Clicky

NSM Thailand องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
(71)

แหล่งเรียนรู้ ตามอัธยาศัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ให้ความรู้คู่ความเพลิดเพลิน
พิพิธภัณฑ์เปิดอังคาร ถึง อาทิตย์
ปิดทุกๆวันจันทร์

ประวัติความเป็นมา

เนื่องในวาระมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2535 รัฐบาลสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณจึงมอบหมายให้กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ดำเนินการโครงการจัดตั้ง "องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ" เพื่อเฉลิมพระเกียรติที่ล้นเกล้าฯ ทรงมีต่อพสกนิกรและประเทศชาติ โดยเฉพาะที่ทรงเป็นผู้นำในการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้กับศิลปวัฒนธรรมไทย เพื่อพัฒนาอาชีพและยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) มีฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม จัดตั้งตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2538 เป็นองค์กรที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อมีหน้าที่รับผิดชอบในการพัฒนาและจัดการพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์และศูนย์การเรียนรู้ต่างๆ ประกอบด้วย พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ และพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า ซึ่งพิพิธภัณฑ์ทั้งหมดตั้งอยู่ ณ เทคโนธานี ถนนเลียบคลองห้า ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

-

วัตถุประสงค์

• เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปใช้ในการพัฒนา เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ชนบท
• เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมสังคมไทยให้สนใจและเห็นความสำคัญของวิทยาศาสตร์ที่มีต่อการพัฒนาประเทศ และปลูกฝังให้เยาชนมีทัศนคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
• เพื่อเป็นสถานที่ให้ความรู้และความเพลิดเพลินของครอบครัว รวมทั้งเป็นแหล่งท่อง เที่ยวของนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและต่างประเทศ

-

บทบาทหน้าที่ สิ่งที่ อพวช. ให้กับประชาชน

1. ความรู้รอบด้าน ความรู้ทางวิทยาศาสตร์แขนงต่างๆ ที่ อพวช. รวบรวมมาจากหน่วยงานของรัฐและนักวิชาการภายในองค์กร ที่มีการสั่งสมมาเป็นเวลานานกว่า 26 ปี
2. ความมีประโยชน์ ประโยชน์การดำรงชีวิตที่จะเป็นแรงต่อยอดสร้างความรู้รอบด้าน ให้กับตนเอง ครอบครัว และประเทศในตอนนี้และอนาคต
3. ความเพลิดเพลิน ความสนุก ความสุขที่ได้รับ และแรงบันดาลใจใฝ่รู้ทางวิทยาศาสตร์ จากการเสพข้อมูลของ อพวช. ผ่านทางช่องทางและวิธีการต่าง ๆ

-

วิสัยทัศน์ (Vision)

ดินแดนแห่งการค้นพบ ความมหัศจรรย์ของวิทยาศาสตร์
A place where everyone can discover the wonders of science.

-

พันธกิจ (Mission)

สร้างแรงบันดาลใจให้ทุกคนสนุกกับการค้นพบ เรียนรู้ตลอดชีวิต ด้วยความมหัศจรรย์ของวิทยาศาสตร์ (To inspire people with the best learning, research and entertainment solution.) ด้วยการ
1. สร้างแรงบันดาลใจและความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์
2. ให้บริการพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ด้วยมาตรฐานระดับโลก
3. วิจัย รวบรวมวัสดุตัวอย่าง และจัดการองค์ความรู้เพื่อการสื่อสารวิทยาศาสตร์
4. พัฒนาธุรกิจและสร้างความร่วมมือระดับประเทศและนานาชาติที่เกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์

-

ค่านิยมหลัก (Core Value)

หลักการนำทางชีวิตการปฏิบัติงาน ที่เป็นวัฒนธรรมองค์กร มีดังต่อไปนี้

Curiosity WINS
Wisdom – Innovation – Neighborly - Spark
Wisdom : ความรอบรู้ในมนุษย์ ธรรมชาติและศิลปวิทยาการ
Innovation : มีความคิดริเริ่ม ค้นคว้า สร้างสรรค์สิ่งใหม่อยู่เสมอ
Neighborly : มอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า เพื่อนร่วมงาน และสังคม
Spark : เป็นประกายมีชีวิตชีวา มีพลังเชิงบวก

เปิดเหมือนปกติ

📌 “น.ส.หทัยธนิต ธงทอง” นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คว้ารางวัลชนะเลิศนักสื่อสารวิทย์ฯ ในการแข่งขัน “UniTi Talks” 13 พฤษภาค...
13/05/2023

📌 “น.ส.หทัยธนิต ธงทอง” นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คว้ารางวัลชนะเลิศนักสื่อสารวิทย์ฯ ในการแข่งขัน “UniTi Talks”

13 พฤษภาคม 2566 / ดร.กรรณิการ์ เฉิน รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) หรือ NSM พร้อมด้วย คุณกุลกิตต์ ชัยอำนวย ผู้แทนผู้ช่วยทูตฝ่ายวัฒนธรรมและสื่อมวลชน สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย เป็นประธานมอบรางวัลการประกวดในโครงการ University Students’ Science, Technology and Innovation Talk (UniTi Talks) รอบชิงชนะเลิศ เวทีสร้างนักสื่อสารวิทยาศาสตร์อย่างสร้างสรรค์ ระดับอุดมศึกษา ผลปรากฏว่า นางสาวหทัยธนิต ธงทอง นิสิตจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คว้ารางวัลชนะเลิศไปครอง ในหัวข้อ “Ride the green wave: รถกระป๊อ transformed into electric carpool heroes” ณ ห้องประชุม IT Auditorium พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ NSM คลองห้า จ.ปทุมธานี

👉อ่านต่อได้ที่ : https://www.nsm.or.th/nsm/th/node/44990


#องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
#อพวช

#ดินแดนแห่งการค้นพบความมหัศจรรย์ของวิทยาศาสตร์

📌NSM ร่วมกับ สมาคมวิทย์ฯ ส่งทีมเยาวชนไทยเดินทางร่วมในการแข่งขันโครงงานวิทย์ฯ ระดับโลก REGENERON ISEF 202312 พฤษภาคม 2566...
12/05/2023

📌NSM ร่วมกับ สมาคมวิทย์ฯ ส่งทีมเยาวชนไทยเดินทางร่วมในการแข่งขันโครงงานวิทย์ฯ ระดับโลก REGENERON ISEF 2023

12 พฤษภาคม 2566 / รองศาสตราจารย์ ดร.ธนัฏฐ์คุณ มงคลอัศวรัตน์ นายกสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และกรรมการ อพวช. เดินทางมาให้กำลังใจและส่งเยาวชนไทย ทั้ง 8 ทีม ที่จะเดินทางไปร่วมในการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์และวิศวกรรม ระดับโลก REGENERON ISEF 2023 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 13-19 พฤษภาคม 2566 ณ เมืองดัลลัส รัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมี ดร.ชนินทร วรรณวิจิตร รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) หรือ NSM ร่วมเดินทางไปกับเยาวชนในครั้งนี้ ณ สนามบินสุวรรณภูมิ

