วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มหาจุฬาฯลำพูน วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน
(10)

คณาจารย์และนิสิต วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน #บริการวิชาการแก่สังคม โดยการรับเกียรติให้เป็นวิทยากรจัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ ...
27/08/2023

คณาจารย์และนิสิต วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน
#บริการวิชาการแก่สังคม โดยการรับเกียรติให้เป็นวิทยากรจัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนสู่ความเป็นผู้นำ” แก่คณะกรรมการสภาเด็กและเยาวชนตำบลนาทราย นำโดยนายวิบูลย์ ภูริชยันต์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย (ศิษย์เก่า รปศ.มจร ลำพูน) ผู้อำนวยการกองการศึกษา เจ้าหน้าที่กองการศึกษา (ศิษย์เก่า รปศ.มจร.ลำพูน) และน้องๆเยาวชนจากสภาเด็กและเยาวชนตำบลนาทราย จำนวน 45 คน เข้าร่วมกิจกรรม #มีตัวแทนบุคลากรและนิสิตวิทยาลัยสงฆ์ลำพูน ร่วมเป็นวิทยากรดำเนินกิจกรรมหลัก ดังนี้
🌎วันที่ 26 สิงหาคม 2566
(ภาคเช้า) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เป้าหมาย กระบวนการ เติมเต็มทักษะการพัฒนาศักยภาพ
(ภาคบ่าย) กระบวนการเรียนรู้ CBL กับการยกระดับอัตลักษณเชิงพื้นที่สู่สากล (มหาบวร)
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร อาเดช อุปนันท์
ประธานหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา
(ภาคค่ำ) กิจกรรมสัมพันธ์สร้างเครือข่ายการขับเคลื่อนโดยใช้ชุมชนเป็นฐานและทักษะการสร้างภูมิคุ้มกัน
ในการดำเนินชีวิตในสังคมสมัยใหม่
โดยนิสิตชมรมพลังมหาจุฬาและปกาเกอะญอ
🌎วันที่ 27 สิงหาคม 2566
เชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้เครื่องมือเทคโนโลยีดิจิทัลในการสื่อสาร ออกแบบ และสร้างสรรค์ผลงานการเรียนรู้
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร ไกรสร แสนวงศ์
รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการทั่วไป
#ขอบคุณโอกาสในการทำงานและการเรียนรู้ และถือโอกาสแนะแนวการศึกษาต่อ (คาดว่า) 1 ในจำนวนของน้องๆชุดนี้จะมาเรียนที่ มจร ลำพูน
#ชื่นชมในความสนใจและมุ่งมั่นของน้องๆเยาวชนทุกคน
#ขอบคุณน้องๆจากชมรมพลังมหาจุฬาฯและชมรมปกาเกอะญอทุกคนที่มาร่วมสร้างสีสัน

ชมรมนิสิตปกาเก่อญอ ตัวแทนผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน ได้มีจิตอาสาพัฒนาวัดบ้านขว้าง เจดีย์ อุโบสถ ต.ห...
26/08/2023

ชมรมนิสิตปกาเก่อญอ ตัวแทนผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน ได้มีจิตอาสาพัฒนาวัดบ้านขว้าง เจดีย์ อุโบสถ ต.หนองหนาม อ.เมือง จ.ลำพูน ในวันที่ ๒๖ ส.ค. ๖๖

วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2566 คณาจารย์วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน จำนวน 8 รูป/คน ประกอบด้วย1️⃣พระครูโสภณปริยัติกิจ2️⃣พระมหาอรรถพล นร...
25/08/2023

วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2566
คณาจารย์วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน จำนวน 8 รูป/คน ประกอบด้วย
1️⃣พระครูโสภณปริยัติกิจ
2️⃣พระมหาอรรถพล นริสฺสฺโร
3️⃣พระพชรพงศ์ ปญฺญาวโร
4️⃣ผศ.ดร.อาเดช อุปนันท์
5️⃣ผศ.ภราดร สุขพันธ์
6️⃣อาจารย์สุบิน นันตา
7️⃣ดร.จันทรัสม์ ตาปูลิง
8️⃣ดร.นฤพันธ์ สมเจริญ
เข้าร่วมอบรม Outcome-Based Education : OBE การออกแบบหลักสูตรที่มุ่งเน้นผลลัพท์การเรียนรู้
ณ ห้องประชุมสิริราชานุสรณ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่

วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และคณะครุศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา #ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตครู สาข...
24/08/2023

วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และคณะครุศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา
#ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตครู สาขาวิชาสังคมศึกษา ที่สอบผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา “ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย” ดังนี้
1.นายพชร ต๊ะปิ่น (ครูเม่น)
2.นายจิรวิน ขวัญจิตพนา (ครูอาร์)
•สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงาน สพป เชียงใหม่ เขต 5
3.นางสาวชมพูนุช เส้าเสนา (ครูหน่อย)
•สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงาน สพป แม่ฮ่องสอน เขต 2
4.นางอัมพร ปัญญากาศ (ครูนุ้ย)
•สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2
#อีกหนึ่งความภูมิใจและเครื่องสะท้อนคุณภาพ ความพยายาม ความมุ่งมั่น ความตั้งใจ และความสำเร็จ
#สุขใจทุกครั้งที่ได้รู้และเห็นในความสำเร็จของทุกคน

 #ข่าวสารประชาสัมพันธ์สาขาวิชาภาษาอังกฤษวันพุธที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๖กิจกรรมเรียนรู้นอกสถานที่ของนิสิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษชั้น...
23/08/2023

#ข่าวสารประชาสัมพันธ์สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
วันพุธที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๖

กิจกรรมเรียนรู้นอกสถานที่ของนิสิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีที่ ๓
และ นิสิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีที่ ๔
วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

#กิจกรรมที่ ๑ : ทัศนศึกษาดูงาน ณ สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีเป้าหมาย เพื่อให้นิสิตเรียนรู้การค้นหา การสืบค้นทั้ง On-site and Online ที่เป็นหนังสือ ตำรา งานวิจัย เอกสารทางวิชาการ ที่นำมาสนับสนุนด้านการศึกษาของนิสิตเอง และการทำงานวิจัยของนิสิต
#กิจกรรมนี้ได้มีการบูรณาการกับรายวิชาการศึกษาอิสระด้านภาษาอังกฤษ และ ระบบความหมายของภาษาอังกฤษ

#กิจกรรมที่ ๒ : ร่วมกิจกรรมฝึกทักษะภาษาอังกฤษ (Activating Skills in English) ณ สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีเป้าหมาย เพื่อให้นิสิตได้เรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษ เพื่อให้นิสิตได้เปิดโลกทัศน์ด้านการเรียนรู้ทักษะด้านภาษาอังกฤษกับต่างสถาบันการศึกษา
#กิจกรรมนี้ได้มีการบูรณาการกับรายวิชาระบบเสียงของภาษา และ ความรู้เบื้องต้นวรรณคดีอังกฤษ

#โดยมีอาจารย์ธันวา ชัยแก้ว และ อ.ดร.จันทนี กันโฑ อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ วิทยลัยสงฆ์ลำพูนเดินทางไปดูแลนิสิตในการศึกษาดูงานและร่วมกิจกรรมวันนี้

 #ข่าวสารประชาสัมพันธ์สาขาวิชาภาษาอังกฤษวันพุธที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๖ #กิจกรรมส่งเสริมและพัฒาศักยภาพนิสิต ปีการศึกษา ๒๕๖๖หลั...
23/08/2023

#ข่าวสารประชาสัมพันธ์สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
วันพุธที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๖

#กิจกรรมส่งเสริมและพัฒาศักยภาพนิสิต ปีการศึกษา ๒๕๖๖
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. อังกฤษ) วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

#ภายใต้กิจกรรม การส่งเสริมและพัฒนานิสิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษ วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน

#ทุกวันพุธ เริ่มเวลา ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องอาเซี่ยน (ห้องเรียนภาษา)

 #ขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะข้าพระพุทธเจ้า คณะบุคลากร นิสิต วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน
12/08/2023

#ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะบุคลากร นิสิต วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน

10/08/2023
 #เจริญพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาก่อนปฏิบัติงาน. บุคลากรวิทยาลัยสงฆ์ลำพูนได้ร่วมกันเจริญพุทธมณและเจริญจิตตภาวนาก่อนปฎิบัติ...
07/08/2023

#เจริญพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาก่อนปฏิบัติงาน. บุคลากรวิทยาลัยสงฆ์ลำพูนได้ร่วมกันเจริญพุทธมณและเจริญจิตตภาวนาก่อนปฎิบัติงานประจำเดือนสิงหาคม ซึ่งเป็นธรรมเนียมปฏิบัติขององค์กร

 #ขอเชิญร่วมทำบุญ #ถวายแสงสว่างให้กับวิทยาลัยสงฆ์ลำพูน.ชุดละ 999 บาทสามารถร่วมทำบุญผ่านบัญชีธนาคารแล้วแจ้งสลิปผ่านไลน์ #...
16/07/2023

#ขอเชิญร่วมทำบุญ
#ถวายแสงสว่างให้กับวิทยาลัยสงฆ์ลำพูน.ชุดละ 999 บาท
สามารถร่วมทำบุญผ่านบัญชีธนาคารแล้วแจ้งสลิปผ่านไลน์
#ทางวิทยาลัยสงฆ์ลำพูนจะติดชื่อผู้ร่วมทำบุญไว้ที่เสาโซล่าเซลล์

