กองพลทหารช่าง

กองพลทหารช่าง ค่ายบุรฉัตร ตำบลเกาะพลับพลา อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000 ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ภายใต้การบังคับบัญชาของผู้บัญชาการกองพลทหารช่างแต่ละท่าน หน่วยได้รับมอบความไว้วางใจให้ปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับงานก่อสร้างขนาดใหญ่ที่สำคัญหลายโครงการ จนเป็นที่ยอมรับจากผู้บังคับบัญชาชั้นสูงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเสมอมา...
(7)

เปิดเหมือนปกติ

กองพลทหารช่าง
31/10/2017

กองพลทหารช่าง

ที่อยู่

กองพลทหารช่าง ค่ายบุรฉัตร ตำบลเกาะพลับพลา อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
Ratchaburi
70000

ข้อมูลทั่วไป

กองพลทหารช่าง เป็นหน่วยทหารช่างก่อสร้างของกองทัพบก จัดตั้งขึ้นตามคำสั่งกองทัพบก (เฉพาะ) ที่ ๑๖๙/๓๒ ลงวันที่ ๒๕ ก.ย.๓๒ โดยมีความมุ่งหมายเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถของกองทัพบกด้านการพัฒนาประเทศให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ซึ่งจะมุ่งเน้นไปที่งานก่อสร้างขนาดใหญ่และงานก่อสร้างที่มีลักษณะพิเศษ กองพลทหารช่าง มีที่ตั้งหน่วยอยู่ที่ค่ายบุรฉัตร ต.เกาะพลับพลา อ.เมือง จ.ราชบุรี โดยกองทัพบกกำหนดให้เป็นหน่วยขึ้นตรงต่อ กรมการทหารช่าง และมี กรมทหารช่างที่ ๑๑ และ กองพันทหารช่างเครื่องมือพิเศษ เป็นหน่วยทหารช่างที่อยู่ภายใต้การบังคับบัญชา เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๓๒ พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ ผู้บัญชาการทหารบกในขณะนั้น ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมโครงการจัดตั้งกองพลทหารช่าง และให้แนวทางในการปฏิบัติงานแก่หน่วย กองพลทหารช่าง จึงถือเป็นวันสำคัญ และกำหนดให้วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ของทุกปี เ็ป็นวันคล้ายวันสถาปนาหน่วยตั้งแ่ต่บัดนั้นเป็นต้นมา

เบอร์โทรศัพท์

032 391 024

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กองพลทหารช่างผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Ratchaburi

แสดงผลทั้งหมด