👉อ่านต่อได้ที่ : https://www.nsm.or.th/nsm/th/node/44989#ดินแดนแห่งการค้นพบความมหัศจรรย์ของวิทยาศาสตร์
#องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

ร่วมเชียร์ และส่งแรงใจ❤✌🏻ให้ตัวแทนเยาวชนไทย🇹🇭ในการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์และวิศวกรรม ระดับโลก REGENERON ISEF 2023 ซึ่ง...
12/05/2023

ร่วมเชียร์ และส่งแรงใจ❤✌🏻
ให้ตัวแทนเยาวชนไทย🇹🇭
ในการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์และวิศวกรรม ระดับโลก REGENERON ISEF 2023 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 13-19 พฤษภาคม 2566 ณ เมืองดัลลัส รัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา🎉
โดยปีนี้ NSM ร่วมกับ สมาคมวิทย์ฯ ส่งตัวแทนเยาวชนทีมไทยเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 8 ทีม และมีประเทศเข้าร่วมแข่งขันกว่า 80 ประเทศ
📌สามารถร่วมเชียร์และเป็นกำลังใจให้กับเยาวชนไทย พร้อมติดตามความเคลื่อนไหวการประกวดฯ ได้ที่ Facebook : NSM Thailand
-----

#ดินแดนแห่งการค้นพบความมหัศจรรย์ของวิทยาศาสตร์
#องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

ร่วมฉลองวันพิพิธภัณฑ์สากล 18 พฤษภาคม ของทุกปีกับกิจกรรมพิเศษจาก NSM ตลอดทั้งเดือนพฤษภาคม 2566สามารถติดตามกิจกรรมทั้งหมดไ...
12/05/2023

ร่วมฉลองวันพิพิธภัณฑ์สากล 18 พฤษภาคม ของทุกปี
กับกิจกรรมพิเศษจาก NSM ตลอดทั้งเดือนพฤษภาคม 2566
สามารถติดตามกิจกรรมทั้งหมดได้ทาง Facebook ของแต่ละพิพิธภัณฑ์ได้ ดังนี้
📌พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ https://www.facebook.com/ScienceMuseumThailand
📌พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา https://www.facebook.com/NHMThailand
📌พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ https://www.facebook.com/ITMuseumThailand
📌พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า https://www.facebook.com/Rama9MuseumThailand
-----

#ดินแดนแห่งการค้นพบความมหัศจรรย์ของวิทยาศาสตร์
#องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

#พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ #พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา #พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ #พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า

🦴เรียนรู้เรื่องราวหลากหลายจาก #โครงกระดูก ทั้งสัตว์เล็กและใหญ่🦀ลงมือ #สตัฟฟ์ปู เก็บรักษาสภาพตัวอย่างปูด้วยเทคนิค Taxider...
12/05/2023

🦴เรียนรู้เรื่องราวหลากหลายจาก #โครงกระดูก ทั้งสัตว์เล็กและใหญ่
🦀ลงมือ #สตัฟฟ์ปู เก็บรักษาสภาพตัวอย่างปูด้วยเทคนิค Taxidermy
เปิดรับสมัคร❗Junior Taxidermist (นักสตัฟฟ์รุ่นเยาว์) รูปแบบ 2 วัน ไป-กลับ (ไม่ค้างคืน) สำหรับเด็ก เดือน พฤษภาคม 2566
✔เรียนรู้ เข้าใจ และสัมผัสประสบการณ์จริงในการเก็บรักษาสภาพตัวอย่าง ด้วยเทคนิคการสตัฟฟ์สัตว์ (Taxidermy) รวมถึงงานด้านการจัดการกระดูกของสิ่งมีชีวิต
✔รับ #เกียรติบัตร เมื่อทำกิจกรรมครบตามหลักสูตร
👧สำหรับน้อง ๆ อายุ 9-15 ปี
🗓วันเสาร์-อาทิตย์ที่ 20-21 พฤษภาคม 2566
🕘9.00-16.00 น.
📍พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา NSM คลองห้า ปทุมธานี
ค่าใช้จ่าย 2,000 บาท
สมาชิก อพวช. ลด 10%
🔥รับเพียง 30 คน🔥
สมัครล่วงหน้าเท่านั้น (ไม่รับ Walk-in)
📝รายละเอียดและการสมัคร https://www.nsm.or.th/nsm/th/node/44966
☎ สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2577 9999 ต่อ 2103
-----

#ดินแดนแห่งการค้นพบความมหัศจรรย์ของวิทยาศาสตร์
#องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

#พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา
#นักสตัฟฟ์รุ่นเยาว์
#โครงร่างสร้างเรื่อง

📌NSM จับมือ แกมมาโก้ เปิดเวทีการแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ ประจำปี 2566 เพื่อเฟ้นหาสุดยอดเยาวชนไทยแข่งหุ่นยนต์ระดับโลก11 พฤ...
11/05/2023

📌NSM จับมือ แกมมาโก้ เปิดเวทีการแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ ประจำปี 2566 เพื่อเฟ้นหาสุดยอดเยาวชนไทยแข่งหุ่นยนต์ระดับโลก

11 พฤษภาคม 2566 / ดร.กรรณิการ์ เฉิน รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) หรือ NSM พร้อมด้วย ดร.นวลวรรณ ชะอุ่ม ประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท แกมมาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด และภาคีเครือข่าย ร่วมแถลงข่าวจัดการแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ ประจำปี 2566 เพื่อเป็นเวทีให้เยาวชนแสดงศักยภาพด้านการออกแบบและเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์ พร้อมคัดเลือกตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ระดับนานาชาติต่อไป ณ จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. ณ เดอะ สตรีท รัชดา กรุงเทพฯ

👉อ่านต่อได้ที่: https://www.nsm.or.th/nsm/th/node/44984
#องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
#อพวช

#ดินแดนแห่งการค้นพบความมหัศจรรย์ของวิทยาศาสตร์

📌NSM ร่วมกับ สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา พร้อมภาคีเครือข่าย เปิดเวทีการแข่งขัน “UniTi Talks” สร้างแรงบันดาลใจด้านสื่อส...
11/05/2023

📌NSM ร่วมกับ สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา พร้อมภาคีเครือข่าย เปิดเวทีการแข่งขัน “UniTi Talks” สร้างแรงบันดาลใจด้านสื่อสารวิทย์ฯ

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) หรือ NSM ร่วมด้วย สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย ศูนย์ข้อมูลและวัฒนธรรมอเมริกัน (American Corner) 4 แห่ง และศูนย์วิจัยและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Move) เปิดเวทีการประกวดในโครงการ University Students’ Science, Technology and Innovation Talk (UniTi Talks) รอบชิงชนะเลิศ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจสู่การเป็นนักสื่อสารวิทยาศาสตร์ที่พร้อมเปลี่ยนแปลงสังคมอย่างสร้างสรรค์ ชิงรางวัลและทุนการศึกษารวมมูลค่ากว่า 100,000 บาท โดยได้จัดกิจกรรมค่ายฝึกทักษะการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ (Boost Camp) ในระหว่างวันที่ 11 – 12 พฤษภาคม 2566 และการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ (Final Competition) ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุม IT Auditorium พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ NSM คลองห้า จ.ปทุมธานี

