เทศบาลเมืองลำพูน

เทศบาลเมืองลำพูน สำนักงานเทศบาลเมืองลำพูน เลขที่ 27 ถนนเทศบาล 1 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 51000

25/08/2023
เทศบาลเมืองลำพูน จัดโครงการอบรมส่งเสริมเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566      วันที่ 25 สิงหาคม 256...
25/08/2023

เทศบาลเมืองลำพูน จัดโครงการอบรมส่งเสริมเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันที่ 25 สิงหาคม 2566 เทศบาลเมืองลำพูน จัดโครงการอบรมส่งเสริมเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการส่งเสริม พัฒนาความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้อง ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามระเบียบกฎหมาย และระเบียบกฎหมายเฉพาะในเรื่องความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ให้แก่พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล และพนักงานจ้าง ในสังกัดเทศบาลเมืองลำพูน จำนวน 50 คน โดยมี นายสิริวุฒิ คำธิตา รองนายกเทศมนตรีเมืองลำพูน เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ พร้อมด้วยนายสุรินทร์ มุขแก้ว หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของโครงการอบรม จัดขึ้น ณ ห้องประชุมอาคารคุณธรรม 27 เทศบาลเมืองลำพูน

การจัดอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นางสาวธัญนันท์ สุภามูล ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ จากสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำพูน วิทยากรผู้บรรยายให้ความรู้ ความเข้าใจ ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ 2539และระเบีบบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559
**************************************************

เทศบาลเมืองลำพูนจัดพิธีวางพวงมาลาเทิดพระเกียรติสักการะพระนางจามเทวี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ประจำปี 2566      วัน...
24/08/2023

เทศบาลเมืองลำพูนจัดพิธีวางพวงมาลาเทิดพระเกียรติสักการะพระนางจามเทวี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ประจำปี 2566

วันที่ 24 สิงหาคม 2566 ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์พระนางจามเทวี เทศบาลเมืองลำพูนจัดพิธีวางพวงมาลาเทิดพระเกียรติสักการะพระนางจามเทวี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ประจำปี 2566 โดยถือเอาวันทางจันทรคติวันขึ้น 8 ค่ำ เดือน 9 ของทุกปี ซึ่งในปีนี้ ตรงกับวันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2566 โดยจัดพิธีวางพวงมาลาเทิดพระเกียรติสักการะพระนางจามเทวี และประกอบพิธีทางศาสนาบำเพ็ญพระราชกุศลถวายเครื่องราชสักการะแด่พระนางจามเทวีแบบโบราณล้านนา โดยพระสงฆ์ในพีธี จำนวน 8 รูป จากนั้น ประธานในพิธี นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ได้กล่าวพระราชประวัติและประกาศสดุดีพระเกียรติคุณพระนางจามเทวี พร้อมนำ หัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วน ภาคเอกชนและประชาชน ชมรมลูกหลานพระนางจามเทวี ร่วมวางพวงมาลาเทิดพระเกียรติสักการะพระนางจามเทวี ตามลำดับ

นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน พร้อมคณะผู้บริหาร และนายอาคม วัฒนากูล ประธานสภาเทศบาลเมืองลำพูน พร้อมสมาชิกสภาเทศบาลเมืองลำพูน ร่วมวางพวงมาลาเทิดพระเกียรติสักการะพระนางจามเทวี ในนามของเทศบาลเมืองลำพูนด้วย ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระนางจามเทวี ปฐมกษัตริย์แห่งนครหริภุญชัย และแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทิตาคุณ ให้เกิดความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและบ้านเมืองสืบไป
*****************************************************

🌿 นายกเทศมนตรีเมืองลำพูนพบประชาชน โดย นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน      ประจำวันที่ 24 สิงหาคม 2566
24/08/2023

🌿 นายกเทศมนตรีเมืองลำพูนพบประชาชน
โดย นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน
ประจำวันที่ 24 สิงหาคม 2566

☘️ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูนพบประชาชน ☘️ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 24 สิงหาคม 2566โดย นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศบาลเม...

เทศบาลเมืองลำพูนรับการตรวจประเมินเชิงประจักษ์ เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน กระบวนทัศน์ใหม่ ประจำปี 2566 วันที่ 23 สิงหาคม 256...
23/08/2023

เทศบาลเมืองลำพูนรับการตรวจประเมินเชิงประจักษ์
เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน กระบวนทัศน์ใหม่ ประจำปี 2566

วันที่ 23 สิงหาคม 2566 เทศบาลเมืองลำพูนรับการตรวจประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน กระบวนทัศน์ใหม่ ประจำปี 2566 โดย นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้ารับการตรวจประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน กระบวนทัศน์ใหม่ ประจำปี 2566 จากคณะกรรมการตรวจประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนนำโดย นายชำนาญวิทย์ ศรีสุพล ประธานกรรมการ โดยเทศบาลเมืองลำพูนได้นำเสนอข้อมูลพื้นฐาน รวมถึงข้อมูลการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองและภัยพิบัติตามประเด็นการประเมินและตัวชี้วัดพร้อมตอบข้อซักถามที่เกี่ยวข้อง จัดขึ้น ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูน

จากนั้นคณะกรรมการได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจประเมินเชิงประจักษ์ เช่น การจัดการขยะทั้งระบบ, การจัดการน้ำเสียทั้งระบบ,การจัดการคุณภาพอากาศทั้งระบบ ,พื้นที่สีเขียวและการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ,การจัดการภัยพิบัติ Low Carbon & Resilience City , วิถีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ การประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน กระบวนทัศน์ใหม่ จัดโดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมมีเป้าหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้นำไปเป็นเครื่องมือในการวัดผลการพัฒนาเมืองในด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมได้อย่างชัดเจน เหมาะสมกับภารกิจ บริบท และสถานการณ์ ทั้งในระดับโลก ระดับภูมิภาค และระดับประเทศที่เปลี่ยนแปลงไป องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีส่วนสำคัญในการบริหารจัดการระบบเมืองอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ประชากร มีคุณภาพชีวิตที่ดีและสร้างกิจกรรมของเมืองให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด เพื่อนำไปสู่ความยั่งยืนทั้งสิ่งแวดล้อมเมืองและระบบนิเวศของเมืองลำพูน