🔥 ลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนาวิชาการเรื่อง "ครูบาศรีวิชัย ครูบามหาบารมีโลก"จัดโดย หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพร...
15/07/2023

🔥 ลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนาวิชาการ
เรื่อง "ครูบาศรีวิชัย ครูบามหาบารมีโลก"
จัดโดย หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา รุ่นที่ ๑
วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วันจันทร์ที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ..https://forms.gle/KmaV9BTu6SPoedWXA

(check mark) กำหนดการ
ภาคเช้า
๘.๐๐-๐๘.๓๐ น. -ลงทะเบียน

๘.๓๐-๐๙.๐๐ น. -พระครูสิริสุตานุยุต, รศ.ดร.
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ลำพูน กล่าวถวายรายงาน
-พิธีเปิด โดย พระเทพรัฒนนายก เจ้าคณะจังหวัดลำพูน

๙.๐๐-๑๑.๐๐ น. -ปาฐกถาพิเศษ โดย อาจารย์สมฤทธิ์ ลือชัย
นักวิชาการอิสระด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ศาสนาและอุษาคเนย์วิทยา
เรื่อง""สกลมหาครูบาศรีวิชัย: ชีวิต ผลงานและการต่อสู้ในบริบท
ล้านนาสยามและอาเซียน"

ภาคบ่าย
๑๒.๓๐ - ๑๕.๐๐ น. - เสวนาทางวิชาการ เรื่อง "ครูบาศรีวิชัย ครูบามหาบารมีโลก"
วิทยากรประกอบด้วย
๑.พระครูปลัดปัญญาวรวัฒน์,ศ.ดร. (พระเมธีวัชรบัณฑิต)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มจร วังน้อย
๒.พระครูธีรสุตพจน์,ดร. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร วิทยาเขตเชียงใหม่
๓.ดร.ดิเรก ก้อนกลีบ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
๔.ดร.ชัยณรงค์ ณ ลำพูน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทอินเด็กซ์อินเตอร์
เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ผู้ดำเนินรายการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไกรสร แสนวงศ์
รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการทั่วไป วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน

ZOOM Meeting ID: 868 111 5954

13/07/2021

ส่วนทะเบียนนิสิต สำนักทะเบียนและวัดผล

27/03/2021
20/03/2021
25/09/2020
11/09/2020
27/06/2020
16/06/2020
++เรียนปริญญาตรีใกล้บ้าน++-สาขาวิชาพระพุทธศาสนา-สาขาวิชาสังคมศึกษา (ครุศาสตร์)-สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์-สาขาวิชาภาษาอังก...
30/05/2020

++เรียนปริญญาตรีใกล้บ้าน++
-สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
-สาขาวิชาสังคมศึกษา (ครุศาสตร์)
-สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
-สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

รับสมัครถึง 10 มิ.ย.63
คลิกสมัคร https://forms.gle/2jLaytros9eaWW197
..เหตุผลที่ต้องเรียน มจร.ลำพูน...
++เป็นมหาวิทยาลัยในการกำกับของรัฐ
++หลักสูตร สกอ. และ กพ.รับรอง
++ค่าเทอมถูก ภาคปกติ 3,800 ภาคเสาร์ อาทิตย์ (เฉพาะ รป.บ. 4,800 บาท
++ห้องเรียนติดแอร์ มีวัสดุอุปกรณ์ครบ
++มีหอใน
++มีทุนเรียนดี

ติดต่อสอบถาม 086-1939398

29/05/2020
เรียนปริญญาตรีใกล้บ้านอย่างมีคุณภาพ++เรียนภาคจันทร์-ศุกร์ ค่าเทอม 3,900++เรียนภาคเสาร์ -อาทิตย์ ค่าเทอมไม่เกิน5,000ติดต่...
05/05/2020

เรียนปริญญาตรีใกล้บ้านอย่างมีคุณภาพ
++เรียนภาคจันทร์-ศุกร์ ค่าเทอม 3,900
++เรียนภาคเสาร์ -อาทิตย์ ค่าเทอมไม่เกิน5,000
ติดต่อสอบถามได้ทุกวัน 086-1939398
หรือสมัครออนไลน์ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd9gTvJ3EbReowmIYCivLEdweviLqf-lPr0pT8xUOeM9g_GFg/viewform