อ่านต่อได้ที่ : https://www.nsm.or.th/nsm/th/node/44983


#องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
#อพวช

#ดินแดนแห่งการค้นพบความมหัศจรรย์ของวิทยาศาสตร์

10/05/2023
สระผมก่อนอาบน้ำ อาจทำให้เส้นเลือดในสมองแตกได้ จริงหรือ? | เอ๊ะ ยังไงนะ Season 2 EP.10

เพื่อน ๆ เคยเห็นโพสต์แชร์ในออนไลน์ที่เตือนว่า.. "ไม่ควรสระผมก่อนอาบน้ำ เพราะร่างกายปรับอุณหภูมิไม่ทัน ทำให้เส้นเลือดในสมองแตก!!" ได้ไหมครับ
แล้วเพื่อน ๆ สงสัยหรือไม่ครับว่า เรื่องนี้จริงหรือไม่? วันนี้ผม นายเอ๊ะ และ น้องโอ๊ะ จะพาเพื่อน ๆ ไปหาความจริงกันครับ
-----
ติดตามรับสาระกับนายเอ๊ะ
🗓ทุกวันพุธ 🕛เที่ยงตรง
ทาง Facebook : NSM Thailand
หรือฟังนายเอ๊ะเล่าเรื่อง
ที่ YouTube : NSMThailand https://www.youtube.com/c/NSMThailand
และ Soundcloud Podcast : Station The Cube https://soundcloud.com/the-cube-podcast
-----

#ดินแดนแห่งการค้นพบความมหัศจรรย์ของวิทยาศาสตร์
#องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
#เอ๊ะยังไงนะss2 #เอ๊ะยังไงนะ #สงสัยต้องสืบ
#เส้นเลือดในสมองแตก

ผ่านพ้นความสนุกอุ่น ๆ ในเดือนเมษายนแล้ว มาเริ่มต้นเดือนใหม่พฤษภาคมฉ่ำ ๆ ด้วยกิจกรรมที่จัดให้แบบดับเบิ้ล แนะนำกิจกรรมจากพ...
08/05/2023

ผ่านพ้นความสนุกอุ่น ๆ ในเดือนเมษายนแล้ว มาเริ่มต้นเดือนใหม่พฤษภาคมฉ่ำ ๆ ด้วยกิจกรรมที่จัดให้แบบดับเบิ้ล แนะนำกิจกรรมจากพิพิธภัณฑ์แห่งละ 2 กิจกรรม ให้สายดูโชว์กับสาย Maker เกี่ยวก้อยไปสนุกกันในโค้งสุดท้ายก่อนเปิดเทอมไปเลย!
📌เดือนใหม่นี้ #พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ หรือ #ตึกลูกเต๋า มี สุดว้าว ชื่อว่า #มหัศจรรย์แห่งความเย็น ที่เย็นสุดขั้วแบบติดลบกว่าร้อยองศาเซลเซียสของ #ไนโตรเจนเหลว ที่ขอบอกเลยว่า ความเย็นนี้ส่งผลต่อสิ่งมีชีวิตแบบที่เรานึกไม่ถึงเลยทีเดียว
ส่วนใครอยากลงมือประดิษฐ์ชิ้นงาน ที่ เค้าก็มีให้ประดิษฐ์ #รถแข่งแรงลม ที่ใช้ลมเป็นแรงขับเคลื่อนล้วน ๆ เสร็จแล้วมาลองดูกันซิว่ารถของเราจะวิ่งไปได้ไกลแค่ไหน!
ทั้งโชว์และรถแข่งมีให้ร่วมสนุกกันทุกวันพิพิธภัณฑ์เปิดทำการ ติดตามตารางไม่ให้พลาดที่นี่เลย https://www.facebook.com/ScienceMuseumThailand
📌ส่วนที่ #พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา ใครเคยมาแล้วยังไม่เคยร่วม Walk Rally #ตะลุยธรรมชาติ เดือนนี้เราก็ยังมีให้ร่วมกันเหมือนเคย กิจกรรมนี้จัดเต็มความรู้เรื่องธรรมชาติวิทยา ทั้งการจำแนก การจัดกลุ่ม และนำเสนอตัวอย่างมีชีวิต หลักฐาน และความรู้ทางอนุกรมวิธาน ที่จะช่วยให้เข้าใจและเชื่อมโยงแต่ละเรื่องของสิ่งมีชีวิตได้
ไม่ได้มีแค่โชว์อย่างเดียว เพราะที่นี่ยังมี Hand-on Origami รูปสัตว์สะเทิ้นน้ำสะเทิ้นบก แบบ 3 มิติ ให้ได้พับเป็นที่ระลึกกลับบ้านกันด้วย
กิจกรรมนี้มีให้เข้าร่วมทุกวันเปิดทำการพิพิธภัณฑ์ แต่ละวันมีรอบไหนบ้าง ติดตามข้อมูลได้ที่นี่เลย https://www.facebook.com/NHMThailand
📌ที่ #พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ เดือนนี้มี ตอน Papyrus แห่งลุ่มน้ำไนล์ ที่จะพาเราไปย้อนรอยความเป็นมาอันเก่าแก่ของกระดาษที่เชื่อกันว่าเป็นชนิดแรกของโลก และใช้บันทึกเรื่องราวต่าง ๆ มาตั้งแต่สมัยอียิปต์โบราณ
ส่วนใครที่ชอบลงมือทดลอง ที่นี่เขาก็มี ที่มีการทดลองสนุก ๆ มากมาย เดือนนี้ขอแนะนำ #ฝุ่นจิ๋วเจ้าวายร้าย ที่จะพาไปสนุกกับการ Coding ควบคุมการทำงานของเครื่องวัดฝุ่น
โชว์มีเฉพาะวันพฤหัสบดีเท่านั้น ส่วน FAB LAB แวะมาเล่นได้ทุกวันทำการพิพิธภัณฑ์ ดูตารางกิจกรรมได้ที่ลิงก์นี้เลย https://www.facebook.com/ITMuseumThailand
📌#พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า เองก็ไม่น้อยหน้า เพราะที่ 4D Theatre หรือโรงภาพยนตร์ 4 มิติในโซนทะเลทราย จะพาเราไปสัมผัสบรรยากาศทะเลทรายอันน่าตื่นเต้น ผ่านเรื่องราวสภาพแวดล้อมและวิถีชีวิตของชาวทะเลทราย
ส่วนสายนักประดิษฐ์ ขอให้มาที่โซน นักประดิษฐ์น้อย เพราะเรามีกิจกรรม #โอ้ทะเลแสนงาม ให้น้อง ๆ ได้สังเกตสัตว์ทะเล พร้อมประดิษฐ์แบบจำลองโลกใต้ทะเลจากวัสดุใกล้ตัว ง่าย แถมได้ของสวย ๆ กลับบ้านด้วยนะ
ใครยังไม่เคยเข้าไปชม หรือไปแล้วไม่เคยทันรอบฉาย ติดตามรายละเอียดและดูรอบรับชมได้ที่นี่เลย! https://www.facebook.com/Rama9MuseumThailand
📌มาที่ NSM Science Square @ The Street Ratchada สายนักสำรวจต้องร้องว้าว เพราะตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 14 พฤษภาคม ที่ Explorium มีเรื่องเกี่ยวกับสัตว์ขาข้อในทะเล ที่จะทำให้เราได้รู้เรื่องสัตว์ขาข้อที่เราอาจไม่เคยรู้มาก่อน อย่างเช่นความลับของกุ้ง เป็นต้น
นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมพิเศษ เวิร์กชอป #สวนสวยในชวดจิ๋ว เอาใจสายรักธรรมชาติให้เราได้เรียนรู้ระบบนิเวศขนาดเล็ก และพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ผ่านการออกแบบสวนด้วยตัวเอง ด่วนสุด ๆ เพราะกิจกรรมนี้มีเฉพาะวันที่ 9 พฤษภาคมเท่านั้น!
ดูตารางกิจกรรมที่โพสต์ปักหมุดหน้าเพจ https://www.facebook.com/NSMScienceSquare
คอนเทนต์รายเดือนอัปเดตใหม่ไม่ซ้ำ มาแล้วมาอีกได้ไม่มีเบื่อ กับพิพิธภัณฑ์ในเครือ NSM !