เทศบาลเมืองลำพูนฝึกอบรมพนักงานเทศบาลและเจ้าหน้าที่สร้างความรู้ความเข้าใจแผนการอพยพและฝึกทักษะในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ...
22/08/2023

เทศบาลเมืองลำพูนฝึกอบรมพนักงานเทศบาลและเจ้าหน้าที่สร้างความรู้ความเข้าใจแผนการอพยพและฝึกทักษะในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย

วันที่ 22 สิงหาคม 2566 เทศบาลเมืองลำพูน จัดโครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพพนักงานเทศบาล ประจำปี 2566 โดยมี นายอานนท์ ยาวิคำ รองนายกเทศมนตรีเมืองลำพูน เป็นประธานเปิดโครงการฯ และนางทานตะวัน อินทร์จันทร์ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลเมืองลำพูน กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการฝึกอบรม เพื่อฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนักงานเทศบาลในการเข้าระงับเหตุสาธารณภัยเบื้องต้น และสร้างความเข้าใจในแผนการอพยพออกจากที่เกิดเหตุไปยังพื้นที่ปลอดภัย พร้อมการฝึกทักษะในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยออกจากที่เกิดเหตุอย่างถูกต้อง จัดขึ้น ณ ห้องประชุมอาคารคุณธรรม 27 สำนักงานเทศบาลเมืองลำพูน

การจัดอบรมครั้งนี้ มีการบรรยายให้ความรู้โดยเจ้าหน้าที่จากงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองลำพูนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ จากนั้น เป็นการฝึกทักษะปฏิบัติในสถานการณ์จำลองเสมือนจริง ในการระงับเหตุอัคคีภัย โดยจำลองสถานการณ์ เกิดเหตุไฟไหม้ ณ สำนักงานเทศบาลเมืองลำพูน พนักงานและเจ้าหน้าที่ทั้งหมดอพยพออกจากที่เกิดเหตุและมารวมกันที่บริเวณลานสนามหญ้าหน้าสำนักงานเทศบาล ปรากฏว่ามีพนักงานได้รับบาดเจ็บ จำนวน 2 ราย จึงแจ้งเหตุไปยังงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อเข้าระงับเหตุ พร้อมประสานไปยังกองการแพทย์เพื่อปฐมพยาบาลให้กับผู้บาดเจ็บก่อนนำส่งสถานพยาบาลต่อไป ทั้งนี้ เมื่อเจ้าหน้าที่เข้าระงับเหตุและเหตุการณ์สงบเรียบร้อย หัวหน้าชุดปฏิบัติการ ได้รายงานผลการปฏิบัติการในการควบคุมสถานการณ์ ต่อ นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน ในฐานะผู้บัญชาการเหตุ ที่รับฟังและสั่งการในเหตุการณ์ดังกล่าว เป็นอันเสร็จสิ้นการจำลองสถานการณ์ตามโครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพพนักงานเทศบาลเมืองลำพูน ประจำปี 2566

เทศบาลเมืองลำพูน จัดการแข่งขันกีฬา-กรีฑา นักเรียน โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองลำพูน ประจำปีการศึกษา 2566     วันที่ 2...
21/08/2023

เทศบาลเมืองลำพูน จัดการแข่งขันกีฬา-กรีฑา นักเรียน โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองลำพูน ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 21 สิงหาคม 2566 เทศบาลเมืองลำพูน จัดการแข่งขันกีฬา-กรีฑา นักเรียน โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองลำพูน ประจำปีการศึกษา 2566 มีวัตุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้มีโอกาสแสดงความสามารถในด้านทักษะการกีฬาของตนเอง สร้างความสามัคคีและเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างครูและนักเรียนของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองลำพูน เคลื่อนขบวนพาเหรดพร้อมทัพนักกีฬาอย่างยิ่งใหญ่นำทีมเข้าสู่สนามเริ่มจากสีเหลือง โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหลวง , สีชมพู โรงเรียนเทศบาลจามเทวี , สีแดง โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ ,สีฟ้า โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหน่อม

ในการนี้ นางทานตะวัน อินทร์จันทร์ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลเมืองลำพูน ได้นำคณะกรรมการการจัดการแข่งขันกีฬาฯกล่าวรายงานการจัดการแข่งขันกีฬา ต่อประธานในพิธี โดย นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน กล่าวเปิดการแข่งขันกีฬา-กรีฑา นักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองลำพูน ประจำปีการศึกษา 2566 พร้อมตีกลองสะบัดชัยและตัดริ้บบิ้นเพื่อเปิดการจัดการแข่งขันกีฬา-กรีฑา นักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองลำพูน ประจำปีการศึกษา 2566 อย่างเป็นทางการ

บรรยากาศการจัดการแข่งขันกีฬา-กรีฑา นักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองลำพูนในปีนี้มีการมอบเหรียญรางวัลการแข่งขันกีฬา ประเภทกีฬาเทเบิลเทนนิส ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ,กีฬาเปตอง ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ,กีฬาวอลเล่ย์บอล ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา และกีฬาฟุตซอล ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา จากนั้นเริ่มการแข่งขันกีฬาตามสูจิบัตร ซึ่งเด็กนักเรียนแต่ละสีต่างส่งเสียงเชียร์นักกีฬาอย่างสนุกสนานและคึกครื้น จัดขึ้น ณ สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
************************************************************

