เทศบาลเมืองนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

เทศบาลเมืองนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ หน่วยงานภาครัฐ สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(9)

เปิดเหมือนปกติ

#เรื่องนี้ต้องแชร์ ! เพิ่มเบี้ยความพิการ 1,000 บาทข่าวดีสำหรับผู้พิการกว่า ที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ และบัตรสวัสดิการแห่ง...
20/10/2020

#เรื่องนี้ต้องแชร์ ! เพิ่มเบี้ยความพิการ 1,000 บาท
ข่าวดีสำหรับผู้พิการกว่า ที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ และบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เพราะตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 เป็นต้นไป ท่านจะได้รับเบี้ยความพิการเพิ่มเป็น 1,000 บาท จากเดิมที่ได้รับ 800 บาท ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 28 มกราคม2563
สำหรับผู้พิการอายุ 18 ปีขึ้นไป โอนเข้าบัญชีธนาคาร 800 บาท และโอนเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 200 บาท ส่วนผู้พิการที่อายุต่ำกว่า 18 ปี โอนเข้าบัญชีธนาคาร 1,000 บาท
#หากมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สายด่วน 1300 และ 1479
ข้อมูลจาก : ไทยคู่ฟ้า

#ลอยกระทงนางรองบ้านเอ๋ง @สวนสาธารณะอ่างเก็บน้ำหนองตาหมู่31 ตุลาคม 2563 นี้ แล้วพบกันค่ะ #admin2
19/10/2020

#ลอยกระทงนางรองบ้านเอ๋ง
@สวนสาธารณะอ่างเก็บน้ำหนองตาหมู่
31 ตุลาคม 2563 นี้ แล้วพบกันค่ะ #admin2

คนละครึ่ง
19/10/2020
คนละครึ่ง

คนละครึ่ง

คู่มือการลงทะเบียนรับสิทธิและการใช้จ่าย สำหรับประชาชน

#ข่าวประชาสัมพันธ์..ขอเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมเพื่อชี้แจงและพิจารณารูปแบบของโครงการ (กลุ่มย่อยครั้งที่ 1)โครงการ...
16/10/2020

#ข่าวประชาสัมพันธ์..
ขอเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมเพื่อชี้แจงและพิจารณารูปแบบของโครงการ (กลุ่มย่อยครั้งที่ 1)โครงการสำรวจและออกแบบทางแยกต่างระดับ จุดตัดทางหลวงหมายเลข 24 กับทางหลวงหมายเลข 348 กับทางหลวงหมายเลข 2073 (แยกนางรอง) ในวันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ หอประชุมเจ้าพ่อหลักเมืองนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
#โดยผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์เข้าร่วมการประชุมหรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณฝนนรินทร์ กริ่มใจ โทรศัพท์ : 0 2003 5230 ต่อ 107
ข้อมูลจาก : Facebook โครงการสำรวจและออกแบบทางแยกต่างระดับ ทางแยกนางรอง กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม #admin2

#ข่าวประชาสัมพันธ์...ช่วยค่าทำศพผู้สูงอายุ 3,000 บาทต่อราย มีผลแล้ว!! โดยต้องมีอายุเกิน 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และมีบัตรสวั...
15/10/2020

#ข่าวประชาสัมพันธ์...ช่วยค่าทำศพผู้สูงอายุ 3,000 บาทต่อราย มีผลแล้ว!!
โดยต้องมีอายุเกิน 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ลงนามประกาศกระทรวง พม. เรื่องสนับสนุนการสงเคราะห์ จัดการศพตามประเพณีฉบับใหม่แก่ผู้สูงอายุ รายละ 3,000 บาท โดยมีผลบังคับในวันถัดจากวันประกาศราชกิจจานุเบกษา (19 พ.ค.2563)
#ผู้สูงอายุที่เสียชีวิตต้องมีคุณสมบัติดังนี้
-อายุเกินเกินหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไป
-สัญชาติไทย
-กรณีผู้สูงอายุที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ แต่ยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือยังไม่ได้ลงทะเบียน ให้ผู้มีอำนาจ (ผู้อำนวยการเขต หรือนายอำเภอ หรือกำนัน หรือผู้ใหญ่บ้าน หรือนายกเทศมนตรี หรือนายกองค์การบริหารส่วนตำบล หรือนายกเมืองพัทยา หรือ ประธานชุมชน) เป็นผู้ออกหนังสือรับรอง ตามแบบที่อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุกำหนด
-ผู้สูงอายุที่เสียชีวิตที่อยู่ในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ สถานสงเคราะห์ สถานดูแล สถานคุ้มครอง หรือสถานใดๆของรัฐ สามารถขอรับการสงเคราะห์ค่าจัดการศพได้ โดยจะต้องยื่นคำขอภายใน 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่ออกใบมรณบัตร
#มีเอกสารประกอบการยื่นคำขอดังนี้
1.สำเนาใบมรณบัตรของผู้สูงอายุที่เสียชีวิต
2.สำเนาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้สูงอายุที่เสียชีวิต
3.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐ
4.สำเนาสมุดบัญชีของผู้ยื่นคำขอ
5.กรณีผู้สูงอายุที่ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ แต่เป็นผู้มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้แนบหนังสือรับรองดังกล่าว
#ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองนางรอง ยื่นคำขอได้ที่ กองสวัสดิการสังคม สำนักงานเทศบาลเมืองนางรอง ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ 044-632171

เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ขอเชิญชวนประชาช...
12/10/2020

เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓
ขอเชิญชวนประชาชน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ แต่งกายเสื้อสีเหลืองในวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ โดยพร้อมเพรียงกัน #admin2
ข้อมูลจาก : ไทยคู่ฟ้า

#อีกหนึ่งถนนเส้นใหม่....ให้กับพี่น้องชาวหนองโพรง#ซอยวงศ์ไทย ชุมชนหนองโพรง คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง ลงพื้นที่ออกตรวจรับง...
09/10/2020

#อีกหนึ่งถนนเส้นใหม่....ให้กับพี่น้องชาวหนองโพรง
#ซอยวงศ์ไทย ชุมชนหนองโพรง
คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง ลงพื้นที่ออกตรวจรับงานการก่อสร้างถนน ซอยวงศ์ไทย ชุมชนหนองโพรง ให้เป็นไปตามรูปแบบและข้อกำหนดถูกต้องตามมาตรฐานการก่อสร้าง เพื่อความสะดวกในการสัญจรให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนค่ะ #admin2

#วิกฤตน้ำท่วม ร่วมหาแนวทางแก้ไข วางแผนป้องกันในระยะยาว ให้กับชาวชุมชนหนองรี.. วันนี้ (8 ตุลาคม 2563) นายปรีชา วัฒนกุล ...
08/10/2020

#วิกฤตน้ำท่วม ร่วมหาแนวทางแก้ไข วางแผนป้องกันในระยะยาว ให้กับชาวชุมชนหนองรี..
วันนี้ (8 ตุลาคม 2563) นายปรีชา วัฒนกุล รองนายกเทศมนตรีเมืองนางรอง พร้อมด้วยกองช่าง ได้รับมอบหมายจาก นายมาโนช ตันเจริญ นายกเทศมนตรีเมืองนางรอง ดำเนินการจัดประชุมหารือร่วมกับพี่น้องชาวชุมชนหนองรี คณะครูโรงเรียนหนองรีมิตรภาพ ที่225 และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองนางรอง เขต1 เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาน้ำท่วมให้กับพี่น้องประชาชนชุมชนหนองรี #admin2

#ประชาสัมพันธ์..แจ้งผู้ประกอบการจำหน่ายอาหาร (เจ้าของร้าน) ผู้สัมผัสอาหาร (ผู้ปรุงผู้เสิร์ฟ ) ทุกราย ในเขตเทศบาลเมืองนาง...
07/10/2020

#ประชาสัมพันธ์..แจ้งผู้ประกอบการจำหน่ายอาหาร (เจ้าของร้าน) ผู้สัมผัสอาหาร (ผู้ปรุงผู้เสิร์ฟ ) ทุกราย ในเขตเทศบาลเมืองนางรองเข้ารับการอบรมด้านสุขาภิบาลอาหาร
เทศบาลเมืองนางรองได้ประสานไปที่กรมอนามัย เพื่อเตรียมดำเนินการจัดการอบรมด้านสุขาภิบาลอาหาร และมีใบรับรอง ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฯ ปี 2561 ก่อนที่จะขออนุญาตประกอบกิจการ ให้กับผู้ประกอบการจำหน่ายอาหาร (เจ้าของร้าน) ผู้สัมผัสอาหาร (ผู้ปรุงผู้เสิร์ฟ ) ทุกราย ในเขตเทศบาลเมืองนางรอง

#โดยมีกำหนดจัดอบรมในช่วงปลายเดือนตุลาคม 2563 ทั้งนี้ผู้ประกอบการที่มีความประสงค์ที่เข้ารับการอบรม สามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองนางรอง หรือ โทรศัพท์ 044 – 624526 ในวันและเวลาราชการ
#หมายเหตุ การอบรม ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น #admin2

#ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก..ขอดูแลเด็กๆด้วยความรักขอบคุณที่ท่านวางใจ ส่งบุตรหลานให้เราดูแล #admin2
06/10/2020

#ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก..ขอดูแลเด็กๆด้วยความรัก
ขอบคุณที่ท่านวางใจ ส่งบุตรหลานให้เราดูแล #admin2

#ปิดตำนานแยกวัดใจ (แยกวัดใหม่เรไรทอง) วันนี้ (5 ตุลาคม 2563) นายไตรเทพ งามกมล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดบุรีรัมย์ เขต6 ...
05/10/2020

