
•ได้รับเกียรติจากอาจารย์ประจำหลักสูตรและนิสิตรุ่นพี่ร่วมเรียนรู้และให้กำลังใจ
#ทุกขั้นตอนของกิจกรรมฝึกและให้โอกาสนิสิตได้เรียนรู้ ออกแบบและดำเนินการ เพราะนั่น คือ ประสบการณ์ตรง
#ขอบคุณคณาจารย์นิสิตสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ที่ให้เกียรติร่วมงาน
#ขอบคุณพวกเราชาวคณะครุศาสตร์ทุกชั้นปีที่เข้าร่วมและให้กำลังใจกันและกัน “เพราะเราคือครอบครัวเดียวกัน”
#ขอบคุณอาจารย์พ่อสมจิตร เล็กสุทธิ์ อาจารย์แม่วัลลี ถาแปง ที่ช่วยตรวจความสมบูรณ์ของเนื้อหาสื่อสร้างสรรค์
#การเรียนทำให้เรามีงานทำกิจกรรมทำให้เราทำงานเป็น
#วิถีครูผู้สร้างคนคนผู้สร้างครู “ครูดีสังคมดี”
#เสริมแรงเพื่อแกร่งกล้า

 #ขอแสดงความยินดีรางวัลบุคคลดีเด่นนางสาวสาวิตรี จักรกาศนิสิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตวิทยาลัยสงฆ์ลำพูน…เข้ารับประกาศ...
18/09/2023

#ขอแสดงความยินดีรางวัลบุคคลดีเด่น
นางสาวสาวิตรี จักรกาศ
นิสิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน
…เข้ารับประกาศเกียรติคุณ วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๖
://drive.google.com/file/d/1Zrew9hMS2dz4ICNmY8zjKKEngZH7focF/view?usp=drivesdk

 #ขออนุโมทนาบุญด้วยพิธีสมโภชสมศักดิ์ พระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช และพัดยศพระครูเทียบผู้ช่วยเจ้าอาวาส พระอารามหลวงชั้นเอก แล...
17/09/2023

#ขออนุโมทนาบุญ

ด้วยพิธีสมโภชสมศักดิ์ พระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช และพัดยศพระครูเทียบผู้ช่วยเจ้าอาวาส พระอารามหลวงชั้นเอก และพิธีบำเพ็ญกุศลอายุวัฒนมงคล ๕๒ ปี พระครูกิตติปริยัตินิเวศน์ เจ้าอาวาส วัดแม่สารป่าขาม เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดลำพูน วันที่ ๑๗ ก.ย. ๒๕๖๖ ได้ร่วมทำบุญกองทุนศาสนทายาท ๑๐,๐๐๐ บาท

ชื่นชมทุกท่านครับ
10/09/2023

ชื่นชมทุกท่านครับ

📣📣📣ประกาศรายชื่อ น้อง ๆ ที่เข้าร่วม โครงการ“ภาพถ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดลำพูน”
หัวข้อ “ หละอ่อน หละปูน จวนแอ่วบ้านเกิด ”

🎉🎉🎉เตรียมรับใบประกาศรับรองผลงานจาก สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จังหวัดลำพูน นะครับ