“ลองลำพูน” บ้านเกิดเมืองนอน โปรเจ๊กต์พลิกฟื้นย่านเมืองเก่าในคูเมืองสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (CEA) ร่วมกับจังหว...
20/08/2023

“ลองลำพูน” บ้านเกิดเมืองนอน โปรเจ๊กต์พลิกฟื้นย่านเมืองเก่าในคูเมือง

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (CEA) ร่วมกับจังหวัดลำพูนและ Lamphun City Lab จัด”ลองลำพูน”
โปรเจ๊กต์พลิกฟื้นย่านเมืองเก่าในคูเมือง ดึงเสน่ห์ย่านเมืองเก่าเมืองลำพูนให้กลับมามีชีวิต ชีวา หลากหลายแนวความคิดของคนลำพูนรุ่นใหม่มาผสมผสานพัฒนากลายเป็นพื้นที่เศรษกิจ กิจสร้างสรรค์รุ่งเรือง อีกครั้ง เพื่อต้อนรับผู้มาเยือน ได้สัมผัสวัฒนธรรม ประเพณี ประวัติความเป็นคนเมือง

ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม – 17 กันยายน 2566 ณ โกดังธนาคารกรุงไทยเก่า ถนนมุกดา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

เทศบาลเมืองลำพูนร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จัดพิธีรื้อถอนเสาไฟต้นสุดท้าย ตามโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า เป็นเคเบิ้ลใต้ดิน 1...
19/08/2023

เทศบาลเมืองลำพูนร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จัดพิธีรื้อถอนเสาไฟต้นสุดท้าย ตามโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า เป็นเคเบิ้ลใต้ดิน 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดลำพูน

วันที่ 19 สิงหาคม 2566 เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จัดพิธีรื้อถอนเสาไฟฟ้าต้นสุดท้าย ตามโครงการ “1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ” ถนนรอบเมืองนอกจังหวัดลำพูน ณ บริเวณลานออกกำลังกายหน้าสวนน้ำพุช้างมหาวัน ได้รับเกียรติจาก นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย ดร.วันดี กุณชรยาคง จุลเจริญ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย , นายอรรษิษฐ์ สัมพันธ์รัตน์ ประธานคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โอกาสนี้ นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ได้ร่วมกล่าวต้อนรับ, นายถนอม ปัญญาวงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมและบริการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวรายงานความเป็นมาและวิธีการดำเนินโครงการฯ

จากนั้นประธานในพิธีได้ตัดริบบิ้นเปิดพิธีการรื้อถอนเสาไฟฟ้าต้นสุดท้าย และรับชมปฏิบัติการการถอนเสาไฟฟ้าต้นสุดท้าย โดยฝ่ายปฏิบัติการ จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และเพื่อสร้างความร่วมรื่นให้กับถนนเฉลิมพระเกียรติ ประธานในพิธี พร้อมด้วย ดร.วันดี กุณชรยาคง จุลเจริญ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ,นายอรรษิษฐ์ สัมพันธ์รัตน์ ประธานคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และนางจิณณารัชช์ สัมพันธ์รัตน์ ร่วมกันปลูกต้นทองกวาว เพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งการรื้อถอนเสาไฟฟ้าต้นสุดท้าย

ภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการ จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เกี่ยวกับการดำเนินของโครงการ “1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติจังหวัดลำพูน” เป็นโครงการที่กระทรวงมหาดไทยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดให้เป็นหนึ่งในโครงการเพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์ไทยรัชกาลที่ 10 ซึ่งจังหวัดลำพูนได้ดำเนินการโครงการดังกล่าว บนถนนรอบเมืองนอก ตั้งแต่หน้าสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคสาขาลำพูน ไปจนถึงเชิงสะพานท่านาง

ทั้งนี้ เส้นทาง 1 จังหวัด 1 ถนน เฉลิมพระเกียรติ จะไม่อาจสำเร็จลุล่วงได้ หากปราศจากความร่วมมืออย่างดียิ่งจากหน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และประชาชนชาวจังหวัดลำพูน เทศบาลเมืองลำพูนจึงมีความมุ่งมั่นตั้งใจ ในการยกระดับความปลอดภัยให้กับประชาชน พร้อมพัฒนาเมืองทุกด้านไปสู่ความยั่งยืนในอนาคตเพื่อคนลำพูนต่อไป

****************************************************************

18/08/2023
นายกเทศมนตรีเมืองลำพูนพบประชาชน โดย นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูนประจำวันที่ 17 สิงหาคม 2566
17/08/2023

นายกเทศมนตรีเมืองลำพูนพบประชาชน
โดย นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน
ประจำวันที่ 17 สิงหาคม 2566

☘️ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูนพบประชาชน ☘️ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 17 สิงหาคม 2566โดย นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศบาลเม...

เทศบาลเมืองลำพูนจัดอบรมสัมมนาพนักงานเทศบาล พนักงานครู ลูกจ้างประจำ และพนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 “หลักสูตรการเพิ่มประส...
16/08/2023

เทศบาลเมืองลำพูนจัดอบรมสัมมนาพนักงานเทศบาล พนักงานครู ลูกจ้างประจำ และพนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 “หลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาผู้มาปฏิบัติงานด้านพัสดุ”


วันที่ 16 สิงหาคม 2566 เทศบาลเมืองลำพูน จัดโครงการฝึกอบรมสัมมนาพนักงานเทศบาล พนักงานครู ลูกจ้างประจำ และพนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 ในหลักสูตร “การเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ” โดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่พัสดุ โดยมี นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม ซึ่งมีผู้เข้ารับการอบรมครั้งนี้ประกอบด้วย คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการสถานศึกษา พนักงานเทศบาล พนักงานครู และพนักงานจ้าง เข้าร่วมการอบรมพร้อมกัน ณ โรงแรมแกรนด์ปา แอนด์ รีสอร์ท จังหวัดลำพูน

