Clicky

เทศบาลเมืองเมืองพล

เทศบาลเมืองเมืองพล เทศบาลเมืองเมืองพล อ.พล จ.ขอนแก่น
เบ? เทศบาลเมืองเมืองพล 324 / 1 ถ.เสริมสวาสดิ์ ต.เมืองพล อ.พล จ,ขอนแก่น 40120
หมายเลขโทรศัพท์ส่วนราชการของเทศบาล
เบอร์ตู้สาขา 043-415091, 043-414091, 043-415260, 043-415257
ปลัดเทศบาล ต่อ 203
หน้าห้องปลัดเทศบาล, งานการเจ้าหน้าที่ ต่อ 202
กองการศึกษา ต่อ 302
กองคลัง ต่อ 102, 103
กองช่าง ต่อ 110, 043-415597
กองสาธารณสุขฯ ต่อ 407, 408
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ต่อ 402,404
กองสวัสดิการฯ 043-415262
ศูนย์บริการสาธารณสุข ต่อ 406, 043-415261
หัวหน้าสำนักปลัดฯ ต่อ 209
งานทะเบียน ต่อ 107
งานป้องกันฯ ต่อ 405, 043-414111
- สถานีย่อย (ห้าแยก) 043-418816
ร.ร.เทศบาลพลประชานุกูล 043-414030
ร.ร.เทศบาลหนองแวงฯ 043-414704
ร.ร.เทศบาลศรีเมืองพลฯ 043-414706
สถานธนานุบาล 043-414689
สถานีขนส่งผู้โดยสารฯ 043-414041

เปิดเหมือนปกติ

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. ณ อาคารโดมโรงเรียนเทศบาลศรีเมืองพลประชานุเคราะห์ นายกิตติโชติ เตรียมเวชวุฒิไกร น...
25/02/2022

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. ณ อาคารโดมโรงเรียนเทศบาลศรีเมืองพลประชานุเคราะห์ นายกิตติโชติ เตรียมเวชวุฒิไกร นายกเทศมนตรีเมืองเมืองพล เป็นประธานในพิธีเปิดและกล่าวให้โอวาทให้กับ ครู และบุคลากรทางการศึกษาในโครงยกย่องเชิดชูเกียรติครู และบุคลากรทางการศึกษาดีเด่นในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ และสร้างขวัญกำลังใจให้พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาที่ได้ปฏิบัติงานด้วยความวิริยะอุตสาหะ ขยันหมั่นเพียร ซื่อสัตย์ ทำคุณประโยชน์ และผู้ที่สร้างชื่อเสียงให้แก่เทศบาลเมืองเมืองพล ตลอดจนบุคลากรสนับสนุนการศึกษาที่มีการปฏิบัติงานดีเด่น ซึ่งในงานดังกล่าวผู้เข้าร่วมงานให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการฯ โดยเคร่งครัด เพื่อให้เป็นไปตามประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง มาตรการ การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)

25/02/2022

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. ณ อาคารโดมโรงเรียนเทศบาลศรีเมืองพลประชานุเคราะห์ นายกิตติโชติ เตรียมเวชวุฒิไกร นายกเทศมนตรีเมืองเมืองพล เป็นประธานในพิธีเปิดและกล่าวให้โอวาทให้กับ ครู และบุคลากรทางการศึกษาในโครงยกย่องเชิดชูเกียรติครู และบุคลากรทางการศึกษาดีเด่นในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ และสร้างขวัญกำลังใจให้พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาที่ได้ปฏิบัติงานด้วยความวิริยะอุตสาหะ ขยันหมั่นเพียร ซื่อสัตย์ ทำคุณประโยชน์ และผู้ที่สร้างชื่อเสียงให้แก่เทศบาลเมืองเมืองพล ตลอดจนบุคลากรสนับสนุนการศึกษาที่มีการปฏิบัติงานดีเด่น ซึ่งในงานดังกล่าวผู้เข้าร่วมงานให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการฯ โดยเคร่งครัด เพื่อให้เป็นไปตามประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง มาตรการ การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมคุ้มภัย ชั้น 3 อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองเมืองพล นาย...
25/02/2022