🛕ประเภท สถานที่ท่องเที่ยวเกี่ยวกับวัด หรือ โบราณสถาน
1. เมืองลำพูน
วัด นายชัยวัฒน์ จิตรสูงสุด นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขารัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน
2. เมืองลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย น.ส.ชญานินทร์ ใจวุฒิ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนจักรคำคณาทร ลำพูน
3. เมืองลำพูน
วัดสันป่ายางหลวง น.ส.พิชญาภา มั่นคง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4. เมืองลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย นายศุภกฤต จอมก่า ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
5. ป่าซาง
วัดกู่งูลืน สามเณร ยุทธนา ปริญญาหลวง
คณะคุรุศาสตร์ ปี1
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
6. เมืองลำพูน
วัดพระสิงห์เคิ่ง พระบวรวิชญ์ (ปิยวณฺโณ) สิทธิไกล
กำลังศึกษาอยู่ที่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน
7. ลี้
วัดป่าธรรมวิเวก นางสาวน้ำฝน อนุชาญ มัธยมศึกษาตอนปลาย
สกร.อำเภอลี้
8. เมืองลำพูน
วัดสันมะโก พระยี่นวล อธิปัญโญ (ทองยอด)
ปริญญาตรี สังคมศาสตร์
วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน
9. ลี้
วัดห้วยทรายขาว นส.ชุติมา สะเอียบคง
สกร.อ.ลี้ ระดับชั้น ม.ปลาย
10 ป่าซาง
วัดพระพุทธบาทตากผ้า
สามเณร บุญฤทธิ์ ลุงมี นิสิต คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน
11. ลี้
วัดพระพุทธบาทผาหนาม นายอานันต์ เอมเอาธาน นักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สกร.อำเภอลี้
12. ลี้
วัดบ้านปาง นางสาวนริศรา แสนขัด นักศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สกร.อำเภอลี้

⛰️🏝️⛰️🏝️
ประเภท สถานที่ท่องเที่ยวตามธรรมชาติ
1. แม่ทา
อ่างเก็บน้ำแม่เมย เด็กหญิงกนกลดา แดงตันกี นักเรียนชั้น ป.6 โรงเรียนใบบุญลำพูน
2. ลี้
เหมืองลี้มีรัก น.ส.ปริญญาพร อิ่นคำ มัธยมศึกษาตอนปลาย
สกร.อำเภอลี้
3. แม่ทา
สะพานขาวทาชมภู Phra Arsarya 4th-year student
Faculty of Humanities, Lamphun Buddhist College Mahachulalongkornrajavidyalaya University
4. ลี้
วัดพระมหาธาตุเจดีย์ศรีเวียงชัย นายณัฒภรณ์ สอนจิตร มัธยมศึกษาตอนปลาย
สกร.อำเภอลี้
5. ลี้
บ้านลี้หลวง นายวินัย สมใจ มัธยมศึกษาตอนต้น
สกร.อำเภอลี้
6. ลี้
น้ำตกก้อหลวง นายบวรทัต แหงมมา มัธยมศึกษาตอนปลาย
สกร.อำเภอลี้

🌈☀️🌴
ประเภท สถานที่ท่องเที่ยว UNSEEN ในหมู่บ้านของฉัน
1. บ้านโฮ่ง
ร้านกาแฟ นางสาวศศินิภา ต๊ะแสง
คณะวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ สาขาการแสดง มหาวิทยาลัยรังสิต
2. เมือง
ฝายพญาราช นายอภิวิชญ์ แก่นจันทร์ นักเรียนชั้น ปีที่ 6 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมถ์ ลำพูน
3. แม่ทา
เพราะที่นี้คือแม่ทา นางสาวสาวิตรี จักรกาศ
ชั้นปี4 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

…31 ส.ค. 2566 ผศ.ดร.เสน่ห์ ใจสิทธิ์ รองผู้อำนวยการใ่ายบริหาร ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ลำพูน  เข้าร่วมการปร...
31/08/2023

…31 ส.ค. 2566 ผศ.ดร.เสน่ห์ ใจสิทธิ์ รองผู้อำนวยการใ่ายบริหาร ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ลำพูน เข้าร่วมการประชุมขับเคลื่อนการยกระดับการศึกษาและประสิทธิภาพการศึกษาจังหวัดโดยผ่านกลไกของ กศจ. และขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์ธนาคารหน่วยกิตระดับจังหวัด จังหวัดลำพูนและรับมอบเกียรติบัตรหน่วยงานการศึกษาที่มีส่วนร่วมและสนับสนุนการขับเคลื่อนและยกระดับคุณภาพการศึกษาจากท่านชาตรี กิตติธนดิตถ์รองผู้ว่าราชการจังหวัด