จากนั้นมีการบรรยายให้ความรู้ ได้รับเกียรติจากวิทยากร นางโสมฤทัย คำราพิช นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ และนางทิพสุคนธ์ ราชวังเมือง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ วิทยากรจากสำนักงานคลังจังหวัดลำพูน รว่มให้ความรู้และบรรยายในหัวข้อ กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการบริหารพัสดุ บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ ของเจ้าหน้าที่พัสดุและผู้ที่เกี่ยวข้อง การจัดซื้อจัดจ้างแต่ละวิธี การบริหารสัญญา การตรวจรับพัสดุ และหัวข้อการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละวิธี และกรณีศึกษาขั้นตอนแนวทางการปฏิบัติในการจัดหาพัสดุ การจัดทำและบริหารสัญญา ปัญหาอุปสรรคและกรณีศึกษาในการบริหารพัสดุ พร้อมเปิดเวทีตอบข้อซักถามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ ทั้งนี้ เพื่อให้พนักงานเทศบาล พนักงานครู ลูกจ้างประจำ และพนักงาน ได้ทบทวนความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้อง พร้อมนำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติตามแนวทางที่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายต่อไป

เทศบาลเมืองลำพูนร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการและสนทนากลุ่มโครงการวิจัย เรื่องการต่อต้านการทุจริตรัฐ: ตัวแบบเพื่อการเสริมสร้าง...
16/08/2023

เทศบาลเมืองลำพูนร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการและสนทนากลุ่ม
โครงการวิจัย เรื่องการต่อต้านการทุจริตรัฐ: ตัวแบบเพื่อการเสริมสร้างความเข้มแข็งของหุ้นส่วนภาครัฐในยุคดิจิทัล

วันที่ 16 สิงหาคม 2566 นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน เป็นประธานกล่าวเปิด ประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมประยุกต์สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile application) เพื่อสร้างความเข้มแข็งของหุ้นส่วนภาครัฐในยุคดิจิทัลเพื่อต่อต้านการทุจริต ซึ่งเป็นโครงการศึกษาวิจัย เรื่อง “การต่อต้านการทุจริตรัฐ: ตัวแบบเพื่อการเสริมสร้างความเข้มแข็งของหุ้นส่วนภาครัฐในยุคดิจิทัล” ที่สถาบันพระปกเกล้าได้ดำเนินการศึกษาวิจัยพัฒนาตัวแบบการเสริมสร้างความเข้มแข็งของหุ้นส่วนภาครัฐในยุคดิจิทัล ซึ่งมีการจัดสนทนากลุ่มในพื้นที่เทศบาลที่ได้รับรางวัลพระปกเกล้า ด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการจัดสนทนากลุ่มในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ดร.เลิศพร อุดมพงษ์ หัวหน้าโครงการวิจัย ร่วมสนทนากลุ่มและระดมสมองร่วมกับเจ้าหน้าที่ของเทศบาลเมืองลำพูนในการทดลองใช้โปรแกรมประยุกต์สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile application) พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องแกรนด์ปา 2 โรงแรมแกรนด์ปาแอนด์รีสอร์ท จังหวัดลำพูน

เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ปรับปรุงภูมิทัศน์ พื้นที่สีเขียว กำจัดวัชพืชลำน้ำกวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษ...
16/08/2023

เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ปรับปรุงภูมิทัศน์ พื้นที่สีเขียว กำจัดวัชพืชลำน้ำกวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2566

วันที่ 16 สิงหาคม 2566 จังหวัดลำพูนจัดกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2566 ณ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว เชิงสะพานท่าขาม จ.ลำพูน โดยมี นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีฯ นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และประชาชนจิตอาสา ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่โดยรอบลำน้ำกวง

ในการนี้ นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน ได้นำพนักงานจิตอาสาเทศบาลเมืองลำพูน ร่วมกันทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ทางสาธารณะพื้นที่โดยรอบศูนย์บริการนักท่องเที่ยวจังหวัดลำพูน และกำจัดสิ่งปฏิกูลและวัชพืชที่กีดขวางลำน้ำกวง ได้แก่ บริเวณสะพานท่าขาม , ร้านเรือนแพบ้านหลวย ซอย 2 , บ้านหลวย ซอย 6 , บ้านหลวย ซอย 10 , บ้านหลวย ซอย 12 และ ร้าน สสล. คาเฟ่ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือในฤดูฝน ฟื้นฟูแหล่งน้ำให้สะอาดปราศจากวัชพืช เช่น ผักตบชวาฟื้นฟูระบบนิเวศและเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามของเมืองลำพูน
******************************************************

เทศบาลเมืองลำพูน จัดประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566      วันที่ 16 สิงหาคม 2566 เวลา 10...
16/08/2023

เทศบาลเมืองลำพูน จัดประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566

วันที่ 16 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00 น. เทศบาลเมืองลำพูน จัดประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 โดยมี นายอาคม วัฒนากูล ประธานสภาเทศบาลเมืองลำพูน เปิดการประชุม ,นางทานตะวัน อินทร์จันทร์ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลเมืองลำพูน ทำหน้าที่เลขานุการสภาเทศบาล พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาล , คณะผู้บริหาร นำโดย นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน , ผู้อำนวยการกอง , ผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองลำพูน และพนักงานเทศบาล เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน จัดขึ้น ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูน

โดยมี ระเบียบวาระการประชุม เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว
- การรายงานผลการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2567
ระเบียบวาระ เรื่องที่เสนอใหม่
- ญัตติ เรื่อง ขอรับความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
- ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดคำชี้แจงในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
- ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
- ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโครงการเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ในการปฎิบัติงาน ศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์เทศบาลเมืองลำพูน ประจำปีงบประมาณ 2566
และระเบียบวาระอื่นๆ ซึ่งการประชุมสภาเทศบาลฯ ครั้งนี้ ดำเนินการไปตามระเบียบวาระที่กำหนด และเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
**********************************************************

เทศบาลเมืองลำพูน เชิญชวนผู้สนใจ ร่วมสมัครเข้าร่วมกิจกรรมลงทะเบียน ทอดแห ณ สวนม่วนใจ๋ ตั้งแต่วันที่ 7-17 สิงหาคม 2566 พ...
15/08/2023

เทศบาลเมืองลำพูน เชิญชวนผู้สนใจ ร่วมสมัครเข้าร่วมกิจกรรมลงทะเบียน ทอดแห ณ สวนม่วนใจ๋ ตั้งแต่วันที่ 7-17 สิงหาคม 2566 พร้อมชำระค่าลงทะเบียน 500 บาท / ปาก รับจำนวนจำกัด 30 ปากเท่านั้น

จัดขึ้นในวันอาทิตย์ ที่ 27 สิงหาคม 2566 นี้จ้าาา

เทศบาลเมืองลำพูนจัดประชุมผู้นำชุมชน ครั้งที่ 11/2566 พัฒนาท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วม       วันที่ 15 สิงหาคม 2566 เทศ...
15/08/2023

เทศบาลเมืองลำพูนจัดประชุมผู้นำชุมชน ครั้งที่ 11/2566 พัฒนาท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วม

วันที่ 15 สิงหาคม 2566 เทศบาลเมืองลำพูนจัดการประชุมผู้นำชุมชน ครั้งที่ 11/2566 ประจำเดือน สิงหาคม 2566 โดย นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน เป็นประธานเปิดการประชุมฯ พร้อมคณะผู้บริหาร, ปลัดเทศบาล, สมาชิกสภาเทศบาล, ผู้อำนวยการกอง และเจ้าหน้าที่ เพื่อบูรณาการ และประสานความร่วมมือระหว่างเทศบาลเมืองลำพูน กับผู้นำชุมชน ทั้ง 17 ชุมชน ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เกิดการพัฒนาท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วมและมีประสิทธิภาพ

สำหรับระเบียบวาระการประชุมในครั้งนี้ ประกอบด้วย แนะนำหัวหน้างานพัฒนาชุมชน กองสวัสดิการสังคม คนใหม่, พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการขอรับเงินสมทบ จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองลำพูน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 , โครงการคัดเลือกคณะกรรมการชุมชน กรณีครบวาระการดำรงตำแหน่ง และโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2566 โดย กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองลำพูน , ตลอดจนประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานกีฬาและกรีฑานักเรียน โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองลำพูน โดย กองการศึกษา นอกจากนี้ ยังมีการชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน หรือตารางกิจกรรมอื่นๆ ของเทศบาลฯ ให้กับผู้นำชุมชนได้รับทราบเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ระหว่างเทศบาลและชุมชน ภายใต้การบูรณาการความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
********************************************************

เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระ...
12/08/2023

เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันที่ 12 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน นางทิพวรรณ ความสุขตำแหน่ง ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองลำพูน (ด้านการศึกษา) พร้อมคณะ วางพานพุ่มทอง พานพุ่มเงิน และร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

โดยมี นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ประธานในพิธี นำหัวหน้าส่วนราชการ,ข้าราชการ, พนักงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน และประชาชน จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และนำผู้ร่วมพิธีกล่าวถวายพระพรชัยมงคล พร้อมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงสดุดีพระแม่ไทยอย่างพร้อมเพรียงกัน ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ที่พระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า
*****************************************

12/08/2023
นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เน...
12/08/2023

นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 91 พรรษา 12 สิงหาคม 2566

วันที่ 12 สิงหาคม 2566 จังหวัดลำพูน จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 91 พรรษา 12 สิงหาคม 2566 โดยมี นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน , หัวหน้าส่วนราชการ, ข้าราชการ ในการนี้ นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน ได้ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 91 พรรษา 12 สิงหาคม 2566 เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ จัดขึ้น ณ ห้องโถง ศาลากลางจังหวัดลำพูน ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
********************************************************

 #ทรงพระเจริญสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๑...
12/08/2023

#ทรงพระเจริญ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง เทศบาลเมืองลำพูน

เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื...
12/08/2023

เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 91 พรรษา 12 สิงหาคม 2566

วันที่ 12 สิงหาคม 2566 จังหวัดลำพูน จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 91 พรรษา 12 สิงหาคม 2566 โดยประกอบพิธีทำบุญตักบาตร และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ซึ่งได้รับความเมตตาธรรมจาก ท่านพระเทพรัตนนายก เจ้าคณะจังหวัดลำพูน เจ้าอาวาสวัดพระธาตุหริภุญชัยฯ ประธานฝ่ายสงฆ์ และคณะสงฆ์ในพิธี

โดย นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ประธานในพิธี พร้อมด้วย นางดวงกมล ยิ้มละมัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน/ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำพูน หัวหน้าส่วนราชการ, ข้าราชการ และประชาชน ในการนี้นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน ได้นำพนักงานเทศบาลเมืองลำพูน ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์และสามเณร จำนวน 92 รูป ในครั้งนี้เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ซึ่งจัดขึ้น ณ พระวิหารหลวง วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร จังหวัดลำพูน

วันที่ 11 สิงหาคม 2566 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองลำพูน ได้จัดกิจกรรม : นักสืบสายลม ให้กับนักเรียนระดับชั้นป...
11/08/2023