#ปิดตำนานแยกวัดใจ (แยกวัดใหม่เรไรทอง)
วันนี้ (5 ตุลาคม 2563) นายไตรเทพ งามกมล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดบุรีรัมย์ เขต6 นายมาโนช ตันเจริญ นายกเทศมนตรีเมืองนางรอง นายปรีชา วัฒนกุล รองนายกเทศมนตรีเมืองนางรอง ได้ประสานงานหมวดทางหลวงนางรอง แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ ขอสัญญาณไฟจราจรและเตรียมการติดตั้ง เพื่อสร้างความปลอดภัยในการสัญจรให้กับพี่น้องประชาชนค่ะ #admin2

#เทศบาลเมืองนางรองร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่างจังหวัดบุรีรัมย์กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อขับเคลื่อนตาม...
02/10/2020

#เทศบาลเมืองนางรองร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่างจังหวัดบุรีรัมย์กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อขับเคลื่อนตามนโยบาย Buriram Eco City
เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายธัชกร หัตถาธยากูล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่างจังหวัดบุรีรัมย์กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อขับเคลื่อนตามนโยบาย Buriram Eco City โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริโภคลดความเสี่ยงจากการปนเปื้อนสารอันตรายของอาหารจากภาชนะโฟม ลดมลพิษ ลดความเสี่ยงต่อสุขภาพของประชาชนในระยะยาว ณ โดมสวนรมย์บุรี 200 ปี อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์
#เทศบาลเมืองนางรอง นำโดย นายมาโนช ตันเจริญ นายกเทศมนตรีเมืองนางรอง ได้เข้าร่วมลงนามในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงฯ พร้อมนำนโยบายดังกล่าวมาใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการเทศบาลเมืองนางรองต่อไป #admin2

#หลากหลายภารกิจจากนโยบายคณะผู้บริหาร..สู่การปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องชาวนางรอง -กองสาธารณสุขฯ ร่วมกับ กองช่...
30/09/2020

#หลากหลายภารกิจจากนโยบายคณะผู้บริหาร..สู่การปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องชาวนางรอง
-กองสาธารณสุขฯ ร่วมกับ กองช่าง และงานป้องกันฯ สำนักปลัดเทศบาล ออกพัฒนาทำความสะอาด ตัดกิ่งไม้ บริเวณถนนนางรอง-จะบวก
-กองสาธารณสุขฯออกปฏิบัติการลอกท่อระบายน้ำบริเวณถนนจันทร์เทพ
-งานสวนสาธารณะ กองช่าง ออกตัดหญ้าทำความสะอาดบริเวณสวนสาธารณะหนองตาหมู่
-งานไฟฟ้า กองช่าง ออกซ่อมไฟฟ้าและเปลี่ยนหลอดไฟ บริเวณถนนเติมพล ถนนลัทธิวรรณ ซอยสมสิทธิ์ ซอยตำหนักเก่า ถนนบ้านเก่า-แพงพวย และซ่อมแซมปรับเวลาหอนาฬิกา
-กองช่าง ออกซ่อมถนนลาดยางมะตอยบริเวณถนนพญาดำดิน ถนนบ้านเก่า-หนองเสม็ด และถนนภักดีบริรักษ์ #admin2

#อสม.เทศบาลเมืองนางรองให้ความสำคัญเฝ้าระวังดูแล รณรงค์โรคไข้เลือดออกพร้อมมอบทรายอะเบท#ร่วมกันสร้างชุมชนน่าอยู่ คนในชุม...
30/09/2020

#อสม.เทศบาลเมืองนางรองให้ความสำคัญเฝ้าระวังดูแล รณรงค์โรคไข้เลือดออกพร้อมมอบทรายอะเบท
#ร่วมกันสร้างชุมชนน่าอยู่ คนในชุมชนมีความสุข ปลอดภัยจากโรคไข้เลือดออก
ในช่วงนี้ฤดูฝน ยุงชุม อสม.เทศบาลเมืองนางรองซึ่งเป็นแกนนำหลักที่สำคัญ ในการให้ความรู้เรื่องไข้เลือดออก กำจัดลูกน้ำยุงลายพร้อมแจกทรายอะเบท ให้กับพี่น้องประชาชนทั้ง 20 ชุมชน
#หากท่านใดต้องการทรายอะเบทเพิ่มเติมสามารถติดต่อขอรับได้ที่ อสม.ประจำชุมชน หรือกองสาธารณสุขฯ เทศบาลเมืองนางรองได้เลยค่ะ #admin2

#เต็มที่..กับทุกภารกิจ-กองสาธารณสุขฯร่วมกับงานป้องกันฯ สำนักปลัดเทศบาล ออกล้างทำความสะอาดตลาดสด(เทศบาล1) และตลาดสระหญ้าม...
25/09/2020

#เต็มที่..กับทุกภารกิจ
-กองสาธารณสุขฯร่วมกับงานป้องกันฯ สำนักปลัดเทศบาล ออกล้างทำความสะอาดตลาดสด(เทศบาล1) และตลาดสระหญ้าม้า
-กองช่างออกซ่อมแซมถนนชำรุดบริเวณประจันตเขต (ทางแยกเข้าตลาดสระหญ้าม้า ชุมชนวัดป่าเรไร, ถนนประชาสุขสันต์ ชุมชนบ้านถนนหัก ,ถนนบรรยงค์พัฒนา ชุมชนป่าตาเส็ง)
-งานไฟฟ้า กองช่าง ออกซ่อมแซมไฟส่องสว่างบริเวณถนนมณเฑียร และซอยศรีสมัย
-งานสวนสาธารณะ กองช่าง ออกปลูกต้นไม้ประดับบริเวณสวนสาธารณะอ่างเก็บน้ำหนองตาหมู่ #admin2