#ดินแดนแห่งการค้นพบความมหัศจรรย์ของวิทยาศาสตร์
#องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

สร้างกิจกรรมเสริมศึกษาอย่างไร ให้เรียนรู้อย่างเพลิดเพลิน..ถ่ายทอดเทคนิคการพัฒนา #กิจกรรมเสริมศึกษาในพิพิธภัณฑ์ ให้ตอบสนอ...
07/05/2023

สร้างกิจกรรมเสริมศึกษาอย่างไร ให้เรียนรู้อย่างเพลิดเพลิน..
ถ่ายทอดเทคนิคการพัฒนา #กิจกรรมเสริมศึกษาในพิพิธภัณฑ์ ให้ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการที่หลากหลาย พร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้ปฏิบัติงาน และนักการศึกษาผู้มากประสบการณ์ ใน Workshop: กิจกรรมเสริมศึกษาในพิพิธภัณฑ์
สำหรับ
✅️นักศึกษา
✅️ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
✅️ภัณฑารักษ์ บุคลากรด้านพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ตามอัธยาศัย
✅️ผู้ที่สนใจต้องการพัฒนากิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้
หลักสูตร 2 วัน
🗓8-9 มิถุนายน 2566
📍NSM คลองห้า ปทุมธานี *มีที่พักบริการเพิ่มเติมหากต้องการ
ค่าลงทะเบียน
🖋บุคคลทั่วไป 3,200 บาท
🖋สมาชิก NSM ลด 10%
📌รายละเอียดเพิ่มเติม กำหนดการ และการสมัคร คลิก https://www.nsm.or.th/nsm/th/node/44972
-----

#ดินแดนแห่งการค้นพบความมหัศจรรย์ของวิทยาศาสตร์
#องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

#พิพิธภัณฑ์ #ภัณฑารักษ์ #นักการศึกษา #การศึกษาตามอัธยาศัย #แหล่งเรียนรู้ #กิจกรรมประกอบการสอน

📌น.ส.กรพินธุ์ ศรีศศินานนท์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี คว้าชัยในการแข่งขัน “SiT Talks: Science Inspired by Teen 2023”6 พ...
06/05/2023

📌น.ส.กรพินธุ์ ศรีศศินานนท์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี คว้าชัยในการแข่งขัน “SiT Talks: Science Inspired by Teen 2023”

6 พฤษภาคม 2566 / ดร.กรรณิการ์ เฉิน รองอำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) หรือ NSM ร่วมแสดงความยินดี พร้อมเป็นประธานมอบรางวัลการแข่งขัน “SiT Talks: Science Inspired by Teen 2023” รอบชิงชนะเลิศ เวทีเฟ้นหาเยาวชนนักสื่อสารวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มาเล่าวิทย์ให้ว้าวใน 3 นาที ผลปรากฏว่านางสาวกรพินธุ์ ศรีศศินานนท์ จากโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี คว้ารางวัลชนะเลิศไปครอง ในหัวข้อเรื่อง “รางวัลชีวิตหรือเสพติดสายหวาน” ได้รับทุนการศึกษาจำนวน 10,000 บาท ณ ห้อง IT Theatre พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ NSM คลองห้า จ.ปทุมธานี

👉อ่านต่อได้ที่ : https://www.nsm.or.th/nsm/th/node/44971


#เล่าวิทย์ให้ว้าว
#องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
#อพวช

#ดินแดนแห่งการค้นพบความมหัศจรรย์ของวิทยาศาสตร์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรม NSM Junior Science Influencers 2023ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมการฝึก...
05/05/2023

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรม NSM Junior Science Influencers 2023
ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมการฝึกอบรม จะมีสิทธิ์ได้เข้าร่วมการคัดเลือกสุดยอด NSM Junior Science Influencers 2023 และลุ้นรางวัลมูลค่ารวมกว่า 200,000 บาท
คลิก ดูประกาศฯ ได้ที่เว็บไซต์ในแคปชันโพสต์เดิมได้เลยครับ https://www.facebook.com/NSMThailand/posts/pfbid02zfmptiz5MhY5cRGkBRPAGRFFCxrC8RffsSooD4fW7CTEeX5JyHrisGCjH3HTVup3l
เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับผู้มีรายชื่อดังกล่าว ในช่องทางอีเมล ภายในวันที่ 9 พฤษภาคม 2566
สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2577 9999 ต่อ 1492 (พิมพ์ผกา)

ได้เวลาฉายแวว❗📣 สู่การเป็น Influencers รุ่นเยาว์ กับการ... "เล่าเรื่องวิทย์พิชิตเป้าหมาย"
เชิญชวนคุณน้อง ๆ หนู ๆ ส่งคลิปเข้าร่วมคัดเลือกการฝึกอบรม ในโครงการ NSM Junior Science Influencers 2023 เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารวิทยาศาสตร์ สร้างแรงบันดาลใจในการถ่ายทอดเรื่องราววิทยาศาสตร์สู่สาธารณชน
📌ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถสมัครผ่านระบบออนไลน์ เพียงส่งคลิปถ่ายทอดเรื่องราววิทยาศาสตร์ที่ตนเองสนใจ ความยาวคลิปไม่เกิน 3 นาที ภายในวันที่ 30 เมษายน 2566
📌ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมการฝึกอบรม จะมีสิทธิ์ได้เข้าร่วมการคัดเลือกสุดยอด NSM Junior Science Influencers 2023 และลุ้นรางวัลมูลค่ารวมกว่า 200,000 บาท โดยมีค่าลงทะเบียนการฝึกอบรม 5,000 บาท
📌คณะกรรมการจะทำการคัดเลือกผลงานเพื่อเข้าร่วมฝึกอบรม ดังนี้
ระดับประถมศึกษาตอนปลาย
ระดับชั้น ป.4 - ป.6
(อายุไม่เกิน 12 ปี ณ วันที่อบรม)
อบรมวันที่ 20 - 21 พฤษภาคม 2566
จำนวน 30 คน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ระดับชั้น ม.1 - ม.3
(อายุไม่เกิน 15 ปี ณ วันที่อบรม)
อบรมวันที่ 27 - 28 พฤษภาคม 2566
จำนวน 30 คน
📌เกณฑ์การคัดเลือก
1. ทักษะการพูดและการใช้ภาษา (35 คะแนน)
2. บุคลิกภาพ และลีลาท่าทางในการนำเสนอ (35 คะแนน)
3. ภาพรวมในการนำเสนอ (30 คะแนน)
📌รายละเอียดโครงการ และการสมัคร คลิก https://www.nsm.or.th/nsm/th/node/44704
📌สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2577 9999 ต่อ 1492 (พิมพ์ผกา)