วันที่ 11 สิงหาคม 2566 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองลำพูน ได้จัดกิจกรรม : นักสืบสายลม ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ณ โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหลวง ตามโครงการส่งเสริมความรู้ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อมุ่งสู่เมืองคาร์บอนต่ำ ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนเห็นความสำคัญของอากาศ และสามารถตรวจสอบคุณภาพอากาศทางชีวภาพเบื้องต้นได้

เทศบาลเมืองลำพูน จัดประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2566      วันที่ 10 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00 น. เทศ...
10/08/2023

เทศบาลเมืองลำพูน จัดประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2566

วันที่ 10 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00 น. เทศบาลเมืองลำพูน จัดประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2566 โดยมี นายอาคม วัฒนากูล ประธานสภาเทศบาลเมืองลำพูน เปิดการประชุม ,นางทานตะวัน อินทร์จันทร์ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลเมืองลำพูน ทำหน้าที่เลขานุการสภาเทศบาล พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาล , คณะผู้บริหาร นำโดย นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน , ผู้อำนวยการกอง , ผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองลำพูน และพนักงานเทศบาล เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน จัดขึ้น ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูน

โดยมี ระเบียบวาระการประชุม แนะนำพนักงานเทศบาลและพนักงานครูที่ได้รับการโอนย้ายและบรรจุแต่งตั้งใหม่ , เรื่อง การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - พ.ศ.2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2566 , เรื่อง รายงานการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดการบริการสาธารณะเทศบาลเมืองลำพูน ประจำปี 2566 , เรื่องที่เสนอใหม่ , ญัตติ เรื่อง ขอรับความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (วาระที่ 1 ) , เรื่อง การเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ และระเบียบวาระอื่นๆ การประชุมครั้งนี้ ดำเนินการไปตามระเบียบวาระที่กำหนด และเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

10/08/2023

ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานจ้าง และวัน เวล.....

นายกเทศมนตรีเมืองลำพูนพบประชาชน    ประจำวันที่ 10 สิงหาคม 2566โดย นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน
10/08/2023

นายกเทศมนตรีเมืองลำพูนพบประชาชน
ประจำวันที่ 10 สิงหาคม 2566
โดย นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน

☘️ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูนพบประชาชน ☘️ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 10 สิงหาคม 2566โดย นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศบาลเม...

🧡 เทศบาลเมืองลำพูน ขอเชิญชวนผู้ประกอบการร้านอาหาร เครื่องดื่ม ภายในเขตเทศบาลเมืองลำพูน เข้าร่วมอบรมหลักสูตร "ผู้สัมผัสอา...
10/08/2023

🧡 เทศบาลเมืองลำพูน ขอเชิญชวนผู้ประกอบการร้านอาหาร เครื่องดื่ม ภายในเขตเทศบาลเมืองลำพูน เข้าร่วมอบรมหลักสูตร "ผู้สัมผัสอาหาร"

🌿 ในวันศุกร์ ที่ 8 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมจามจุรี โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหน่อม 😊

เทศบาลเมืองลำพูน พร้อมใจจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชนนีพันปีหลวง เนื่อง...
09/08/2023

เทศบาลเมืองลำพูน พร้อมใจจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 91 พรรษา 12 สิงหาคม 2566 ด้วยความจงรักภักดี

วันที่ 9 สิงหาคม 2566 เทศบาลเมืองลำพูน จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 91 พรรษา 12 สิงหาคม 2566 โดย นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธี โดยถวายความเคารพ และกล่าวถวายพระพรชัยมงคล เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และด้วยความจงรักภักดี ผู้ร่วมพิธี ซึ่งประกอบด้วยหัวหน้าส่วนราชการ คณะผู้บริหารของเทศบาลเมืองลำพูน, สมาชิกสภาเทศบาล, ปลัดเทศบาล,ผู้อำนวยการกอง, ผู้อำนวยการสถานศึกษา, พนักงานเทศบาล, พนักงานครูและพนักงานจ้าง ต่างร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดี พระแม่ไทยอย่างพร้อมเพรียงกัน

จากนั้น นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ 12 สิงหาคม 2566 ต่อประธานในพิธี และเพื่อเป็นการรวมพลังแห่งความจงรักภักดีและความสามัคคี ผู้ร่วมพิธีทุกคน ได้ปลูกต้นไม้เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ เช่น ต้นหูกระจง, ต้นฉำฉา และต้นไผ่ โดยรอบในบริเวณพื้นที่ 102 ไร่ ต.ต้นธง อ.เมือง จ.ลำพูน ซึ่งเป็นพื้นที่ที่เทศบาลฯ ได้ใช้เป็นสถานที่ทำการเกษตรตามหลักเศรษฐกิจแบบพอเพียง เช่น การขุดสระเลี้ยงปลา การเลี้ยงสัตว์ การเพาะปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้น พืชผัก ปลูกผักปลอดสารพิษในอนาคต เทศบาลเมืองลำพูนมีแนวคิดที่จะพัฒนาพื้นที่ 102 ไร่ โดยต่อยอดให้เป็นศูนย์ฝึกอบรม ศูนย์จำหน่ายผลิตผลทางการเกษตร ตลอดจนเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ เป็นพื้นที่สีเขียวที่มีความสงบร่มรื่นต่อไป
*********************************************************

เทศบาลเมืองลำพูน ขับเคลื่อน “โครงการหอพักสีขาว” ประเมินหอพัก น่าอยู่ ปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม      วันที่ 8 สิงหาค...
08/08/2023

เทศบาลเมืองลำพูน ขับเคลื่อน “โครงการหอพักสีขาว” ประเมินหอพัก น่าอยู่ ปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