#การอบรมโครงการลดขยะในครัวเรือน#คัดแยกขยะก่อนทิ้ง สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ ชีวิตแจ่มใส ร่วมใจลดขยะตั้งแต่ต้นทาง..ขอขอบคุณตั...
24/09/2020

#การอบรมโครงการลดขยะในครัวเรือน

#คัดแยกขยะก่อนทิ้ง สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ ชีวิตแจ่มใส ร่วมใจลดขยะตั้งแต่ต้นทาง..ขอขอบคุณตัวแทนจากชุมชนทั้ง 20 ชุมชน ที่มาร่วมรับรู้ รับฟัง หาแนวทางร่วมกันในการบริหารจัดการขยะเพื่อเมืองนางรองของเราสะอาด น่าอยู่ อย่างยั่งยืนค่ะ #admin2

#ข่าวประชาสัมพันธ์..แจ้งดับกระแสไฟฟ้าชั่วคราวการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอนางรองแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์งดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการช...
23/09/2020

#ข่าวประชาสัมพันธ์..แจ้งดับกระแสไฟฟ้าชั่วคราว
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอนางรองแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์งดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราวเพื่อปรับปรุงระบบไฟในวันพฤหัสบดี ที่ 24 กันยายน 2563 บริเวณหน้าโรงพยาบาลนางรองถึงสี่แยกไฟแดงไปรษณีย์ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้ไฟในบริเวณดังกล่าวทราบโดยทั่วกัน
#ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แผนกปฎิบัติการและบำรุงรักษา กฟภ.นางรอง 044-624160 #admin2

#เทศบาลเมืองนางรองร่วมออกระงับเหตุเพลิงไหม้โกดังโรงงานยางพารา “บริษัทนอร์ทอีสรับเบอร์จำกัด (มหาชน)เมื่อวันที่ 22 กันยายน...
23/09/2020

#เทศบาลเมืองนางรองร่วมออกระงับเหตุเพลิงไหม้โกดังโรงงานยางพารา “บริษัทนอร์ทอีสรับเบอร์จำกัด (มหาชน)
เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2563 เวลา 11.30 น. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองนางรอง ได้ร่วมกับ อบต.และเทศบาลฯ กว่า 20 คัน ออกระงับเหตุเพลิงไหม้โกดังภายใน โรงงานยางพารา “บริษัทนอร์ทอีสรับเบอร์จำกัด (มหาชน) อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งเกิดเพลิงลุกไหม้อย่างรุนแรง รถดับเพลิงฉีดน้ำเป็นไปด้วยความยากลำบาก เนื่องจากเป็นโกดังปิด ใช้เวลากว่า 8 ชั่วโมง จึงสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้
#การทำงานของเจ้าหน้าที่ดับเพลิงในวันนี้ประสานงานกันได้ดี เนื่องจากก่อนหน้านี้ได้มีการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุร่วมกันมาก่อน จึงเข้าช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็ว #admin2

#วันเยาวชนแห่งชาติ #เยาวชนของท้องถิ่น#ร่วมแรงแข็งขัน ช่วยกันพัฒนา ใฝ่หาสันติวันนี้ (21 กันยายน 2563) นายปรีชา วัฒนกุล ...
21/09/2020

#วันเยาวชนแห่งชาติ
#เยาวชนของท้องถิ่น
#ร่วมแรงแข็งขัน ช่วยกันพัฒนา ใฝ่หาสันติ
วันนี้ (21 กันยายน 2563) นายปรีชา วัฒนกุล รองนายกเทศมนตรี ได้รับมอบหมายจาก นายมาโนช ตันเจริญ นายกเทศมนตรีเมืองนางรอง เปิดงานวันเยาวชนแห่งชาติ ณ โรงเรียนเทศบาล1 (ทีโอเอวิทยา)
#ในวันนี้ เทศบาลเมืองนางรองได้มีการพิจารณาคัดเลือกเยาวชนดีเด่นแห่งปี โดยจัดให้มีพิธีมอบทุนการศึกษาและประกาศเกียรติคุณเยาวชนดีเด่น ประจำปี2563 ซึ่งเป็นเยาวชนที่ทำคุณประโยชน์ให้กับสังคม และอุทิศตนช่วยเหลือพัฒนาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองนางรอง จำนวน 2 คน และนักเรียน เยาวชน ผู้ทำคุณประโยชน์แก่ครอบครัว โรงเรียน และสังคม จำนวน 36 คน
ซึ่งกิจกรรมในวันนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการปลุกจิตสำนึกของเยาวชนให้ตระหนักถึงคุณค่าแห่งตน ร่วมมือกันพัฒนาตนเองสังคม รักและหวงแหนประเทศชาติบ้านเมืองค่ะ #admin2