#ดินแดนแห่งการค้นพบความมหัศจรรย์ของวิทยาศาสตร์
#องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
#อินฟลูเด็ก #พิธีกรเด็ก

ทรงพระเจริญ5 พฤษภาคม วันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณควรมิควรแล้วแต่จะโปรดข้าพระพุทธเจ้า คณ...
04/05/2023

ทรงพระเจริญ
5 พฤษภาคม วันคล้ายวันประสูติ
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้าง
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

ท้าประชันไอเดียสร้างสรรค์ในตัวคุณ กับสุดยอดการแข่งขัน 2023 Innovative Science Toys Competition บอกเล่าสุภาษิตด้วย Automa...
04/05/2023

ท้าประชันไอเดียสร้างสรรค์ในตัวคุณ กับสุดยอดการแข่งขัน 2023 Innovative Science Toys Competition บอกเล่าสุภาษิตด้วย Automata Toys ชิงรางวัลรวมมูลค่ากว่า 200,000 บาท 🗓เปิดรับข้อเสนอร่างแบบของเล่นถึง 20 พฤษภาคม 2566🔥
เราขอท้า! นักออกแบบ นักประดิษฐ์ และผู้ที่สนใจมาประชันไอเดียการออกแบบของเล่นวิทยาศาสตร์ เพื่อส่งเสริมแนวคิดการใช้ชีวิตของเด็ก ๆ ผ่านการเล่นอย่างสนุกสนาน ไปกับการบอกเล่าสุภาษิตด้วย Automata Toys
การแข่งขันแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ
• ประเภทเยาวชน: กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรืออาชีวศึกษา อายุระหว่าง 15-18 ปี
• ประเภทอุดมศึกษาและบุคคลทั่วไป: อายุมากกว่า 18 ปีขึ้นไป
อย่ารอช้ารีบส่งไอเดียสุดเจ๋งเลย!
ฟรี! ค่าลงทะเบียนร่วมกิจกรรม
📌รายละเอียด และการสมัคร คลิก https://www.nsm.or.th/nsm/th/node/44874
สอบถามเพิ่มเติม
☎โทร 0 2577 9999 ต่อ 1496 (บุรวัชร์)
-----

#ดินแดนแห่งการค้นพบความมหัศจรรย์ของวิทยาศาสตร์
#องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

📌NSM จัด “ค่ายนักสื่อสารวิทยาศาสตร์ไทยรุ่นเยาว์” (Junior Thai Science Communicator Camp)4 พฤษภาคม 2566 / ผศ.ดร.รวิน ระวิ...
04/05/2023

📌NSM จัด “ค่ายนักสื่อสารวิทยาศาสตร์ไทยรุ่นเยาว์” (Junior Thai Science Communicator Camp)

4 พฤษภาคม 2566 / ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) หรือ NSM เป็นประธานเปิด “ค่ายนักสื่อสารวิทยาศาสตร์ไทยรุ่นเยาว์” (Junior Thai Science Communicator Camp) เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีในการสื่อสารวิทยาศาสตร์ให้กับเยาวชนจากกิจกรรม “ต้นกล้านักวิทย์” ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนของโรงเรียนที่ NSM จัดงานคาราวานวิทยาศาสตร์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ มาร่วมพัฒนาทักษะการสื่อสารวิทยาศาสตร์ในด้านต่าง ๆ จากวิทยากรชั้นนำระดับประเทศ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการสื่อสารกับนักสื่อสารวิทยาศาสตร์แถวหน้าของประเทศไทย โดยค่ายฯ จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 4-6 พฤษภาคม 2566 ณ อพวช. คลองห้า จ.ปทุมธานี

👉อ่านต่อได้ที่ : https://www.nsm.or.th/nsm/th/node/44969

#ค่ายนักสื่อสารวิทยาศาสตร์ไทยรุ่นเยาว์
#องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
#อพวช

#ดินแดนแห่งการค้นพบความมหัศจรรย์ของวิทยาศาสตร์

วันฉัตรมงคล4 พฤษภาคมทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างองค์การพิพิธภัณฑ์วิ...
03/05/2023

วันฉัตรมงคล
4 พฤษภาคม
ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้าง
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

📌ผศ.ดร.รวิน ผอ.NSM ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ ...
03/05/2023

📌ผศ.ดร.รวิน ผอ.NSM ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2566 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2566 นำโดย ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง อว. พร้อมด้วย ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวง อว., ดร.บุญเกียรติ การะเวกพันธุ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวง อว., นายสัมพันธ์ เย็นสำราญ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวง อว., ดร.ดนุช ตันเทอดทิตย์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวง อว. โดยมี ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) หรือ NSM พร้อมด้วยผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดเข้าร่วม ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 (ททบ. 5)

อ่านต่อได้ที่ : https://www.nsm.or.th/nsm/th/node/44968

#อว #กระทรวงอว #กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม
#องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
#อพวช

#ดินแดนแห่งการค้นพบความมหัศจรรย์ของวิทยาศาสตร์

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (NSM) คลองห้า ปทุมธานี เปิดให้บริการ 4 พิพิธภัณฑ์📍 #พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ หรือ #ตึก...
03/05/2023

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (NSM) คลองห้า ปทุมธานี เปิดให้บริการ 4 พิพิธภัณฑ์
📍 #พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ หรือ #ตึกลูกเต๋า
📍 #พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา
📍 #พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ
📍 #พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า
โดยมีเวลาเปิดให้บริการพิพิธภัณฑ์ ดังนี้
🗓 วันอังคาร-ศุกร์ เวลา 9.30-15.00 น.
🗓 วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 9.30-17.00 น.
❌หยุดทุกวันจันทร์❌
สอบถามเพิ่มเติม ☎ 0 2577 9999 ต่อ 2122-2123
National Science Museum (NSM) is open Tuesday - Sunday
Opening hours
🗓 9.30 AM - 3.00 PM (Tuesday - Friday)
🗓 9.30 AM - 5.00 PM (Saturday - Sunday and Public Holidays)
❌Closed on Mondays❌
For more information, please contact ☎ 0 2577 9999 ext. 2122-2123

#ดินแดนแห่งการค้นพบความมหัศจรรย์ของวิทยาศาสตร์
#องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