30/08/2023

เพื่อความมั่นคงทางอาหารในสังคม

 #เวทีโชว์แชร์เชื่อม…บุคลากรวิทยาลัยสงฆ์ลำพูนเจ้าร่วมเวทีโชว์แชร์เชื่อม : ตอน "ข่วงผะหญา...ฮ่วมฮักษาความมั่นคงทางอาหารภา...
29/08/2023

#เวทีโชว์แชร์เชื่อม
…บุคลากรวิทยาลัยสงฆ์ลำพูนเจ้าร่วมเวทีโชว์แชร์เชื่อม : ตอน "ข่วงผะหญา...ฮ่วมฮักษาความมั่นคงทางอาหารภาคเหนือ...ณ หละปูน
วันที่ 29 – 30 สิงหาคม 2566
ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน

ถ่ายทอดสด https://fb.watch/mJIVCZHZFx/?mibextid=cr9u03

คณาจารย์และนิสิต วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน #บริการวิชาการแก่สังคม โดยการรับเกียรติให้เป็นวิทยากรจัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ ...
27/08/2023

คณาจารย์และนิสิต วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน
#บริการวิชาการแก่สังคม โดยการรับเกียรติให้เป็นวิทยากรจัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนสู่ความเป็นผู้นำ” แก่คณะกรรมการสภาเด็กและเยาวชนตำบลนาทราย นำโดยนายวิบูลย์ ภูริชยันต์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย (ศิษย์เก่า รปศ.มจร ลำพูน) ผู้อำนวยการกองการศึกษา เจ้าหน้าที่กองการศึกษา (ศิษย์เก่า รปศ.มจร.ลำพูน) และน้องๆเยาวชนจากสภาเด็กและเยาวชนตำบลนาทราย จำนวน 45 คน เข้าร่วมกิจกรรม #มีตัวแทนบุคลากรและนิสิตวิทยาลัยสงฆ์ลำพูน ร่วมเป็นวิทยากรดำเนินกิจกรรมหลัก ดังนี้
🌎วันที่ 26 สิงหาคม 2566
(ภาคเช้า) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เป้าหมาย กระบวนการ เติมเต็มทักษะการพัฒนาศักยภาพ
(ภาคบ่าย) กระบวนการเรียนรู้ CBL กับการยกระดับอัตลักษณเชิงพื้นที่สู่สากล (มหาบวร)
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร อาเดช อุปนันท์
ประธานหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา
(ภาคค่ำ) กิจกรรมสัมพันธ์สร้างเครือข่ายการขับเคลื่อนโดยใช้ชุมชนเป็นฐานและทักษะการสร้างภูมิคุ้มกัน
ในการดำเนินชีวิตในสังคมสมัยใหม่
โดยนิสิตชมรมพลังมหาจุฬาและปกาเกอะญอ
🌎วันที่ 27 สิงหาคม 2566
เชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้เครื่องมือเทคโนโลยีดิจิทัลในการสื่อสาร ออกแบบ และสร้างสรรค์ผลงานการเรียนรู้
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร ไกรสร แสนวงศ์
รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการทั่วไป
#ขอบคุณโอกาสในการทำงานและการเรียนรู้ และถือโอกาสแนะแนวการศึกษาต่อ (คาดว่า) 1 ในจำนวนของน้องๆชุดนี้จะมาเรียนที่ มจร ลำพูน
#ชื่นชมในความสนใจและมุ่งมั่นของน้องๆเยาวชนทุกคน
#ขอบคุณน้องๆจากชมรมพลังมหาจุฬาฯและชมรมปกาเกอะญอทุกคนที่มาร่วมสร้างสีสัน

ชมรมนิสิตปกาเก่อญอ ตัวแทนผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน ได้มีจิตอาสาพัฒนาวัดบ้านขว้าง เจดีย์ อุโบสถ ต.ห...
26/08/2023

ชมรมนิสิตปกาเก่อญอ ตัวแทนผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน ได้มีจิตอาสาพัฒนาวัดบ้านขว้าง เจดีย์ อุโบสถ ต.หนองหนาม อ.เมือง จ.ลำพูน ในวันที่ ๒๖ ส.ค. ๖๖

วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2566 คณาจารย์วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน จำนวน 8 รูป/คน ประกอบด้วย1️⃣พระครูโสภณปริยัติกิจ2️⃣พระมหาอรรถพล นร...
25/08/2023

วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2566
คณาจารย์วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน จำนวน 8 รูป/คน ประกอบด้วย
1️⃣พระครูโสภณปริยัติกิจ
2️⃣พระมหาอรรถพล นริสฺสฺโร
3️⃣พระพชรพงศ์ ปญฺญาวโร
4️⃣ผศ.ดร.อาเดช อุปนันท์
5️⃣ผศ.ภราดร สุขพันธ์
6️⃣อาจารย์สุบิน นันตา
7️⃣ดร.จันทรัสม์ ตาปูลิง
8️⃣ดร.นฤพันธ์ สมเจริญ
เข้าร่วมอบรม Outcome-Based Education : OBE การออกแบบหลักสูตรที่มุ่งเน้นผลลัพท์การเรียนรู้
ณ ห้องประชุมสิริราชานุสรณ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่

วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และคณะครุศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา #ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตครู สาข...
24/08/2023

วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และคณะครุศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา
#ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตครู สาขาวิชาสังคมศึกษา ที่สอบผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา “ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย” ดังนี้
1.นายพชร ต๊ะปิ่น (ครูเม่น)
2.นายจิรวิน ขวัญจิตพนา (ครูอาร์)
•สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงาน สพป เชียงใหม่ เขต 5
3.นางสาวชมพูนุช เส้าเสนา (ครูหน่อย)
•สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงาน สพป แม่ฮ่องสอน เขต 2
4.นางอัมพร ปัญญากาศ (ครูนุ้ย)
•สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2
#อีกหนึ่งความภูมิใจและเครื่องสะท้อนคุณภาพ ความพยายาม ความมุ่งมั่น ความตั้งใจ และความสำเร็จ
#สุขใจทุกครั้งที่ได้รู้และเห็นในความสำเร็จของทุกคน

 #ข่าวสารประชาสัมพันธ์สาขาวิชาภาษาอังกฤษวันพุธที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๖กิจกรรมเรียนรู้นอกสถานที่ของนิสิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษชั้น...
23/08/2023

#ข่าวสารประชาสัมพันธ์สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
วันพุธที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๖

กิจกรรมเรียนรู้นอกสถานที่ของนิสิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีที่ ๓
และ นิสิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีที่ ๔
วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

#กิจกรรมที่ ๑ : ทัศนศึกษาดูงาน ณ สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีเป้าหมาย เพื่อให้นิสิตเรียนรู้การค้นหา การสืบค้นทั้ง On-site and Online ที่เป็นหนังสือ ตำรา งานวิจัย เอกสารทางวิชาการ ที่นำมาสนับสนุนด้านการศึกษาของนิสิตเอง และการทำงานวิจัยของนิสิต
#กิจกรรมนี้ได้มีการบูรณาการกับรายวิชาการศึกษาอิสระด้านภาษาอังกฤษ และ ระบบความหมายของภาษาอังกฤษ

#กิจกรรมที่ ๒ : ร่วมกิจกรรมฝึกทักษะภาษาอังกฤษ (Activating Skills in English) ณ สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีเป้าหมาย เพื่อให้นิสิตได้เรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษ เพื่อให้นิสิตได้เปิดโลกทัศน์ด้านการเรียนรู้ทักษะด้านภาษาอังกฤษกับต่างสถาบันการศึกษา
#กิจกรรมนี้ได้มีการบูรณาการกับรายวิชาระบบเสียงของภาษา และ ความรู้เบื้องต้นวรรณคดีอังกฤษ

#โดยมีอาจารย์ธันวา ชัยแก้ว และ อ.ดร.จันทนี กันโฑ อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ วิทยลัยสงฆ์ลำพูนเดินทางไปดูแลนิสิตในการศึกษาดูงานและร่วมกิจกรรมวันนี้