#เร่งสูบน้ำระบายให้เร็วยิ่งขึ้น @โรงเรียนหนองรีมิตรภาพ ที่225ในช่วง2-3 วันที่ผ่านมา มีพื้นที่บางจุดในเขตเทศบาลเมืองนางรอ...
21/09/2020

#เร่งสูบน้ำระบายให้เร็วยิ่งขึ้น @โรงเรียนหนองรีมิตรภาพ ที่225
ในช่วง2-3 วันที่ผ่านมา มีพื้นที่บางจุดในเขตเทศบาลเมืองนางรอง ได้รับผลกระทบจากพายุโนอึล เนื่องจากสภาพพื้นที่น้ำท่วมขังเป็นพื้นที่ต่ำ น้ำท่วมอยู่เสมอ นายมาโนช ตันเจริญ นายกเทศมนตรีเมืองนางรอง ได้มอบหมายและเน้นย้ำให้ทีมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ออกช่วยเหลือในการเร่งระบายน้ำสูบน้ำออกในจุดน้ำท่วมอย่างเร่งด่วน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน #เป็นกำลังใจให้คณะครูนักเรียนโรงเรียนหนองรีมิตรภาพ ที่225 ค่ะ #admin2

#โนอึล...หรือจะสู้ทีมนี้..ทีมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย !!!จะพายุลูกไหนๆ..เราก็ผ่านมาได้เสมอ ฝนวันนี้เริ่มตกแรงขึ้นเรื...
18/09/2020

#โนอึล...หรือจะสู้ทีมนี้..ทีมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย !!!
จะพายุลูกไหนๆ..เราก็ผ่านมาได้เสมอ ฝนวันนี้เริ่มตกแรงขึ้นเรื่อยๆ บ่ายค่ำคืนนี้จนถึงพรุ่งนี้จะหนักสุด เพราะโซนร้อนโนอึลมาตรงและมาเต็มอีสานทั้งภาค !!!
#งานป้องกันฯพร้อมเเสตนบาย24ชั่วโมง โทรมาได้ตลอดครับ 044-631299
#เป็นกำลังใจให้ทุกๆพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบกับพายุลูกนี้ครับ #admin2

18/09/2020
เข้าใจ "ภาวะเรือนกระจก" ใน 2 นาที - วิทยาศาสตร์รอบตัว

เข้าใจ "ภาวะเรือนกระจก" ใน 2 นาที - วิทยาศาสตร์รอบตัว

📣 วันนี้เรามาคุยกันด้วยเรื่องเกี่ยวกับ "ภาวะเรือนกระจก" กันนะคะ 😁 🚩ครอบครัว SciMath จึงขอนำเสนอวิดีโอความรู้ว.....

#เทศบาลเมืองนางรองรับมอบประกาศนียบัตรในงาน “ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน ประจำปี2563”#ลดโลกร้อนวันนี้ เริ่มที่ตัวเรา.. เ...
18/09/2020

#เทศบาลเมืองนางรองรับมอบประกาศนียบัตรในงาน “ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน ประจำปี2563”
#ลดโลกร้อนวันนี้ เริ่มที่ตัวเรา..
เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563 นายมาโนช ตันเจริญ นายกเทศมนตรีเมืองนางรอง พร้อมด้วยนายปรีชา วัฒนกุล รองนายกเทศมนตรีเมืองนางรอง เข้าร่วมงาน “ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน ประจำปี 2563” ซึ่งจัดโดย องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ มีการแถลงผลสำเร็จของการดำเนินงานโครงการ "ส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟรุตปริ๊นท์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" ในงานมีการนำเสนอผลการดำเนินงาน และมีพิธีขอบคุณ และมอบประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติแก่องค์กรที่เข้าร่วมโครงการ จาก นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธี
#เทศบาลเมืองนางรอง เป็นหนึ่งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวน 34 แห่ง จากทั่วประเทศที่เข้าร่วมดำเนินการในปีงบประมาณ 2563 และจะดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการลดก๊าซเรือนกระจกซึ่งเป็นสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ทำให้โลกร้อน ต่อไป #admin2

#วันสารทไทยสารท คือ การสิ้นไป ในที่นี้หมายถึงฤดูเพาะปลูกข้าวได้หมดไปในวันแรม 15 ค่ำ เดือน10 เป็นวันอุทิศเปรตพลี คือ ทำบุ...
17/09/2020

#วันสารทไทย
สารท คือ การสิ้นไป ในที่นี้หมายถึงฤดูเพาะปลูกข้าวได้หมดไปในวันแรม 15 ค่ำ เดือน10 เป็นวันอุทิศเปรตพลี คือ ทำบุญอุทิศให้เปรตชน (บรรพบุรุษ) จะมีการตักบาตรขนม ข้าวต้มมัด ข้าวต้มพัน เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้ปู่ย่าตายาย #admin2

