กองร้อยทหารช่างที่ 18

กองร้อยทหารช่างที่ 18 รายนามผู้บังคับหน่วยตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน 1.ร.อ.สำเริง จันทรุกขา เม.ย.17 - ต.ค.20 2.ร.อ.สุรินทร์ พิกุลทอง มิ.ย.21 - ต.ค.21 3.พ.ต.อมรเทพ ศศิวรรณพงษ์ มิ.ย.24 - ก.ย.24 4.พ.ต.ประสงค์ กล้าผจญ ต.ค.28 - ก.พ.30 5.พ.ต.พิพัฒน์ เหรียญบุปผา ก.พ.30 - ต.ค.32 6.พ.ต.ปรีชา เฟื่องฟู พ.ค.33 - ต.ค.34 7.พ.ต.เมฆินทร์ มีเต็ม ก.พ.38 - เม.ย.40 8.พ.ต.สุกิตย์ เข็มทิศ เม.ย.40 - ก.ย.43 9.พ.ต.สุรเศรษฐ์ ยินดียม ก.ย.43 - ต.ค.44 10.พ.ต.สุนทร ทุมคำ ต.ค.44 - 25 เม.ย.46 11.พ.ต.รณพงษ์ เรืองจุ้ย เม.ย.50 - ต.ค.51

กองร้อยทหารช่างที่ 18
08/12/2016

กองร้อยทหารช่างที่ 18

ที่อยู่

ค่ายบุรฉัตร
Ratchaburi
70000

ข้อมูลทั่วไป

ประวัติหน่วย เมื่อปี พ.ศ. 2450 ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ สถาปนาเป็น กรมทหารช่างรักษาพระองค์ จัดกำลัง 2 กองร้อย คือ - กองร้อยทหารช่างสนาม - กองร้อยทหารช่างสะพานผสม ต่อมาในภายหลัง กองร้อยทหารช่างที่ 18 (สะพานผสม) จัดตั้งขึ้นตามโครงการเสริมสร้างกำลังของกองทัพบก ตามแผนรามคำแหง โดย คำสั่ง ทบ. (เฉพาะ) ที่ 72/16 ลง 29 พ.ค.16 เรื่อง อัตราการจัดและยุทโธปกรณ์ ตั้งแต่ 18 เม.ย.16 โดยปฏิบัติตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยอัตรากำลังกองทัพบก (ฉบับที่ 99) พ.ศ.2516 ประกาศ ณ วันที่ 18 เม.ย.16 ช.ร้อย.18 จัดตั้งหน่วยตามคำสั่ง ทบ. (เฉพาะ) ที่ 12/17 ลง 14 ก.พ.17 เรียกนามหน่วยเต็มว่า กองร้อยทหารช่างสะพานผสม และเรียกนามย่อว่า “ ช.ร้อย.18 ” เมื่อ พ.ศ. 2526 กช. ได้มอบอำนาจการบังคับบัญชา กองร้อยทหารช่างที่ 18 (สะพานผสม) ซึ้งเป็นหน่วยขึ้นตรงกับกองทัพบกและฝากบังคับ บัญชาไว้กับ กช. ให้กับ ช. 11 ตามคำสั่ง กช. ที่ 171/2526 ลง 5 ตุลาคม 2526 พ.ศ. 2532 กองทัพบกได้ออกคำสั่งจัดตั้ง กองพลทหารช่าง (พล.ช.) ตามคำสั่ง ทบ. (เฉพาะ) ที่ 169/32 ลง 25 กันยายน 2532 ขึ้น และได้บรรจุ มอบ ช. 11 (เว้น ช.พัน. 51 ) ให้ขึ้นการบังคับบัญชากับ พล.ช. โดยให้ ช. พัน. 51 ไปขึ้นการบังคับบัญชากับกช.และ มอบ ช.พัน. 602 ซึ่งจัดตั้ง ตาม คำสั่ง ทบ. (เฉพาะ) ที่ 259/25 ลง 22 กันยายน 2525 เรื่องกาาจัดตั้ง กองพันทหารช่างก่อสร้าง และ คำสั่ง ทบ. (เฉพาะ) ที่ 96/39 ลง 9 พฤษภาคม 2539 เรื่อง เปลี่ยนนามหน่วย ให้กับ ช.11 มีการ จัดหน่วยตั้งแต่บัดนั้น มาจนถึงปัจจุบัน ตราสัญลักษณ์ ของกองร้อยทหารช่างสะพานผสม เป็นรูปฉลามมีเกลียวคลื่นอยู่ในกรงจักร ความหมายคือ ฉลามขาว เป็นสัตว์น้ำที่มีความคล่องแคล่วและรวดเร็วในการเคลื่อนที่ในน้ำและมีเขี้ยวที่แหลมคมเป็นที่เกรงขามของศัตรูเปรียบได้กับหน่วย ช.ร้อย.18 ที่มีความสามารถในการเคลื่อนที่ที่คล่องแคล่ว และมีความรวดเร็วในการปฏิบัติการสนับสนุนเครื่องข้ามลำน้ำให้กับหน่วยต่างๆ และมีอาวุธสามารถจะคุ้มกันตัวเองอย่างได้ผล กงจักร หมายถึง เป็นหน่วยขึ้นตรงของกองทัพบก เกียรติประวัติสำคัญ 13 ต.ค.20 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ เสด็จเยี่ยมชมการสาธิตเครื่องข้ามลำน้ำ ร่วมกับ นทน.รร.สธ.ทบ. ชุดที่ 56 พ.ศ.2523 ร่วมการฝึกผสมเหล่าของทัพภาคที่ ๒ บริเวณแม่น้ำหนุมาน จังหวัด ปราจีนบุรี พ.ศ.2535-37 สนับสนุนกำลังพลและยุทโธปกรณ์ให้กับกองพันทหารช่างเฉพาะกิจที่ 1 และกองพันทหารช่างเฉพาะกิจที่ 2 สหประชาชาติ ประเทศกัมพูชา พ.ศ.2536-37 ร่วมในงานวิจัยเรือทุ่นโลหะผสมร่วมกับกรมการทหารช่าง เพื่อทดแทนเรือทุ่นยาง เอ็ม.4

เบอร์โทรศัพท์

+66 32 337 014

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กองร้อยทหารช่างที่ 18ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Ratchaburi

แสดงผลทั้งหมด