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมคุ้มภัย ชั้น 3 อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองเมืองพล นายกิตติโชติ เตรียมเวชวุฒิไกร นายกเทศมนตรีเมืองเมืองพล เป็นประธานในพิธีในงานแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสรับตำแหน่งใหม่ในระดับที่สูงขึ้น ซึ่งเป็นผู้ผ่านการสรรหาเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ตามประกาศอนุกรรมการสรรหาพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารโดยเริ่มปฏิบัติหน้าที่ใหม่ ในวันที 1 มีนาคม 2565 จำนวน 3 ราย ประกอบด้วย
1.นายวสันต์ บุญหล้า ตำแหน่ง รองปลัดเทศบาล ไปดำรงตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลหนองสองห้อง
2.นายเกษม อาจเวทย์ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษาวิทยฐานะ รองผู้อำนวยการชำนาญพิเศษ ไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัดเทศบาลตำบลแวงน้อย
3.นางณิชชนาฏฐ์ ภานุพัฒน์นิธิยา ตำแหน่ง ครูวิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ ไปดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัดเทศบาลตำบลนาโพธิ์ ซึ่งในงานดังกล่าวได้จำกัดผู้เข้าร่วมแสดงความยินดี เพื่อให้เป็นไปตามประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง มาตรการ การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)

24/02/2022

ท่านสิริพร จังตระกุล ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดขอนแก่น และคณะ ได้เดินทางมาเยี่ยมเยาวชนที่ได้รับทุนการศึกษาจากมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕'๖๕ โดยทางมูลนิธิฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเด็กและเยาวชน ประพฤติดียากไร้ที่ขัดสนจากหมู่บ้านต่างๆทั่วประเทศ เริ่มต้นด้วยจำนวน ๒๕๒๕ คน ให้ได้มีโอกาสรับการศึกษาและการอบรมคุณธรรมอย่างต่อเนื่องจนสามารถประกอบอาชีพที่สุจริตได้ตามอัตภาพของตน
ทางโรงเรียนเทศบาลหนองแวงประชาอุปถัมภ์ สังกัดเทศบาล
เมืองเมืองพล ได้รับทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ คือ เด็กชายธนพร วัง
คีรี เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 น. การประชุมสภาเทศบาลเมืองเมืองพล สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 ณ ...
24/02/2022

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 น. การประชุมสภาเทศบาลเมืองเมืองพล สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองเมืองพล ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองเมืองพล สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง เพื่อพิจารณา
3.1 เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยที่สอง สมัยที่สาม สมัยที่สี่ ประจำปี พ.ศ. 2565 และสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2566
3.2 ญัตตินายกเทศมนตรีเมืองเมืองพล เรื่อง ขอเสนอญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินบำรุงศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองเมืองพล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รายการค่าครุภัณฑ์ (กองสาธารณสุขฯ)
3.3. ญัตตินายกเทศมนตรีเมืองเมืองพล เรื่อง ขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์
3.4 ญัตตินายกเทศมนตรีเมืองเมืองพล เรื่อง ขอเสนอญัตติขอรับความเห็นชอบการรับมอบ ทรัพย์สินที่เกิดจากการดำเนินโครงการก่อสร้างสนามกีฬาระดับอำเภอ เทศบาลเมืองเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ
4.1 เรื่อง การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2565
- สรุปแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2565
4.2 เรื่อง ขอแจ้งการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ครั้งที่ 1/2565
- สรุปการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ครั้งที่ 1/2565
4.3 เรื่อง ส่งสรุปแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมของเทศบาลเมืองเมืองพล
- สรุปแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2565
- สรุปแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2565
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566/2570) เพิ่มเติม 1/2565
4.4 เรื่อง ขอแจ้งการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561/2565) ครั้งที่ 2/2565
- สรุปการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561/2565) ครั้งที่ 2/2565
4.5 เรื่อง ขอแจ้งการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561/2565) ครั้งที่ 3/2565
- สรุปการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561/2565) ครั้งที่ 3/2565