#ทุกทีม...เต็มที่..กับทุกภารกิจ-งานป้องกันฯ สำนักปลัดเทศบาล ออกสูบน้ำท่วมขังบ้านเรือนประชาชน ชุมชนถนนหักพัฒนา และตัดต้นไ...
15/09/2020

#ทุกทีม...เต็มที่..กับทุกภารกิจ
-งานป้องกันฯ สำนักปลัดเทศบาล ออกสูบน้ำท่วมขังบ้านเรือนประชาชน ชุมชนถนนหักพัฒนา และตัดต้นไม้บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอนางรอง
-งานสวนสาธารณะ กองช่าง ออกตัดแต่งกิ่งไม้ หญ้า บริเวณเกาะกลางถนนโชคชัย-เดชอุดม(หน้าโรงพยาบาลนางรอง) หน้าสำนักงานเทศบาลเมืองนางรอง และฉาบปูนที่นั่ง บริเวณสวนสาธารณะอ่างเก็บน้ำหนองตาหมู่
-กองสาธารณสุขฯ ออกเก็บขยะริมถนนโชคชัย-เดชอุดม (ทุ่งแหลม) #admin2

#ขออภัย..เพิ่มเพื่อนไม่ได้แล้ว.. หากท่านใดสนใจติดตามข้อมูลข่าวสารของเทศบาลเมืองนางรอง สามารถกดติดตาม facebook : นางรอง ป...
15/09/2020

#ขออภัย..เพิ่มเพื่อนไม่ได้แล้ว..
หากท่านใดสนใจติดตามข้อมูลข่าวสารของเทศบาลเมืองนางรอง สามารถกดติดตาม facebook : นางรอง ประชาสัมพันธ์ หรือ กดถูกใจ fanpage : เทศบาลเมืองนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ได้เลยค่ะ
https://www.facebook.com/profile.php?id

https://www.facebook.com/nangrongmuni/

#ขอบคุณที่ติดตามให้กำลังใจเทศบาลเมืองนางรองของเราค่ะ #admin2

#โครงการแสดงธรรมสัญจรหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลถนนหัก ประจำปี2563เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563 เวลา 12.00 น. นายมาโนช ตันเ...
11/09/2020

#โครงการแสดงธรรมสัญจรหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลถนนหัก ประจำปี2563
เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563 เวลา 12.00 น. นายมาโนช ตันเจริญ นายกเทศมนตรีเมืองนางรอง พร้อมคณะผู้บริหารเข้าร่วมโครงการแสดงธรรมสัญจรหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลถนนหัก ประจำปี2563 ณ วัดใหม่เรไรทอง ตำบลถนนหัก อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
นายกฯมาโนช ตันเจริญ ได้เยี่ยมชมนิทรรศการทั้ง 17 ตำบล และได้ถวายสักการะ พระเดชพระคุณพระเทพปริยัติยาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ประธานในพิธี #admin2

#รีบเร่ง ว่องไว ใส่ใจประชาชน#รับเรื่องปุ๊บ..ลงพื้นที่ตรวจสอบ แก้ไขทันทีค่ะ-กองช่าง ออกซ่อมทางเท้าชำรุดบริเวณถนนศรีกัลยา ...
10/09/2020

#รีบเร่ง ว่องไว ใส่ใจประชาชน
#รับเรื่องปุ๊บ..ลงพื้นที่ตรวจสอบ แก้ไขทันทีค่ะ
-กองช่าง ออกซ่อมทางเท้าชำรุดบริเวณถนนศรีกัลยา และซ่อมพื้นผิวถนนชำรุดบริเวณคิวรถเล็กตลาดโต้รุ่ง
-งานป้องกันฯ สำนักปลัดเทศบาล ออกตัดกิ่งไม้ขวางทางจราจรซอยประสิทธิลาภ ชุมชนวัดขุนก้อง
-งานสวนสาธารณะ กองช่าง ออกดำเนินการจัดทำที่นั่ง ณ สวนสาธารณะหนองตาหมู่ และตัดหญ้าทำความสะอาดบริเวณเกาะกลางถนน (โชคชัย-เดชอุดม)
-กองช่าง ออกแก้ไขน้ำท่วมขังถนนประชาสันติสุข (หน้าศาลเจ้าเมืองนางรอง)
-งานไฟฟ้า กองช่าง ออกซ่อมไฟส่องสว่างบริเวณถนนจะบวก-ผักหวาน ถนนพ่อโข่ราษฎร์บูรณะ ถนนงามกมลพัฒนา ถนนม่วงวิถี ซอยชัยวิวัฒน์4 และซอยภัทรรักษ์ #admin2

#เมนูอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลเมืองนางรอง อร่อย น่ารับประทาน ครบโภชนาการอาหารค่ะ #admin2
10/09/2020

#เมนูอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลเมืองนางรอง อร่อย น่ารับประทาน ครบโภชนาการอาหารค่ะ #admin2

#เทศบาลห่วงใย..ไม่ทอดทิ้งประชาชน...จากเหตุการณ์ฝนตกหนักที่ผ่านมา ได้เกิดน้ำท่วมบ้านเรือนพี่น้องประชาชนชุมชนหนองรีและชุมช...
09/09/2020

#เทศบาลห่วงใย..ไม่ทอดทิ้งประชาชน...