เตรียมพร้อม
28/01/2020

เตรียมพร้อม

สมัครงาน สอบราชการ .com

07/12/2019
08/09/2019

มจร.แต่งตั้ง 'ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ลำพูน'
---
พระครูสิริสุตานุยุต (สมาน จนฺทรํสี ป.ธ.๕, พธ.บ., กศ.ม., พธ.ด., ผศ.) รองเจ้าคณะอำเภอเมืองลำพูน, เจ้าอาวาสวัดป่าเห็ว อ.เมือง ลำพูน, รก.ผู้อำนวยการ มจร.วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง "ผู้อำนวยการ มจร.วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน" โดยพระธรรมปัญญาบดี นายกสภามหาวิทยาลัย ลงนามแต่งตั้ง ๓๐ ส.ค.๒๕๖๒ (ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ วาระละ ๔ ปี)...โพสต์นิวส์ :รายงาน, สำนักงานสภามหาวิทยาลัย มจร :ภาพเอกสาร

21/04/2019

เที่ยงคืนนี้ !
รออ่าน "ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562"
>> จำชื่อเว็บไซต์ให้ดี

11/03/2019

การสัมมนานิสิตปฏิบัติศาสนกิจ รุ่นที่ ๖๔ ประจำภาคเหนือ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน อ.เมือง จ.ลำพูน วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๒

รัฐประศาสนศาสตร์
18/02/2019

รัฐประศาสนศาสตร์

ช่วยแชร์ครับ
18/02/2019

ช่วยแชร์ครับ

ที่อยู่

192 หมู่ 2 ต. ต้นธง อ. เมือง
Lamphun
51000

เวลาทำการ

จันทร์ 09:00 - 16:30
อังคาร 09:00 - 16:30
พุธ 09:00 - 16:30
พฤหัสบดี 09:00 - 16:30
ศุกร์ 09:00 - 16:30
เสาร์ 09:00 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

053-563163

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย:

วิดีโอทั้งหมด

แชร์

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Lamphun บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ฝากประชาสัมพันธ์ชมรม Lamphun Toastmasters Club ด้วยนะครับ เพื่อทีมงานการศึกษาลำพูน ที่สนใจฝึกพูด ใช้ภาษาอังกฤษ อย่างไม่ต้องมานั่งกังวลเรื่องผิดถูกจนไม่กล้าพูด ครับ บรรยากาศของเราปลอดภัย 100 % ครับ ใช้ประชุมออนไลน์ทาง Zoom เป็นหลักในช่วงนี้
Lamphun Toastmasters Club Facebook fan page:-
https://www.facebook.com/Lamphun-Toastmasters-103176478680190/
ป.ตรี ทุกสาขา 406 อัตรา / ทุกจังหวัด
รายละเอียด https://www.ratchakarnjobs.com/cdd-6/
ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ / เงินเดือน 18000
กรมการพัฒนาชุมชน เปิดรับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ 406 อัตรา ตั้งแต่ วันที่ 9 - 16 กรกฎาคม 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)
กดติดตาม และ การตั้งค่าการติดตาม ตั้งเป็น ⭐️รายการโปรดท่านจะได้ไม่พลาดข่าวงานราชการและอื่นๆ ที่น่าสนใจ ในประเทศไทย #หางานราชการ #งานราชการ #งานดี
อยากสอบถามเรื่องค่าเทอมวุฒิป.ตรีหน่อยคะ
รู้สึกปวดหัว
เก็บชุดครุยแบบโปร่งได้ถ้าเป็นของท่านใดโปรดติดต่อสถานีตำรวจภูธรเหมืองจี้...หรือติดต่อที่เราเลยก็ได้อินบล็อคเลย.....
ขออนุญาตแนะนำร้านครับ ร้านน้องมุกเอกสารและปกวิทยานิพนธ์ รับทำปกแข็งทุกชนิด ปกอ่อนเคลือบทอง ปกวิทยานิพนธ์ครับ ราคาถูกสนใจติดต่อได้ครับ ขอขอบพระคุณมากครับ
รับทำปกวิทยานิพนธ์พร้อมเข้าเล่มครับ ถ่ายเอกสาร ร้อยละ 35 ครับ สนใจติดดต่อ 061 3305288 ขอบคุณครับ
สนใจติดต่อได้ครับ 0613305288ร้านมุกเอกสารและปกวิทยานิพนธ์ ราคาย่อมเยาครับ
ขออนุญาตแนะนำร้านทำปกวิทยานิพนธ์ครับ ร้านมุกเอกสารและปกวิทยานิพนธ์รับถ่ายเอกสาร ร้อยละ35 รับทำปกวิทยานิพนธ์แบบปั๊มทองเข้าเล่มปกแข็ง ปกอ่อน ปกอ่อนเคลือบทอง ยินดีรับส่งให้ครับ
ืรับทำปกวิทยานิพนธ์งานวิจัยเข้าเล่มทุกชนิด ฝากด้วยครับ
#}