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. เทศบาลเมืองเมืองพล นำโดยนายกิตติโชติ เตรียมเวชวุฒิไกร นายกเทศมนตรีเมืองเมืองพล เ...
24/02/2022

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. เทศบาลเมืองเมืองพล นำโดยนายกิตติโชติ เตรียมเวชวุฒิไกร นายกเทศมนตรีเมืองเมืองพล เข้าร่วมและกล่าวเปิดงาน โครงการส่งเสริมสุขภาพคนพิการในเขตเทศบาลเมืองเมืองพล โดยร่วมกับโรงพยาบาลพล พร้อมเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่ อสม. เริ่มวันแรกชุมชนหนองแวง 2-3 โดยจะดำเนินการ ทั้งหมด 14 ชุมชน การดูแลคนพิการเข้ารับการประเมินกายอุปกรณ์ (วัดขนาดรองเท้า) เพื่อให้คนพิการรับกายอุปกรณ์ และสามารถดำเนินชีวิตประจำวันได้ดีขึ้น ณ โรงเรียนเทศบาลหนองแวงประชาอุปภัมถ์ และเพื่อเป็นไปตามประกาศจังหวัดขอนแก่น ฉบับที่ 64 เพื่อลดความหนาแน่นของผู้มาร่วมโครงการ

Photos from กองวิชาการและแผนงานเทศบาลเมืองเมืองพล's post
24/02/2022

Photos from กองวิชาการและแผนงานเทศบาลเมืองเมืองพล's post

ประกาศเทศบาลเมืองเมืองพลเรื่อง  การประชุมประชาคมท้องถิ่น ระดับเมือง การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 - 2565) ครั้ง...
23/02/2022

ประกาศเทศบาลเมืองเมืองพล
เรื่อง การประชุมประชาคมท้องถิ่น ระดับเมือง การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561 - 2565) ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แบบมีส่วนร่วม
ด้วยเทศบาลเมืองเมืองพล จะดำเนินการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ระดับเมือง การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แบบมีส่วนร่วม เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ไขปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็นไปด้วยความถูกต้องและบรรลุวัตถุประสงค์
เทศบาลเมืองเมืองพล จึงได้จัดการประชุมประชาคม ในวันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น. โดยจัดประชุมเป็น 2 รูปแบบ คือการประชุมแบบ Onsite ณ ห้องประชุมคุ้มภัย ชั้น 3 อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองเมืองพล และการประชุมแบบ Online ผ่านระบบ Zoom meeting (Meeting ID : 986 2605 6971 Passcode : 123456) ณ ที่ทำการของแต่ละบุคคล ดังนั้น จึงขอเชิญประชาชนและบุคคลทั่วไปเข้าร่วมประชุมได้ทั้ง 2 รูปแบบ ตามที่ท่านสะดวกที่จะเข้าร่วมประชุม ตามวันเวลาดังกล่าว
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศจังหวัดขอนแก่นเรื่อง มาตรการ การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)จังหวัดขอนแก่น (ฉ...
23/02/2022

ประกาศจังหวัดขอนแก่นเรื่อง มาตรการ การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)จังหวัดขอนแก่น (ฉบับที่ 64) ทั้งนี้ มีผล 23 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป
#ห้ามจัดกิจกรรมซึ่งมีการรวมกลุ่มกันของบุคคลที่มีจำนวนรวมกันมากกว่า 50 คน หากเกินจำนวนตามที่กำหนดทุกกรณี ต้องได้รับอนุญาตจากนายอำเภอในเขตท้องที่นั้นฯ ทั้งนี้ ผู้จัดกิจกรรมต้องแจ้งมาตรการก่อน 3 วัน
#ห้ามการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้าน โดยมาตรการนี้ให้ใช้ในทุกเขตพื้นที่
#ชะลอหรือเลื่อนการจัดกิจกรรม งานบุญประเพณี งานมงคลสมรส ฯลฯ ในระหว่างวันที่ 23 ก.พ. -​8 มี.ค. 65 หากมีความจำเป็นต้องจัดให้แจ้ง ผอ.รพ.สต หรือผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือสาธารณสุขอำเภอในพื้นที่ งดจัดให้มีการดื่มสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ขบวนแห่และมหรสพทุกชนิด
#การจัดงานศพ ให้จำกัดลคนร่วมงานไม่เกิน 50 คนไม่ควรจัดเกิน 3 วัน งดทานอาหารร่วมกัน งดบริโภคสุรา หรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ งดมหรสพทุกประเภทตลอดการจัดงาน