จากเหตุการณ์ฝนตกหนักที่ผ่านมา ได้เกิดน้ำท่วมบ้านเรือนพี่น้องประชาชนชุมชนหนองรีและชุมชนหนองเสม็ด เนื่องจากสภาพที่อยู่อาศัยอยู่ในพื้นที่ต่ำเกิดปัญหาน้ำท่วมขังอยู่เสมอ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล และ กองช่างได้ออกปฏิบัติการช่วยเหลือสูบน้ำพร้อมเปิดทางน้ำไหลออกจากพื้นที่อย่างเร่งด่วนจนอยู่สภาวะปกติเรียบร้อยครับ

#แจ้งเหตุ ขอความช่วยเหลือ งานป้องกันฯ 044-631299 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ครับผม #admin2

#หลากหลายภารกิจจากนโยบายคณะผู้บริหาร..สู่การปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องชาวนางรอง 1/9/63-กองช่าง ร่วมกับ กองสา...
01/09/2020

#หลากหลายภารกิจจากนโยบายคณะผู้บริหาร..สู่การปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องชาวนางรอง 1/9/63
-กองช่าง ร่วมกับ กองสาธารณสุข และ งานป้องกันฯ สำนักปลัดเทศบาลออกพัฒนาทำความสะอาดตัดกิ่งไม้(บริเวณถนนข้างสำนักงานเทศบาลฯไปเรือนจำ)
-กองสาธารณสุขฯ ออกปฏิบัติการลอกท่อระบายน้ำบริเวณถนนสัมพันธมิตร (ทางแยกตลาดสี่ชุมชน)
-กองสาธารณสุขฯ ออกซ่อมฝาท่อระบายน้ำบริเวณถนนประจันตเขต (แยกโรงฆ่าสัตว์)
-งานสวนสาธารณะ กองช่าง ออกตัดหญ้าทำความสะอาดบริเวณเกาะกลางถนนโชคชัย-เดชอุดม และ สวนสาธารณะหนองมน
-งานไฟฟ้า กองช่าง ออกซ่อมไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณถนนศรีภูเจริญ ถนนบ้านเก่า-หนองเสม็ด ถนนสัมพันธมิตร ถนนพูนสัมพันธ์ ถนนเพชรสว่าง ซอยยอดพยัคฆ์ ซอยรื่นฤดี ซอยทิพย์ภิรมย์ และซอยชุมประพันธ์
#ทุกทีม ทุ่มเท กับงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มที่ค่ะ #admin2

28/08/2020
#สะสาง สะอาด สัญจรได้สะดวกกองช่างร่วมกับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกปฏิบัติการตัดแต่งกิ่งไม้ทำความสะอาดถนนบริเวณซอยประ...
27/08/2020

#สะสาง สะอาด สัญจรได้สะดวก
กองช่างร่วมกับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกปฏิบัติการตัดแต่งกิ่งไม้ทำความสะอาดถนนบริเวณซอยประจวบอุ๋ยแจ่ม ชุมชนวัดกลาง (หลังสำนักงานเกษตรอำเภอนางรอง) #admin2

#พิธีมอบสัญญาเช่าตามโครงการ “ธนารักษ์ประชารัฐ” ที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ส.บร.481 ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบ...
25/08/2020

#พิธีมอบสัญญาเช่าตามโครงการ “ธนารักษ์ประชารัฐ”
ที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ส.บร.481 ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
ที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ สร.624 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
และกิจกรรมเปลี่ยนชุมชน เป็นที่ประชุมในที่ราชพัสดุ ครั้งที่ 7 ณ โดมอเนกประสงค์ เทศบาลเมืองนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
#วันนี้ (25 สิงหาคม 2563) นายยุทธนา หยิมการุณ อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานในพิธีฯ โดยมี นายไชยวัฒน์ จุนถิระพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ นายมาโนช ตันเจริญ นายกเทศมนตรีเมืองนางรอง พร้อมข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่บุรีรัมย์ ให้การต้อนรับ โดยมีพิธีมอบสัญญาเช่าตามโครงการ “ธนารักษ์ประชารัฐ” ให้กับราษฎรที่เช่าที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ส.บร.481 ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ เนื้อที่ประมาณ 131-0-49 ไร่ นำมาจัดให้ผู้ครอบครองจำนวน 126 ราย และ ที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ สร.624 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ เนื้อที่ประมาณ 1-2-70 ไร่ นำมาจัดให้ผู้ครอบครอง 20 ราย ทำให้ประชาชนมีความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยและที่ทำกินเพื่อประกอบอาชีพ เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น
#และในบริเวณงานได้มีการเปิดเป็นตลาดชุมชนเพื่อให้ประชาชนได้มีการค้าขายสินค้าท้องถิ่น ถือเป็นการสร้างรายได้เสริมให้กับชุมชนในพื้นที่อีกด้วย #admin2