วันที่ 8 สิงหาคม 2566 นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการหอพักสีขาว ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อให้ผู้ประกอบกิจการหอพัก ในเขตเทศบาลเมืองลำพูน ทั้ง 12 แห่ง และคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพักเทศบาลเมืองลำพูน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ ความเข้าใจ ในการบังคับใช้ข้อกฎหมาย และสามารถดำเนินกิจการหอพักให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ.2558 ได้อย่างถูกต้อง เพื่อคุ้มครองสวัสดิภาพของเด็ก เยาวชน และผู้ที่อยู่อาศัยในหอพัก จัดขึ้น ณ ห้องประชุมอาคารคุณธรรม 27 เทศบาลเมืองลำพูน

จากนั้น ผู้ประกอบการหอพัก และคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพัก ลงพื้นที่ออกตรวจประเมิน เพื่อคัดเลือกหอพักที่ผ่านการประเมินตามหลักเกณฑ์ คือ 1.ด้านลักษณะและมาตรฐานหอพัก 2.ด้านความปลอดภัย 3.ด้านความสะอาด 4.ด้านสภาพภูมิทัศน์ 5.ด้านการให้บริการ 6.ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อให้ผู้ประกอบการหอพักได้ทราบถึงแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน ส่งผลให้เด็กและเยาวชนที่พักอาศัยในหอพักได้รับการคุ้มครองสวัสดิภาพที่อยู่ระหว่างการศึกษาอย่างปลอดภัย เพื่อเป็นตัวอย่างหอพักที่ดีให้แก่ผู้ประกอบกิจการหอพักในเขตเทศบาลเมืองลำพูน

วันที่ 7 สิงหาคม 2566 ศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน ให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ สำหรับประชาชน 7 กล...
07/08/2023

วันที่ 7 สิงหาคม 2566 ศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน ให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ สำหรับประชาชน 7 กลุ่มเสี่ยง ที่มีภูมิลำเนาทะเบียนบ้านในเขตเทศบาลเมืองลำพูน ได้แก่ หญิงตั้งครรภ์ อายุครรภ์ 4 เดือนขึ้นไป, เด็กอายุ 6 เดือน - 2 ปี, ผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมียและผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง, ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง, ผู้สูงอายุที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป, ผู้ป่วยโรคอ้วน และผู้พิการทางสมอง

ไข้หวัดใหญ่จะมีอาการรุนแรงกว่าไข้หวัดปกติ อาจมีความเสี่ยงต่อการกำเริบของโรคประจำตัวและภาวะแทรกซ้อน มีผลกระทบรุนแรงต่อระบบหัวใจ หลอดเลือด และระบบประสาทจนถึงขั้นเสียชีวิตได้ นอกจากช่วยป้องกันและลดภาวะความรุนแรงจากโรคไข้หวัดใหญ่แล้ว ยังลดอัตราการระบาดของเชื้อไข้หวัดใหญ่ และลดอัตราการเสียชีวิตจากโรคไข้หวัดใหญ่อีกด้วย
********************************************************

04/08/2023

ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมา ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจ.....

เทศบาลเมืองลำพูน ขอเชิญแอ่วเหนือกับแหล่งท่องเที่ยว Unseen ใหม่ ๆ เพียงแค่ 15 นาที ได้ทั้ง กิน ช้อป แชะ ใน“walking map” แ...
04/08/2023

เทศบาลเมืองลำพูน ขอเชิญแอ่วเหนือกับแหล่งท่องเที่ยว Unseen ใหม่ ๆ เพียงแค่ 15 นาที ได้ทั้ง กิน ช้อป แชะ ใน“walking map” แห่งล้านนา ที่นำเสนอทั้งร้านอาหารอร่อย ๆ คาเฟ่ชิค ๆ แบบร่วมสมัยและมีกลิ่นไอของ
เมืองลำพูน แล้วแวะมาเตียวแอ่วหละปูนตวยกั๋นนัก ๆ เน้อจ้าววว.....

เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมในพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2566   วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ณ วัดพระธาตุหริภุญช...
01/08/2023

เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมในพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2566

วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ณ วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร ได้จัดสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2566 ภาคเช้า มีการประกอบพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ โดยมี นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ในการนี้ นางทิพย์วรรณ ความสุข ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองลำพูน (ด้านการศึกษา) ร่วมในพิธีทางศาสนา และพิธีทำบุญตักบาตรดังกล่าวด้วย

เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ซึ่งเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาพุทธศาสนิกชนสามารถทำบุญตักบาตร ฟังธรรม รักษาศีล นั่งสมาธิ เจริญภาวนา ทำจิตใจให้ผ่องใส รวมถึงสามารถถวายเทียนพรรษา และถวายผ้าอาบน้ำฝนได้ตลอดช่วงเทศกาลเข้าพรรษานี้ เพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาสืบไป

เทศบาลเมืองลำพูนร่วมขบวนแห่เทียนพรรษาพระราชทานประจำปี 2566    วันที่ 31 กรกฏาคม 2566 เทศบาลเมืองลำพูน โดย สถานศึกษาสั...
31/07/2023

เทศบาลเมืองลำพูนร่วมขบวนแห่เทียนพรรษาพระราชทานประจำปี 2566

วันที่ 31 กรกฏาคม 2566 เทศบาลเมืองลำพูน โดย สถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองลำพูน ประกอบด้วย ผู้อำนวยการสถานศึกษา พนักงานครู และนักเรียน โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองลำพูน ได้แก่ โรงเรียนเทศบาลประตูลี้, โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหน่อม, โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหลวง, โรงเรียนเทศบาลจามเทวี พร้อมด้วยสถานศึกษาต่งๆในจังหวัดลำพูน ร่วมในขบวนแห่เทียนพรรษาและเทียนพรรษาพระราชทาน จังหวัดลำพูน ประจำปี 2566 ซึ่งเคลื่อนขบวนจากบริเวณหน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เข้าสู่วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหารทั้งนี้ เพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ส่งเสริมประเพณีท้องถิ่นที่ดีงาม ได้รับอานิสงส์ผลบุญกันถ้วนหน้าในเทศกาลเข้าพรรษานี้