22/02/2022

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 เทศบาลเมืองเมืองพล ร่วมกับ สโมสรตะกร้อภาคอีสาน ประชุมจัดการแข่งขัน ชิงแชมป์สโมสรตะกร้อภาคอีสาน รุ่นอาวุโส
ระหว่างวันที่ 24-27 มีนาคม 2565 ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองเมืองพล อ.พล จ.ขอนแก่น เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว และเป็นตัวแทนสโมสร แข่งขันระดับประเทศ
โดยแยกประเภทรุ่นอาวุโส
1.รุ่นอายุ 40-44 ปี พ.ศ. 2525-2521
2.รุ่นอายุ 45-49 ปี พ.ศ. 2520-2516
3.รุ่นอายุ 50-54 ปี พ.ศ. 2515-2511
4.รุ่นอายุ 55-59 ปี พ.ศ. 2510-2507
5.VIP อายุ 60 ปี ขึ้นไป
โดยมี นายกิตติโชติ เตรียมเวชวุฒิไกร นายกเทศมนตรีเมืองเมืองพล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณะผู้จัดงาน เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อของสถานที่จะใช้จัดการแข่งขัน

Photos from กองวิชาการและแผนงานเทศบาลเมืองเมืองพล's post
22/02/2022

Photos from กองวิชาการและแผนงานเทศบาลเมืองเมืองพล's post

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 เทศบาลเมืองเมืองพล ร่วมกับ สโมสรตะกร้อภาคอีสาน ประชุมจัดการแข่งขัน ชิงแชมป์สโมสรตะกร้อภาคอีสาน...
22/02/2022

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 เทศบาลเมืองเมืองพล ร่วมกับ สโมสรตะกร้อภาคอีสาน ประชุมจัดการแข่งขัน ชิงแชมป์สโมสรตะกร้อภาคอีสาน รุ่นอาวุโส
ระหว่างวันที่ 24-27 มีนาคม 2565 ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองเมืองพล อ.พล จ.ขอนแก่น เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว และเป็นตัวแทนสโมสร แข่งขันระดับประเทศ
โดยแยกประเภทรุ่นอาวุโส
1.รุ่นอายุ 40-44 ปี พ.ศ. 2525-2521
2.รุ่นอายุ 45-49 ปี พ.ศ. 2520-2516
3.รุ่นอายุ 50-54 ปี พ.ศ. 2515-2511
4.รุ่นอายุ 55-59 ปี พ.ศ. 2510-2507
5.VIP อายุ 60 ปี ขึ้นไป
โดยมี นายกิตติโชติ เตรียมเวชวุฒิไกร นายกเทศมนตรีเมืองเมืองพล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณะผู้จัดงาน เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อของสถานที่จะใช้จัดการแข่งขัน

Photos from งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองเมืองพล's post
21/02/2022

Photos from งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองเมืองพล's post

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565  เทศบาลเมืองเมืองพล นำโดยนายกิตติโชติ เตรียมเวชวุฒิไกร นายกเทศมนตรีเมืองเมืองพล พร้อมด้วยคณะผู...
21/02/2022

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 เทศบาลเมืองเมืองพล นำโดยนายกิตติโชติ เตรียมเวชวุฒิไกร นายกเทศมนตรีเมืองเมืองพล พร้อมด้วย
คณะผู้บริหาร รองปลัดเทศบาล เจ้าหน้าที่บรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองเมืองพล มอบสิ่งของช่วยเหลือประชาชนผู้ที่รับผลกระทบจากเหตุวาตภัย ภายในเขตเทศบาลเมืองเมืองพล