ที่อยู่

906 ถ.โชคชัย-เดชอุดม
Nang Rong
31110

เวลาทำการ

จันทร์ 09:00 - 17:00
อังคาร 09:00 - 17:00
พุธ 09:00 - 17:00
พฤหัสบดี 09:00 - 17:00
ศุกร์ 09:00 - 17:00

เบอร์โทรศัพท์

044631660

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ เทศบาลเมืองนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง เทศบาลเมืองนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Nang Rong

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ณ.เวลานี้มีพนักงานมาตัดหญ้าที่สวนสาธารณะสระท่าลาวครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2 ละค่ะ แต่ริมถนนฝั่งตรงข้ามสวนสาธารณะวัชพืชยาวและสูงมากรบกวนช่วยดูฉละหน่อยนะคะ บดบังทัศนวิสัยของผู้สัญจรไปมาอาจจะมีอุบัติเหตุได้ค่ะ #ขอบคุณค่ะ
วันนี้มีพนักงานมาตัดหญ้าสวนสาธารณะข้างสระท่าลาวเป็นครั้งที่ 2 ละค่ะ แต่ริมถนนฝั่งตรงข้ามวัชพืชขึ้นสูงและยาวมากเลยค่ะ บดบังทัศนวิสัยของรถที่วิ่งสัญจร รบกวนเทศบาลช่วยดำเนินการให้หน่อยนะคะ เกรงว่าจะมีอุบัติเหตุ#ขอบคุณค่ะ
เรียนท่านนายกครับ...รถเก็บขยะเทศบาลเมืองนางรอง ไปเก็บขยะได้ครึ่งทางแล้วกลับ (ถนนหนองม่วงวิถี) ทำเพื่ออะไรครับ
การรณรงค์ลดโลกร้อน ให้งดการใช้พลาสติกเป็นสิ่งที่ดีค่ะ. แต่จะดีมากค่ะถ้าเทศบาลงดการเผาขยะในชุมชน โดยเฉพาะคนกวาดขยะของเทศบาลเอง เช้ามาก็เผาทุกวัน ตื่นเช้ามาไม่เคยได้รับอากาศบริสุทธิ์ ได้สูดดมแต่กลิ่นควันจากการเผาขยะของคนกวาดถนนทุกวันค่ะ เหม็นมากๆ รบกวนเทศบาลช่วยดูแลเรื่องนี้ด้วยค่ะว่าควรบริหารจัดการอย่างไร จะเป็นพระคุณอย่างสูงค่ะ. แพ้ควันค่ะ ไอกันทั้งบ้าน 4 ซอยรุ่งเรือง6 บ้านจะบวกค่ะ
ตามหาแม่ครับถ้าใครรู้จักช่วยติดต่อผมทีครับชื่อ นางสงกรานต์ ชิตพรมราช
วอนผู้มีอำนาจและผู้เกี่ยวข้อง เข้ามาจัดการหน่อยครับ มีการเผาขยะเผาถ่านเผาทุ่งนาทุกคืน ตั้งแต่4ทุ่ม ยาวไปตี3 ส่งกลิ่นและควันมากมาย ทำให้ผม ซึ่งเป็น โรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจ ใช้ชีวิตลำบากมาก ดึกๆต้องตื่นไปหาหมอเพราะหายใจไม่ออก และยังมีลูกเล็กอีก ต้องมาเจออากาศแบบนี้ มีคนจำนวนมสทีาเจอกับปัญหานี้ ช่วยมาดูแลและจัดการหน่อยครับเดือดร้อนมาก #ชุมชนวัดใหม่เรไรทอง #ถนนหัก #นางรอง
ถนนหนองม่วงวิถีขาดดูแลจากเทศบาลเมืองนางรอง ขอความกรุณาดูแลด้วยครับ!!!!!!! ถนนสายอื่นได้คอนกรีตกันหมดแล้วครับ.
อยากให้เจ้าหน้าที่หน่วยงานเทศบาลที่เกี่ยวข้องมาตั้งเวลาที่วงเวียนหอนาฬิกาให้เป็นปัจจุบันด้วยครับ.คงไม่ลำบากเกินไปนะ.ขอบคุณคราบ
อยากได้ภาพงานประชุมสัมนาปราชย์ชาวบ้านบ้านครับ
ไฟส่องสว่างถนนสังขกาจประชานุสรณ์และถนนบ้านเก่า-หนองเสม็ด ช่วงชุมชนบ้านเก่า ไม่ติดมา1อาทิตย์แล้วครับ รบกวนท่านที่เกี่ยวข้องลงมาตรวจสอบหน่อยครับ
รบกวนทางเทศบาลมาทำไฟถนนให้หน่อยนะครับและเรื่องถนนด้วยนะครับขอบคุณมากครับ
https://www.facebook.com/1512591825475789/posts/2210265682375063?s=100000044791361&sfns=mo 20-6-62. ร่วมฟังเหตุผล และเสนอแนะ ได้ที่ โรงเรียน TOA. 09:00 น.