03/05/2023
เลือกตั้ง 2566 กับแอปพลิเคชัน SMART VOTE | เอ๊ะ ยังไงนะ Season 2 EP.9

สวัสดีครับเพื่อน ๆ ประเด็นทางการเมืองที่ทุกคนจับตาในตอนนี้ คงหนีไม่พ้นการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือ ส.ส. ที่กำลังจะมาถึงในไม่กี่วันนี้
วันนี้ผมนายเอ๊ะ และน้องโอ๊ะ จะพาไปเตรียมพร้อม เลือกตั้ง 2566 กันครับ

และหากเพื่อน ๆ ไปพบเห็น พบเจอ เรื่องราวที่เพื่อน ๆ เกิดความสงสัย
แล้วอยากให้ผมนายเอ๊ะ และน้องโอ๊ะ ไขข้อสงสัย ก็สามารถส่งเรื่องราวข้อสงสัยดังกล่าว เข้ามาได้ ตามช่องทาง NSM Thailand นะครับ
-----
ติดตามรับสาระกับนายเอ๊ะ
🗓ทุกวันพุธ 🕛เที่ยงตรง
ทาง Facebook : NSM Thailand
หรือฟังนายเอ๊ะเล่าเรื่อง
ที่ YouTube : NSMThailand https://www.youtube.com/c/NSMThailand
และ Soundcloud Podcast : Station The Cube https://soundcloud.com/the-cube-podcast
-----

#ดินแดนแห่งการค้นพบความมหัศจรรย์ของวิทยาศาสตร์
#องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
#เอ๊ะยังไงนะss2 #เอ๊ะยังไงนะ #สงสัยต้องสืบ
#เลือกตั้ง2566 #เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร #แอปพลิเคชันSMARTVOTE #เลือกตั้ง

CALL FOR PROPOSALSLet's be a part of a sharing community to stimulate young curators andscience communicators to engage ...
02/05/2023

CALL FOR PROPOSALS
Let's be a part of a sharing community to stimulate young curators and
science communicators to engage in promoting people's lifelong learning
through designing eco-friendly and sustainable exhibitions!
THE 7th SYMPOSIUM ON SCIENCE FESTIVAL 2023: Museums in the Time of Climate and Ecological Crisis
(The seventh international symposium of ASEAN+3 on SDGs and science museums and centers, a part of the National Science and Technology Fair, Thailand 2023)
📌The Hybrid Symposium will be held on 15 August 2023
📌At the National Science and Technology Fair, Thailand 2023 and online.
📌Submission deadline: 15 June 2023
📌The selected proposals will be announced on 25 June 2023
📌For more details: https://drive.google.com/drive/folders/18no73fZDX1e07hR6JNgk8uVy1tDfEnIM?usp=sharing
📌Submit a proposal https://forms.gle/M2RjUYwEzDZPB6KY8
If you have any questions, please contact:
Tel: +662 577 9999 ext. 1494 (Supa), 1495 (Paraporn), 1499 (Wilasinee)
Email: [email protected], [email protected] and [email protected]

#ดินแดนแห่งการค้นพบความมหัศจรรย์ของวิทยาศาสตร์
#องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

ที่อยู่

Technopolis, Klong 5
Rangsit
12120

เวลาทำการ

อังคาร 09:30 - 15:00
พุธ 09:30 - 15:00
พฤหัสบดี 09:30 - 15:00
ศุกร์ 09:30 - 15:00
เสาร์ 09:30 - 17:00
อาทิตย์ 09:30 - 17:00

เบอร์โทรศัพท์

025779999

เว็บไซต์

ผลิตภัณฑ์

นิทรรศการ กิจกรรม
พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา
พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ
จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. ณ จามจุรีสแควร์
พิพิธภัณฑ์
การแสดงทางวิทยาศาสตร์
ห้องทดลองวิทยาศาสตร์
ค่ายวิทยาศาสตร์
คาราวานวิทยาศาสตร์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ NSM Thailandผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง NSM Thailand:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Rangsit

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

🥳🎉วันที่ 11 พ.ค. 2566: One Day Camp ตอน เพลินคิดส์ วิทย์ ดิจิทัล นำน้องๆ ป.4-6 จำนวน 30 คน เข้าร่วมกิจกรรม

🥳😁 เรียนรู้และเสริมสร้างประสบการณ์ทางด้านวิทยาศาสตร์ เพื่อให้เยาวชนได้ฝึกทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ พัฒนากระบวนการคิด การแก้ปัญหา อีกทั้งยังฝึกการทำงานเป็นกลุ่ม การยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น เพื่อพัฒนาให้เป็นผู้ที่ฉลาดทางความคิดและอารมณ์และยังเป็นการพัฒนาบุคลิกภาพ สร้างความมั่นใจ ให้กับเยาวชน ผ่านกิจกรรมหลากหลายอย่างสนุกสนาน อาทิเช่น กิจกรรมการเรียนรู้ในพิพิธภัณฑ์ 👷‍♂️👷‍♀️กิจกรรมส่งเสริมกระบวนการคิดตามหลักการเรียนรู้แบบ STEM EDUCATION และกิจกรรมส่งเสริมกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม เป็นต้น กิจกรรมทั้งหมดผู้เข้าร่วมจะได้ค้นหา/เรียนรู้ และลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง รวมถึงได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และนำเสนอผลงานของตนเองต่อผู้อื่น

🙏🙏 อพวช. ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจในการกิจกรรมในครั้งนี้ หวังว่าจะได้ร่วมทำกิจกรรมสนุกสนานกับน้องๆ อีกในโอกาสต่อไป

🥳อพวช.ยังมีกิจกรรมให้ร่วมสนุกอีกหลายกิจกรรม หากสนใจสามารถติดตามข่าวสารได้ที่
Facebook: ค่ายวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์ อพวช.
Facebook: NSM Thailand
www.nsm.or.th
โทร. 02 577 9981
รับชมภาพกิจกรรมกันเลย😘
ข่าวประชาสัมพันธ์ NSM Thailand
สร้างกิจกรรมเสริมศึกษาอย่างไร ให้เรียนรู้อย่างเพลิดเพลิน..
ถ่ายทอดเทคนิคการพัฒนา #กิจกรรมเสริมศึกษาในพิพิธภัณฑ์ ให้ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการที่หลากหลาย พร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้ปฏิบัติงาน และนักการศึกษาผู้มากประสบการณ์ ใน Workshop: กิจกรรมเสริมศึกษาในพิพิธภัณฑ์
สำหรับ
✅️นักศึกษา
✅️ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
✅️ภัณฑารักษ์ บุคลากรด้านพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ตามอัธยาศัย
✅️ผู้ที่สนใจต้องการพัฒนากิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้
หลักสูตร 2 วัน
🗓8-9 มิถุนายน 2566
📍NSM คลองห้า ปทุมธานี *มีที่พักบริการเพิ่มเติมหากต้องการ
ค่าลงทะเบียน
🖋บุคคลทั่วไป 3,200 บาท
🖋สมาชิก NSM ลด 10%
📌รายละเอียดเพิ่มเติม กำหนดการ และการสมัคร คลิก https://www.nsm.or.th/nsm/th/node/44972
-----

#ดินแดนแห่งการค้นพบความมหัศจรรย์ของวิทยาศาสตร์
#องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