19/02/2022
กรมอุตุนิยมวิทยา 📣เตือน !!  #อากาศแปรปรวน บริเวณประเทศไทยตอนบน ตั้งแต่วันที่ 18-21 กุมภาพันธ์ 2565
18/02/2022

กรมอุตุนิยมวิทยา 📣เตือน !!
#อากาศแปรปรวน บริเวณประเทศไทยตอนบน
ตั้งแต่วันที่ 18-21 กุมภาพันธ์ 2565

📣เตือน !!
#อากาศแปรปรวน บริเวณประเทศไทยตอนบน
ตั้งแต่วันที่ 18-21 กุมภาพันธ์ 2565

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.00 น. เทศบาลเมืองเมืองพล นำโดยนายกิตติโชติ เตรียมเวชวุฒิไกร นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยเจ้า...
18/02/2022

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.00 น. เทศบาลเมืองเมืองพล นำโดยนายกิตติโชติ เตรียมเวชวุฒิไกร นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองเมืองพล เจ้าหน้าที่ อสม. ร่วมกับโรงพยาบาลพล ได้ออกฉีดวัคซีนเชิงรุกให้กับชุมชน โดยในวันนี้ได้ออกฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มที่ 1 เข็มที่ 2 และเข็มที่ 3 booster
เวลา 13.00 น. ณ บ้านประธานอสม. ชุมชนบขส.มิ่งเมือง ( บ้านอัจฉรา )
เวลา14.00 น. ณ โรงเรียนพลประชานุกูล และตลาดสดเทศบาลเมืองเมืองพล

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 14.00 น. เทศบาลเมืองเมืองพล นำโดยนายกิตติโชติ เตรียมเวชวุฒิไกร นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยเจ้า...
17/02/2022

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 14.00 น. เทศบาลเมืองเมืองพล นำโดยนายกิตติโชติ เตรียมเวชวุฒิไกร นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองเมืองพล เจ้าหน้าที่ อสม. ร่วมกับโรงพยาบาลพล ได้ออกฉีดวัคซีนเชิงรุกให้กับชุมชน โดยในวันนี้ได้ออกฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มที่ 1 เข็มที่ 2 และเข็มที่ 3 booster
เวลา 13.00 น. ณ ศาลาชุมชนหนองแวง3
เวลา14.00 น. ณ ศาลาชุมชนเมืองเก่า
และในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565
เวลา13.00 น. ณ บ้านประธานอสม. ชุมชนบขส.มิ่งเมือง ( บ้านอัจฉรา )
เวลา 14.00 น. ณ โรงเรียนพลประชานุกูล และตลาดสดเทศบาลเมืองเมืองพล สามารถสอบถามรายละเอียดกับเจ้าหน้าที่ อสม. หรือเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองเมืองพล เชิญทุกท่านมาฉีดวัคซีนป้องกันโควิท19 สร้างภูมิคุ้มกันหมู่

17/02/2022

👉👉วันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2565 เทศบาลเมืองเมืองพล ร่วมกับ โรงพยาบาลพล ออกฉีดวัคซีนเชิงรุกในชุมชน เข็มแรก เข็มสอง และเข็มที่ สาม booster ขอเชิญพ่อแม่พี่น้องเข้าฉีดวัคซีน ใกล้ที่ไหนไปที่นั้น ดังนี้
👉วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565
เวลา 13.00 น. ณ ศาลาชุมชนหนองแวง3
เวลา14.00 น. ณ ศาลาชุมชนเมืองเก่า
👉วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565
เวลา13.00 น. ณ บ้านประธานอสม. ชุมชนบขส.มิ่งเมือง ( บ้านอัจฉรา )
เวลา 14.00 น. ณ โรงเรียนพลประชานุกูล และตลาดสดเทศบาลเมืองเมืองพล
👉สอบถามรายละเอียดกับเจ้าหน้าที่ อสม. หรือเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองเมืองพล
เชิญทุกท่านมาฉีดวัคซีนป้องกันโควิท19 สร้างภูมิคุ้มกันหมู่