 #ข่าวสารประชาสัมพันธ์สาขาวิชาภาษาอังกฤษวันพุธที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๖ #กิจกรรมส่งเสริมและพัฒาศักยภาพนิสิต ปีการศึกษา ๒๕๖๖หลั...
23/08/2023

#ข่าวสารประชาสัมพันธ์สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
วันพุธที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๖

#กิจกรรมส่งเสริมและพัฒาศักยภาพนิสิต ปีการศึกษา ๒๕๖๖
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. อังกฤษ) วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

#ภายใต้กิจกรรม การส่งเสริมและพัฒนานิสิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษ วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน

#ทุกวันพุธ เริ่มเวลา ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องอาเซี่ยน (ห้องเรียนภาษา)

13/07/2021

ส่วนทะเบียนนิสิต สำนักทะเบียนและวัดผล

27/03/2021
20/03/2021
25/09/2020
11/09/2020
27/06/2020
16/06/2020
++เรียนปริญญาตรีใกล้บ้าน++-สาขาวิชาพระพุทธศาสนา-สาขาวิชาสังคมศึกษา (ครุศาสตร์)-สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์-สาขาวิชาภาษาอังก...
30/05/2020

++เรียนปริญญาตรีใกล้บ้าน++
-สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
-สาขาวิชาสังคมศึกษา (ครุศาสตร์)
-สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
-สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

รับสมัครถึง 10 มิ.ย.63
คลิกสมัคร https://forms.gle/2jLaytros9eaWW197
..เหตุผลที่ต้องเรียน มจร.ลำพูน...
++เป็นมหาวิทยาลัยในการกำกับของรัฐ
++หลักสูตร สกอ. และ กพ.รับรอง
++ค่าเทอมถูก ภาคปกติ 3,800 ภาคเสาร์ อาทิตย์ (เฉพาะ รป.บ. 4,800 บาท
++ห้องเรียนติดแอร์ มีวัสดุอุปกรณ์ครบ
++มีหอใน
++มีทุนเรียนดี

ติดต่อสอบถาม 086-1939398

29/05/2020
เรียนปริญญาตรีใกล้บ้านอย่างมีคุณภาพ++เรียนภาคจันทร์-ศุกร์ ค่าเทอม 3,900++เรียนภาคเสาร์ -อาทิตย์ ค่าเทอมไม่เกิน5,000ติดต่...
05/05/2020

เรียนปริญญาตรีใกล้บ้านอย่างมีคุณภาพ
++เรียนภาคจันทร์-ศุกร์ ค่าเทอม 3,900
++เรียนภาคเสาร์ -อาทิตย์ ค่าเทอมไม่เกิน5,000
ติดต่อสอบถามได้ทุกวัน 086-1939398
หรือสมัครออนไลน์ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd9gTvJ3EbReowmIYCivLEdweviLqf-lPr0pT8xUOeM9g_GFg/viewform

เตรียมพร้อม
28/01/2020

เตรียมพร้อม

สมัครงาน สอบราชการ .com

07/12/2019
08/09/2019

มจร.แต่งตั้ง 'ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ลำพูน'
---
พระครูสิริสุตานุยุต (สมาน จนฺทรํสี ป.ธ.๕, พธ.บ., กศ.ม., พธ.ด., ผศ.) รองเจ้าคณะอำเภอเมืองลำพูน, เจ้าอาวาสวัดป่าเห็ว อ.เมือง ลำพูน, รก.ผู้อำนวยการ มจร.วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง "ผู้อำนวยการ มจร.วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน" โดยพระธรรมปัญญาบดี นายกสภามหาวิทยาลัย ลงนามแต่งตั้ง ๓๐ ส.ค.๒๕๖๒ (ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ วาระละ ๔ ปี)...โพสต์นิวส์ :รายงาน, สำนักงานสภามหาวิทยาลัย มจร :ภาพเอกสาร