#พิพิธภัณฑ์ #ภัณฑารักษ์ #นักการศึกษา #การศึกษาตามอัธยาศัย #แหล่งเรียนรู้ #กิจกรรมประกอบการสอน
วันที่ 29 - 30 เมษายน 2566: ค่ายเปิดโลกการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สานใจไทย สู่ใจใต้ รุ่นที่ 40 นำเยาวชนจำนวน 320 คน เข้าร่วมกิจกรรม

🥳😁 เรียนรู้และเสริมสร้างประสบการณ์ทางด้านวิทยาศาสตร์ เพื่อให้เยาวชนได้ฝึกทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ พัฒนากระบวนการคิด การแก้ปัญหา อีกทั้งยังฝึกการทำงานเป็นกลุ่ม การยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น เพื่อพัฒนาให้เป็นผู้ที่ฉลาดทางความคิดและอารมณ์และยังเป็นการพัฒนาบุคลิกภาพ สร้างความมั่นใจ ให้กับเยาวชน ผ่านกิจกรรมหลากหลายอย่างสนุกสนาน อาทิเช่น 🧑‍🔬👩‍🔬การทดลองทางวิทยาศาสตร์ 👷‍♂️👷‍♀️กิจกรรมส่งเสริมกระบวนการคิดตามหลักการเรียนรู้แบบ STEM EDUCATION การเรียนรู้ในพิพิธภัณฑ์และกิจกรรมส่งเสริมกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม เป็นต้น กิจกรรมทั้งหมดผู้เข้าร่วมจะได้ค้นหา/เรียนรู้ และลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง รวมถึงได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และนำเสนอผลงานของตนเองต่อผู้อื่น

🙏🙏 อพวช. ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจในการกิจกรรมในครั้งนี้ หวังว่าจะได้ร่วมทำกิจกรรมสนุกสนานกับน้องๆ อีกในโอกาสต่อไป

🥳อพวช.ยังมีกิจกรรมให้ร่วมสนุกอีกหลายกิจกรรม หากสนใจสามารถติดตามข่าวสารได้ที่
Facebook: ค่ายวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์ อพวช.
Facebook: NSM Thailand
www.nsm.or.th
โทร. 02 577 9981
รับชมภาพกิจกรรมกันเลย😘
วันที่ 29 - 30 เมษายน 2566: ค่ายเปิดโลกการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สานใจไทย สู่ใจใต้ รุ่นที่ 40 นำเยาวชนจำนวน 320 คน เข้าร่วมกิจกรรม
🥳😁 เรียนรู้และเสริมสร้างประสบการณ์ทางด้านวิทยาศาสตร์ เพื่อให้เยาวชนได้ฝึกทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ พัฒนากระบวนการคิด การแก้ปัญหา อีกทั้งยังฝึกการทำงานเป็นกลุ่ม การยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น เพื่อพัฒนาให้เป็นผู้ที่ฉลาดทางความคิดและอารมณ์และยังเป็นการพัฒนาบุคลิกภาพ สร้างความมั่นใจ ให้กับเยาวชน ผ่านกิจกรรมหลากหลายอย่างสนุกสนาน อาทิเช่น 🧑‍🔬👩‍🔬การทดลองทางวิทยาศาสตร์ 👷‍♂️👷‍♀️กิจกรรมส่งเสริมกระบวนการคิดตามหลักการเรียนรู้แบบ STEM EDUCATION และกิจกรรมส่งเสริมกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม เป็นต้น กิจกรรมทั้งหมดผู้เข้าร่วมจะได้ค้นหา/เรียนรู้ และลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง รวมถึงได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และนำเสนอผลงานของตนเองต่อผู้อื่น

🙏🙏 อพวช. ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจในการกิจกรรมในครั้งนี้ หวังว่าจะได้ร่วมทำกิจกรรมสนุกสนานกับน้องๆ อีกในโอกาสต่อไป

🥳อพวช.ยังมีกิจกรรมให้ร่วมสนุกอีกหลายกิจกรรม หากสนใจสามารถติดตามข่าวสารได้ที่
Facebook: ค่ายวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์ อพวช.
Facebook: NSM Thailand
www.nsm.or.th
โทร. 02 577 9981
รับชมภาพกิจกรรมกันเลย😘
วันที่ 3 พฤษภาคม 2566: ค่ายโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นำน้องๆ ระดับชั้น ม.1 จำนวน 145 คน ครู 15 คน เข้าร่วมกิจกรรม
🥳😁 เรียนรู้และเสริมสร้างประสบการณ์ทางด้านวิทยาศาสตร์ เพื่อให้เยาวชนได้ฝึกทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ พัฒนากระบวนการคิด การแก้ปัญหา อีกทั้งยังฝึกการทำงานเป็นกลุ่ม การยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น เพื่อพัฒนาให้เป็นผู้ที่ฉลาดทางความคิดและอารมณ์และยังเป็นการพัฒนาบุคลิกภาพ สร้างความมั่นใจ ให้กับเยาวชน ผ่านกิจกรรมหลากหลายอย่างสนุกสนาน อาทิเช่น 🧑‍🔬👩‍🔬การทดลองทางวิทยาศาสตร์ 👷‍♂️👷‍♀️กิจกรรมส่งเสริมกระบวนการคิดตามหลักการเรียนรู้แบบ STEM EDUCATION และกิจกรรมส่งเสริมกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม เป็นต้น กิจกรรมทั้งหมดผู้เข้าร่วมจะได้ค้นหา/เรียนรู้ และลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง รวมถึงได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และนำเสนอผลงานของตนเองต่อผู้อื่น

🙏🙏 อพวช. ขอขอบคุณผู้บริหารและคณะครู ที่ให้ความไว้วางใจในการกิจกรรมในครั้งนี้ หวังว่าจะได้ร่วมทำกิจกรรมสนุกสนานกับน้องๆ อีกในโอกาสต่อไป

🥳อพวช.ยังมีกิจกรรมให้ร่วมสนุกอีกหลายกิจกรรม หากสนใจสามารถติดตามข่าวสารได้ที่
Facebook: ค่ายวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์ อพวช.
Facebook: NSM Thailand
www.nsm.or.th
โทร. 02 577 9981
รับชมภาพกิจกรรมกันเลย😘
15\5 NSM Thailand
วิทยาศาสตร์ไม่ใช่เรื่องไกลตัว ถึงไม่ได้จบสายวิทย์มาก็สามารถเรียนรู้ได้ ทำกิจกรรมสนุกๆ ใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ได้☺️🔬🧬⚗️ (ใครหาหลานเจอบ้าง 555)

📷ขอบคุณรูปจากทางพิพิธภัณฑ์ NSM Thailand ค่าา
A review of the diving beetle genus Microdytes in Thailand, Laos, and Cambodia, with the description of five new species: https://doi.org/10.3897/zookeys.1159.99218

NSM Thailand
วันสุกดิบแล้ว! อีกไม่กี่ ชม. จะได้เวลาเริ่มกิจกรรม #ปฏิบัติการสำรวจธรรมชาติในเมือง2556