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. นายกิตติโชติ เตรียมเวชวุฒิไกร นายกเทศมนตรีเมืองเมืองพล ได้ลงพื้นที่เยี่ยมชมเป็นก...
17/02/2022

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. นายกิตติโชติ เตรียมเวชวุฒิไกร นายกเทศมนตรีเมืองเมืองพล ได้ลงพื้นที่เยี่ยมชมเป็นกำลังใจคณะทำงาน ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น ฉีดวัคซีนโควิด-19 ไฟเซอร์เข็มที่ 1 ฝาส้ม ให้แก่เด็ก อายุ 5-11ปี และได้มอบนมให้กับเด็กนักเรียน ที่มาฉีดวัคซีนโควิด-19 ในวันนี้
และขอขอบคุณ การสนับสนุนเครื่องน้ำดื่มและนมจากบริษัทโอสภสภา และร้านพลสยาม มา ณ ที่นี้ด้วย

14/02/2022
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 14.00 น. เทศบาลเมืองเมืองพล นำโดยนายกิตติโชติ เตรียมเวชวุฒิไกร นายกเทศมนตรีเมืองเมืองพลเข...
14/02/2022

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 14.00 น. เทศบาลเมืองเมืองพล นำโดยนายกิตติโชติ เตรียมเวชวุฒิไกร นายกเทศมนตรีเมืองเมืองพล
เข้าร่วมรับฟัง การประชุมคณะอนุกรรมาธิการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณโครงการ โครงการก่อสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่
สภาผู้แทนราษฎร ในวันจันทร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ CA 411 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา
ผ่านระบบการประชุม ออนไลน์ Zoom meeting โดยมีสภาองค์กรชุมชนเทศบาลเมืองเมืองพล เครื่อข่ายประชาชนอำเภอพล-แวงน้อย-แวงใหญ่
และผู้อำนวยการกองช่าง เทศบาลเมืองเมืองพล เข้าร่วมประชุมชี้แจงและติดตามรวบรวมปัญหาผลกระทบจากการสร้างทางรถไฟทางคู่ ในครั้งนี้ด้วย

14/02/2022

วันที่14กพ65(วันวาเลนไทน์)
ศูนย์ฉีดวัคซีนเทศบาลเมืองเมืองพล อ.พล ขอนแก่น จัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด19 โดยใช้สโลแกน “เชิญชวนคนรู้จักมอบความรักด้วยวัคซีน”
นายกิตติโชติ เตรียมเวชวุฒิไกร นายกเทศมนตรีเมืองเมืองพลร่วมกับ นพ.ประวีย์ คำศรีสุข ผอ.โรงพยาบาลพล บุคลากรทางการแพทย์คณะ อสม เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข ให้การต้อนรับประชาชนที่เดินทางมาฉีดวัคซีน โดยบริการฉีดวัคซีนเข็ม1,2,3และ4สำหรับบุคลากรด่านหน้า ซึ่งมีกิจกรรมเสริมในงานเช่น ประชาชนที่ชวนคนรู้จักหรือมาเป็นคู่มาฉีดวัคซีนจะได้รับมอบหน้ากากอนามัยลวดลายวันวาเลนไทน์ทุกคู่ มีจิตอาสาเล่นดนตรีขับกล่อมประชาชน บรรยากาศเป็นไปด้วยความสุขสนุกสนาน ผู้มาร่วมงานรู้สึกผ่อนคลาย

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565(วันวาเลนไทน์) ศูนย์ฉีดวัคซีนเทศบาลเมืองเมืองพล อ.พล ขอนแก่น จัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนการฉีดวัคซี...
14/02/2022