21/04/2019

เที่ยงคืนนี้ !
รออ่าน "ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562"
>> จำชื่อเว็บไซต์ให้ดี

11/03/2019

การสัมมนานิสิตปฏิบัติศาสนกิจ รุ่นที่ ๖๔ ประจำภาคเหนือ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน อ.เมือง จ.ลำพูน วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๒

รัฐประศาสนศาสตร์
18/02/2019

รัฐประศาสนศาสตร์

ช่วยแชร์ครับ
18/02/2019

ช่วยแชร์ครับ

ที่อยู่

192 หมู่ 2 ต. ต้นธง อ. เมือง
Lamphun
51000

เวลาทำการ

จันทร์ 09:00 - 16:30
อังคาร 09:00 - 16:30
พุธ 09:00 - 16:30
พฤหัสบดี 09:00 - 16:30
ศุกร์ 09:00 - 16:30
เสาร์ 09:00 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

053-563163

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย:

วิดีโอทั้งหมด

แชร์


Lamphun บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ฝากประชาสัมพันธ์ชมรม Lamphun Toastmasters Club ด้วยนะครับ เพื่อทีมงานการศึกษาลำพูน ที่สนใจฝึกพูด ใช้ภาษาอังกฤษ อย่างไม่ต้องมานั่งกังวลเรื่องผิดถูกจนไม่กล้าพูด ครับ บรรยากาศของเราปลอดภัย 100 % ครับ ใช้ประชุมออนไลน์ทาง Zoom เป็นหลักในช่วงนี้
Lamphun Toastmasters Club Facebook fan page:-
https://www.facebook.com/Lamphun-Toastmasters-103176478680190/
ป.ตรี ทุกสาขา 406 อัตรา / ทุกจังหวัด
รายละเอียด https://www.ratchakarnjobs.com/cdd-6/
ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ / เงินเดือน 18000
กรมการพัฒนาชุมชน เปิดรับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ 406 อัตรา ตั้งแต่ วันที่ 9 - 16 กรกฎาคม 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)
กดติดตาม และ การตั้งค่าการติดตาม ตั้งเป็น ⭐️รายการโปรดท่านจะได้ไม่พลาดข่าวงานราชการและอื่นๆ ที่น่าสนใจ ในประเทศไทย #หางานราชการ #งานราชการ #งานดี
อยากสอบถามเรื่องค่าเทอมวุฒิป.ตรีหน่อยคะ
รู้สึกปวดหัว
เก็บชุดครุยแบบโปร่งได้ถ้าเป็นของท่านใดโปรดติดต่อสถานีตำรวจภูธรเหมืองจี้...หรือติดต่อที่เราเลยก็ได้อินบล็อคเลย.....
ขออนุญาตแนะนำร้านครับ ร้านน้องมุกเอกสารและปกวิทยานิพนธ์ รับทำปกแข็งทุกชนิด ปกอ่อนเคลือบทอง ปกวิทยานิพนธ์ครับ ราคาถูกสนใจติดต่อได้ครับ ขอขอบพระคุณมากครับ
รับทำปกวิทยานิพนธ์พร้อมเข้าเล่มครับ ถ่ายเอกสาร ร้อยละ 35 ครับ สนใจติดดต่อ 061 3305288 ขอบคุณครับ
สนใจติดต่อได้ครับ 0613305288ร้านมุกเอกสารและปกวิทยานิพนธ์ ราคาย่อมเยาครับ
ขออนุญาตแนะนำร้านทำปกวิทยานิพนธ์ครับ ร้านมุกเอกสารและปกวิทยานิพนธ์รับถ่ายเอกสาร ร้อยละ35 รับทำปกวิทยานิพนธ์แบบปั๊มทองเข้าเล่มปกแข็ง ปกอ่อน ปกอ่อนเคลือบทอง ยินดีรับส่งให้ครับ
ืรับทำปกวิทยานิพนธ์งานวิจัยเข้าเล่มทุกชนิด ฝากด้วยครับ
#}