เรามามัดรวมให้อีกทีว่า ตั้งแต่ 28 เม.ย. - 1 พ.ค. นี้ ถ้าอยากร่วมกิจกรรมแบบ on-site จอยๆ ไปพร้อมเพื่อน มีที่ไหนจัดงานบ้างนะ ไล่ดูพร้อมกันตั้งแต่เหนือจรดใต้กันเลยยย

1. จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมทั้ง 4 วัน แม่งานคือ Forest on Blackboard - Thailand ดูรายละเอียดกิจกรรมทั้ง 4 วัน ได้ที่ https://www.facebook.com/photo/?fbid=626835449489784&set=a.450561523783845

2. จังหวัดมหาสารคาม จัดกิจกรรมทั้ง 4 วัน แม่งานคือ ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ดูรายละเอียดกิจกรรมทั้ง 4 วัน ได้ที่ https://www.facebook.com/photo/?fbid=695062325955601&set=a.501167248678444

3. จังหวัดนครราชสีมา โคราชบ้านเอ็ง จัดกิจกรรม 3 วัน 29 เม.ย. - 1 พ.ค. แม่งานคือ Khorat Geopark - อุทยานธรณีโคราช ดูรายละเอียดกิจกรรมทั้ง 3 วัน ได้ที่ https://www.facebook.com/KhoratGeopark/posts/pfbid02q5bsPP524CheU275Mh7feijj8a15jD4AhAX3nPZNRQUM73C6iXs6a6ZVP9hmfrjRl

4. กรุงเทพมหานครและปริมณฑล มี 3 แม่งานร่วมกันจัดกิจกรรมแบบจุกๆ

4.1) จังหวัดกรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมวันเดียว 29 เม.ย. จัดน้อย แต่งานปังมากนะวิ แม่งานคือ Nature Plearn Club เองจ้า ดูรายละเอียดกิจกรรมได้ที่ https://www.facebook.com/photo.php?fbid=752654243116522&set=pb.100051158604593.-2207520000.&type=3

4.2) จังหวัดปทุมธานี จัดกิจกรรมวันเดียวเช่นกัน แม่งานคือ NSM Thailand ที่ปังไม่แพ้กัน มีน้องแซวสวรรค์มารอทุกคนอยู่ ดูรายละเอียดกิจกรรมได้ที่ https://www.facebook.com/NSMThailand/photos/a.4581636365205346/6700805286621766/

4.3) จังหวัดสมุทรสงคราม จัดใหญ่จัดเต็มตั้งแต่เช้ายันค่ำ พาไปดูทั้งระบบนิเวศ ศิลปกรรม วัฒนธรรม ทุกวัน 4 วัน โดยแม่งานที่เข้มแข็ง สมุทรสงครามอยู่ดี รายละเอียดกิจกรรม
> วันที่ 28 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=533798575589372&set=pb.100068777032474.-2207520000.&type=3
> วันที่ 29 ตลอดทั้งวันตั้งแต่บ่าย 4 กิจกรรม
13.00 น. https://www.facebook.com/photo.php?fbid=538541198448443&set=pb.100068777032474.-2207520000.&type=3
14.30 น. https://www.facebook.com/photo.php?fbid=538543578448205&set=pb.100068777032474.-2207520000.&type=3
16.30 น. https://www.facebook.com/photo.php?fbid=538545178448045&set=pb.100068777032474.-2207520000.&type=3
19.30 น. https://www.facebook.com/photo.php?fbid=538559435113286&set=pb.100068777032474.-2207520000.&type=3
> วันที่ 30 มี 2 ช่วง
เช้า https://www.facebook.com/photo.php?fbid=538590151776881&set=pb.100068777032474.-2207520000.&type=3
บ่าย https://www.facebook.com/photo.php?fbid=538590438443519&set=pb.100068777032474.-2207520000.&type=3
> วันที่ 1 สายๆ ถึงบ่ายสอง (ทีม กทม. จะไปจอยวันนี้ด้วยนะ) https://www.facebook.com/photo.php?fbid=538624658440097&set=pb.100068777032474.-2207520000.&type=3

5. จังหวัดพังงา แม่งานคือ ห้องเรียนสุดขอบฟ้า รวมพลังทั้งภาคการศึกษา ภาคธุรกิจ มีกิจกรรมทั้ง 4 วัน จุกๆ ดูรายละเอียดได้ที่ https://www.facebook.com/photo/?fbid=6225252360893405&set=a.102912839794085

6. จังหวัดสุราษฎร์ แม่งานคือ สัตว์ไรนิ. มีกิจกรรม 2 วัน 29-30 เม.ย. 66 ดูรายละเอียดกิจกรรมได้ที่ https://www.facebook.com/photo?fbid=526100729736738&set=a.380417980971681

7. จังหวัดสงขลา แม่งานโดย Princess Maha Chakri Sirindhorn Natural History Museum จัดงานเต็ม 4 วันเช่นกัน ดูรายละเอียดได้ที่ https://www.facebook.com/psunhm/posts/pfbid026kLGn1F9BPoz6dpN7pHVPj1oBa3S82mY2BzFYeD75xMWr753VvJk7Z5KdoGExJFVl
NSM Thailand
สร้างสรรค์ภาพศิลปะ ที่ถ่ายทอดรายละเอียดทางธรรมชาติผ่านเทคนิคการวาดภาพวิทย์ ใน Workshop "วาดวิทย์พินิจพฤกษา" (Botanical Illustrations)🌱🖌
พบกับนักพฤกษศาสตร์ชั้นแนวหน้าระดับประเทศ และนักวาดภาพวิทย์มืออาชีพ ที่จะมาถ่ายทอดความรู้ทางพฤกษศาสตร์ เทคนิควาดภาพลายเส้นและสีน้ำได้อย่างถูกต้องตามหลักวิทยาศาสตร์ ด้วยการฝึกปฏิบัติจริง
สำหรับ
✅️นักศึกษา
✅️นักวิจัย
✅️นักวาดภาพ
✅️ผู้สนใจอยากพัฒนาทักษะการวาดภาพทางพฤกษศาสตร์ที่เน้นรายละเอียด สัดส่วน ความสมจริง และถูกต้องตามหลักวิชาการ
หลักสูตร 3 วัน
🗓 24-26 พฤกษภาคม 2566
📍 อาคารปฏิบัติการธรรมชาติวิทยา NSM คลองห้า ปทุมธานี *มีที่พักบริหารเพิ่มเติมหากต้องการ
ค่าลงทะเบียน
บุคคลทั่วไป 4,000 บาท
สมาชิก NSM ลด 10%
📌รายละเอียดเพิ่มเติม กำหนดการ และการสมัคร คลิก https://www.nsm.or.th/nsm/th/node/44927
-----

#ดินแดนแห่งการค้นพบความมหัศจรรย์ของวิทยาศาสตร์
#องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
#เรียนวาดภาพ #พฤกษศาสตร์ #ธรรมชาติวิทยา #พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา
x

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Rangsit (แสดงผลทั้งหมด)

ศูนย์ฉายรังสี TISTR : Thailand Institute of Scientific and Technological Research โรงงานบริการนวัตกรรมอาหาร (FIS ชมรมนักวิทยุสมัครเล่น มหาวิ โรงอาหารกลาง RMUTT Food Court RmuttChannel กองอาคารสถานที่ มทร.ธัญบุรี