ที่อยู่

Soi San Pa Yang
Lamphun
51000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 17:00
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

053561524

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ เทศบาลเมืองลำพูนผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง เทศบาลเมืองลำพูน:

วิดีโอทั้งหมด

แชร์

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Lamphun

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

จะสิ้นปีแล้ว ปฏิทินเก่าห้ามทิ้งเน้อเจ้า มีประโยชน์ เก็บไว้บริจาค
เทศบาลเมืองลำพูน เปิดรับบริจาค “ปฏิทินตั้งโต๊ะเก่า” ที่ไม่ใช้แล้ว
เพื่อนำไปใช้ผลิตสื่ออักษรเบรลล์ สำหรับผู้พิการทางสายตาของศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด และเป็นการใช้ประโยชน์ตามหลักการ 3Rร ประชารัฐ คือ การใช้น้อยใช้ซ้ำ และนำกลับมาใช้ใหม่
โดยสามารถนำมาบริจาคได้ที่
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองลำพูน
ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 18 มีนาคม 2565
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองลำพูน โทร. 053 - 512000 (ในวันและเวลาราชการ)
ตั้ง See First ตี้เพจเฮา จะได้ฮู้ตันข่าวสารก่อนไผ บ่พลาดเรื่องราวในเจียงใหม่ และภาคเหนือเน่อเจ้า
เว็บไซต์ข่าว : www.chiangmainews.co.th
LINE Official Account :
Instagram:
Twitter :
Youtube Channel : Chiang Mai News
กลุ่ม Facebook "จังหวัดเชียงใหม่"
TikTok :
📌 การประปาส่วนภูมิภาคประกาศวันหยุด ❌ วันศุกร์ที่ 22 ตุลาคม 2564 ❌ เนื่องจากเป็นวันหยุดชดเชยวันปิยมหาราช
🏢 หยุดเฉพาะส่วนสำนักงาน #ผลิตจ่ายน้ำตามปกติ
💦 เปิดทำการปกติวันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม 2564
🤙 พบเห็นท่อแตกรั่ว แจ้งน้ำไม่ไหล ติดต่อ PWA Contact Center 1662 กปภ.สาขาลำพูน โทร .053-511072 💙
พระนางเจ้าจามเทวีที่เห็นต่าง...
ด้วยอยากได้ภาพสถาปัตยกรรมโบราณ
ที่เหมาะสมกลมกลืนกับอนุสาวรีย์....
ขัดตาอยู่อย่างเดียว...
โครงเหล็กหลังซุ้มประตูนี่เอง
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลำพูน แจ้งประกาศเลื่อนเวลาการจ่ายน้ำ เป็นเวลา 22.00 น. ขออภัยลูกค้าในความไม่สะดวก
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลำพูนประกาศหยุดจ่ายน้ำเพื่อทำการซ่อมท่อแตก 2 จุด ในวันที่ 31 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00-16.00 น. ขอเรียนแจ้งให้ผู้ใช้น้ำเตรียมสำรองน้ำไว้เพื่อใช้ในวันและเวลาดังกล่าว กปภ.สาขาลำพูนขออภัยในความไม่สะดวก ติดต่อสอบถามโทร 053-511072 , call center 1662
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลำพูน 📢แจ้งหยุดทำการภายในสำนักงาน
ระหว่างวันที่ 24-28 กรกฎาคม 2564
ระบบผลิตและจ่ายน้ำยังคงให้บริการตามปกติ
ทั้งนี้ สามารถแจ้งปัญหาการใช้บริการหรือ
แจ้งเหตุท่อแตกรั่วได้ที่ PWA Contact Center 1662 📱✨✨
กปภ.สาขาลำพูน โทร - 053-511072
สอบถาม เทศบาลเมืองลำพูน ครับ ป้ายโฆษณาลักษณะนี้มาติดตั้ง เค้าเสียภาษีป้ายถูกต้องไหม เทศบาลเมืองลำพูนได้ควบคุมไหมว่า จุดไหนที่สามารถนำป้ายมาติดได้ รึเสาไหนว่างๆ เค้าอยากติดก็ติดได้เลย พิกัดซอยข้างวัดมหาวัน ครับ
เมืองลำพูนเมืองแห่งสุขภาวะที่ดี น่าอยู่ เราจะก้าวข้ามโควิดและเศรษฐกิจไปด้วยกัน ทุกวัยอย่างยังยืน
ที่ถนนแถวบ้านไฟมืดมากเลยค่ะ
มืดมาเป็นเดือนแล้ว
ขนาดอยู่ใกล้ๆเทศบาลนะคะ
ไม่มีใครมาตรวจสอบ หรือซ่อมไฟให้เลย

สามารถแจ้งร้องเรียนได้ที่ไหน
โทรศัพท์ของเทศบาล : 0-5351-1013 โทรเข้าไปแล้วสายตัดไปทันที กรุณาแก้ไขด่วยเลยครับ
แจ้งบอกรถเก็บขยะหน่อยครับว่าเวลาทำขยะตกหล่นแล้วช่วยเก็บด้วย อันนี้ไม่ใช่ว่าปลิวลงจากรถตอนขับ มาจอดแล้วบดอัดหน้าบ้านพอขยะปลิวออกมาก็ไม่ยอมเก็บทำตกตั้งแต่เช้ารอดูจนสามโมงเย็นก็ไม่เห็นจะมารับผิดชอบทำความสะอาด
#}