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565(วันวาเลนไทน์) ศูนย์ฉีดวัคซีนเทศบาลเมืองเมืองพล อ.พล ขอนแก่น จัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด19 โดยใช้สโลแกน “เชิญชวนคนรู้จักมอบความรักด้วยวัคซีน” นายกิตติโชติ เตรียมเวชวุฒิไกร นายกเทศมนตรีเมืองเมืองพลร่วมกับ นพ.ประวีย์ คำศรีสุข ผอ.โรงพยาบาลพล บุคลากรทางการแพทย์คณะ อสม เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองเมืองพล ให้การต้อนรับประชาชนที่เดินทางมาฉีดวัคซีน โดยบริการฉีดวัคซีนเข็ม1,2,3และ4สำหรับบุคลากรด่านหน้า ซึ่งมีกิจกรรมเสริมในงานเช่น ประชาชนที่ชวนคนรู้จักหรือมาเป็นคู่มาฉีดวัคซีนจะได้รับมอบหน้ากากอนามัยลวดลายวันวาเลนไทน์ทุกคู่ มีจิตอาสาเล่นดนตรีขับกล่อมประชาชน บรรยากาศเป็นไปด้วยความสุขสนุกสนาน ผู้มาร่วมงานรู้สึกผ่อนคลาย

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 14.00 น. เทศบาลเมืองเมืองพล นำโดยนายกิตติโชติ เตรียมเวชวุฒิไกร นายกเทศมนตรีเมืองเมืองพล พ...
11/02/2022

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 14.00 น. เทศบาลเมืองเมืองพล นำโดยนายกิตติโชติ เตรียมเวชวุฒิไกร นายกเทศมนตรีเมืองเมืองพล พร้อมด้วยผู้อำนวยการกองช่าง เทศบาลเมืองเมืองพล
และสภาองค์กรชุมชนเทศบาลเมืองเมืองพล เครื่อข่ายประชาชนอำเภอพล-แวงน้อย-แวงใหญ่ ร่วมประชุมประชุมติดตามรวบรวมปัญหาผลกระทบจากการสร้างทางรถไฟทางคู่
หลังการสร้างเสร็จ และโครงการรถไฟความเร็วสูง ช่วงนครราชสีมา-หนองคาย เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมาธิการคมนาคมและสำนักผู้ตรวจการแผ่นดิน ให้การรถไฟ แก้ไขปัญหาโดยเร่งด่วน
โดยจะนำข้อปรึกษาหารือและติดตามโครงการดังกล่าว เข้าการประชุมคณะอนุกรรมาธิการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณโครงการ
โครงการก่อสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ สภาผู้แทนราษฎร ในวันจันทร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ CA 411 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา

11/02/2022

1. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำซอยข้างอัยการจังหวัดพลถึงถนนเจริญสุข (ชุมชนเมืองใหม่) 2. โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมระบบระบายน้ำ (ซอยหลังมหาไถ่) ซอยแยกจากถนนเมืองพล

Photos from กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองเมืองพล's post
11/02/2022

Photos from กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองเมืองพล's post

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 💕เชิญชวนคนรู้จักมอบความรักด้วยวัคซีน ต้อนรับเทศกาลวันวาเลนไทน์ 💕💝💝💞นี้ ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-1...
11/02/2022

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 💕เชิญชวนคนรู้จักมอบความรักด้วยวัคซีน ต้อนรับเทศกาลวันวาเลนไทน์ 💕💝💝💞นี้ ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 เทศบาลเมืองเมืองพล สามารถ walk in ฉีดวัคซีนที่ #เทศบาลเมืองเมืองพล ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 เทศบาลเมืองเมืองพล วัคซีนแอสตร้า/ไฟเซอร์ เข็มที่ 1,2,3,4 ให้บริการฉีดวัคซีน โดยโรงพยาบาลพล

ที่อยู่

324 / 1 ถ.เสริมสวาสดิ์
Phon
40120

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เว็บไซต์

http://www.muangphon.go.th/

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ เทศบาลเมืองเมืองพลผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง เทศบาลเมืองเมืองพล:

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Phon

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

เมืองพล บ้านฉัน วันที่ 2 กันยายน 2564 เทศบาลเมืองเมืองพล นำโดย นาย กิตติโชติ เตรียมเวชวุฒิไกร นายกเทศมนตรีเมืองเมืองพล ร่วมกับกรมชลประทาน ประชุมกำหนดผังการพัฒนาสวนสาธารณะบึงละเลิงหวาย ภายใต้งบประมาณ จำนวน 35 ล้านบาท เพื่อนำมาพัฒนาสวนสาธารณะบึงละเลิงหวาย เครดิต : เทศบาลเมืองเมืองพล
ขออนุญาตินะค่ะ ใครรู้จักคนชื่อนี้บ้างค่ะ นาง บังอร ตนาดไทยสงฆ์ เป็นแม่แท้ไปของหนู หนูอยากเจอแม่หนูไม่เคยได้เจอหน้าแม่ตั้งแต่เด็กจนตอนนี้หนูอายุ29ปีแล้ว ใครพอรู้จักบ้างค่ะ
ขออนุญาตินะค่ะ ใครรู้จักคนชื่อนี้บ้างค่ะ นาง บังอร ตนาดไทยสงฆ์ เกิดพ.ศ.2517 เป็นแม่แท้ไปของหนู หนูอยากเจอแม่หนูไม่เคยได้เจอหน้าแม่ตั้งแต่เด็กจนตอนนี้หนูอายุ29ปีแล้ว ใครพอรู้จักบ้างค่ะ
ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองพล
ศูนย์ขยายงาน LEADER GROUP บริษัท Thai Samsung Life Insurance จำกัด (มหาชน) สาขา ขอนแก่น เปิดรับสมัครงานในตำแหน่ง ⚡️ผู้ช่วยผู้จัดการ⚡️ โครงการ Pre manager 👉🏻ลักษณะงาน บริหาร , ขยายทีมงาน , ฝึกอบรม , จัดกิจกรรม และกำกับดูแลทีมงาน , แผนงาน SRTMS ⭐️หน้าที่การรับผิดชอบ - กำกับดูแล บริหารทีมงาน - สรรหาและพัฒนาบุคลากร - ให้ความรู้ ฝึกอบรม ประชุม สัมนา - จัดกิจกรรม แคมป์ งานประกาศฯ ท่องเที่ยว - บริหารการส่งเสริมการตลาดให้ทีมงาน 📣รายได้ตามโครงสร้าง 18,000 + บาท ขึ้นไป / เดือน +โบนัสไตรมาส/รายปี ท่องเที่ยวศึกษาดูงานต่างประเทศ - ทำงาน จันทร์ - ศุกร์ หยุดเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ สนใจติดต่อ โทร 084-0965625 คุณ ศิริเพ็ญ -------------หรือ-------------- 👇🏻ลงทะเบียนสมัครงาน👇🏻 https://forms.gle/oXoQ2qgBVb6Jz8nm6
โครงการพัฒนาบึงละเลิงหวาย อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น เทศบาลเมืองเมืองพล กองวิชาการและแผนงานเทศบาลเมืองเมืองพล การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเมืองพล กรมชลประทานที่ 6 ขอนแก่น
📢📢ประกาศจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอพล เทศบาลเมืองเมืองพล สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองเมืองพล การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอพล
ไฟดับมาเกือบเดือนแล้วคะขอความกรุณาทางหน่อยงานมาแก้ไขให้ด้วยนะคะ
รับขุดสระน้ำ ถมที่ดิน ให้ชาวเมืองพลเเละใกล้เคียงครับติดต่อ 083-3560077 ป๋าเกษม 👍👍👍👍
วันนี้เทศบาลเมืองเมืองพล จังหวัดขอนแก่น มาศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตลาดสดเทศบาลตำบลน้ำสวย
ความตั้งใจ แม้ในงานอธิบายไม่จบ แต่ก็ขอบรรยายทางนี้..ครูที่ไม่สอนในห้องเรียน..แต่ก็ทำให้เรียนรู้
ความตั้งใจ แม้ในงานอธิบายไม่จบ แต่ก็ขอบรรยายทางนี้..ครูที่ไม่สอนในห้องเรียน..แต่ก็ทำให้เรียนรู้ !!