การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 จำหน่ายน้ำประปาทั่วประเทศ
PWA CALL CENTER 1662
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
สังกัดกระทรวงมหาดไทย

เปิดเหมือนปกติ

กปภ.สาขารังสิต(พ) ร่วมกับ การประปานครหลวง ในการทดสอบเพิ่มแรงดันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายน้ำในพื้นที่ของกปภ.สาขารังสิต...
23/12/2021
กปภ.สาขารังสิต(พ) ร่วมกับ การประปานครหลวง ในการทดสอบเพิ่มแรงดันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ

กปภ.สาขารังสิต(พ) ร่วมกับ การประปานครหลวง ในการทดสอบเพิ่มแรงดันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายน้ำในพื้นที่ของกปภ.สาขารังสิต(พ)
---------------------------------------------------
วันพุธที่ 22 ธันวาคม 2564 การประปาส่วนภูมิภาค(ชั้นพิเศษ)สาขารังสิต โดย นายภวัต แผลงศรี ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค (ชั้นพิเศษ) สาขารังสิต มอบหมาย นายอติราช เสริมสุข หัวหน้างาน 8 งานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย 1 นายสิทธิชัย ปลื้มอารมณ์ รักษาการหัวหน้างาน 7 งานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย 2 และว่าที่ ร.ต.รัชเศรษฐ์ ไกรฤกษ์ หัวหน้างาน 8 งานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย 3 พร้อมพนักงานในสังกัด เข้าร่วมสังเกตการณ์ การทดสอบเพิ่มแรงดันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายน้ำของ ของการประปานครหลวง ซึ่งในการทดสอบดังกล่าวนี้ เป็นพื้นที่ให้บริการของกปภ.สาขารังสิต(พ) ทั้งนี้ เพื่อหาจุดแตกรั่ว ที่ไม่สามารถค้นหาได้ จากการทดสอบดังกล่าว ทำให้พบจุดแตกรั่ว 1 จุด ซึ่งอยู่ใกล้บริเวณจุดทดสอบ โดยภายหลังการซ่อมเสร็จสิ้น ก็จะสามารถทำให้แรงดันน้ำระบบเส้นท่อในบริเวณดังกล่าวกลับเข้าสู่สภาวะปกติ ซึ่งจากการร้องเรียนของลูกค้าในพื้นที่ ทำให้ กปภ.สาขารังสิต(พ) ได้ประสานงานกับการประปานครหลวง เพื่อขอความอนุเคราห์เพื่อเข้าช่วยเหลือ เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่รอยต่อระหว่าง กปภ.สาขารังสิต(พ) และ การประปานครหลวง โดยการทดสอบเพิ่มแรงดันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายน้ำในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายคมกฤช ทินกร ณ อยุธยา รองผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) บริการด้านตะวันออก ได้ให้รายละเอียดของหลักการทำงานในการทดสอบเพิ่มแรงดันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายน้ำ ซึ่งจะเป็นกระบวนการที่สามารถหาจุดแตกรั่วได้อย่างแม่นยำ เพื่อลดน้ำสูญเสียในพื้นที่ เพื่อให้ลูกค้าในพื้นที่สามารถใช้น้ำประปาได้อย่างต่อเนื่อง
https://youtu.be/pDbpxmzfY8I

กปภ.สาขารังสิต(พ) เข้าร่วมสังเกตการณ์ การทดสอบเพิ่มแรงดันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายน้ำของ ของการประปาน...

23/12/2021

🎊🎁 มท. มอบของขวัญปีใหม่ 2565
โครงการ “ติดมิเตอร์ใหม่ ลดราคา การประปาฯ จัดให้”
.
.
🎁 พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า กปภ. หนึ่งในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทยได้ขานรับโครงการของขวัญปีใหม่ของกระทรวงมหาดไทยเพื่อมอบให้ประชาชน ประจำปี พ.ศ. 2565 ภายใต้หัวข้อ “130 ปี มหาดไทย ส่งสุข คลายทุกข์ให้ประชาชนรับปีใหม่ 2565” ตามภารกิจหลักในการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” เพื่อยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน โดย กปภ. ได้จัดทำ “โครงการ ติดมิเตอร์ใหม่ ลดราคา การประปาฯ จัดให้” เพื่อมอบเป็นของขวัญให้กับประชาชนด้วยการลดค่าติดตั้งประปาใหม่ 10% ระยะเวลา 2 เดือน สำหรับลูกค้ารายใหม่ประเภทที่อยู่อาศัย (ติดตั้งมาตรวัดน้ำขนาด 1/2 นิ้ว) ในพื้นที่ให้บริการของ กปภ. 234 สาขาทั่วประเทศ และเฉพาะส่วนเหมาจ่ายที่มีระยะห่างจากท่อเมนจ่ายน้ำประปาไม่เกิน 10 เมตร (ไม่รวมส่วนวางท่อภายในบ้าน) เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในการติดตั้งประปาใหม่ และส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีจากการใช้น้ำประปาที่สะอาดปลอดภัย พร้อมสนับสนุนให้ประชาชนได้มีโอกาสใช้น้ำประปาสำหรับอุปโภคบริโภคมากยิ่งขึ้น สามารถยื่นแบบคำขอและชำระเงินค่าติดตั้งระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 28 กุมภาพันธ์ 2565
.
.
🎁 นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.2) กล่าวเพิ่มเติมว่า กปภ. มีความมุ่งมั่นให้บริการน้ำประปาที่มีคุณภาพ สะอาด ปลอดภัย ในพื้นที่ 74 จังหวัด (ยกเว้น กรุงเทพมหานคร นนทบุรี สมุทรปราการ และระบบประปาที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ทั้งนี้ สามารถขอติดตั้งประปาหรือสอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กปภ. 234 สาขาทั่วประเทศ ช่องทางออนไลน์ของ กปภ. ผ่าน 3 ช่องทาง ดังนี้ 1. เว็บไซต์ของ กปภ. www.pwa.co.th 2. แอปพลิเคชัน PWA 1662 และ 3. PWA Line Official: @pwathailand หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ PWA Contact Center โทร. 1662 ตลอด 24 ชั่วโมง

#การประปาส่วนภูมิภาค

Photos from การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชัยบาดาล's post
22/12/2021

Photos from การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชัยบาดาล's post

Photos from การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอ่างทอง's post
16/12/2021

Photos from การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอ่างทอง's post

ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาคลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการประปาส่วนภูมิภาคเขต 2-------------------------------------------------...
14/12/2021

ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาคลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
---------------------------------------------------
นายสมบูรณ์ สุนันทพงศ์ศักดิ์ ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 โดยมี นายสราวุธ เอี่ยมสงคราม ผู้อำนวยการ กปภ.ข.2 พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงานในสังกัดให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2564 โดย นายสมบูรณ์ สุนันทพงศ์ศักดิ์ ผวก.กปภ. หลังจากรับฟังสรุปข้อมูลการดำเนินงานแล้วได้พูดคุยให้กำลังใจและมอบนโยบายในการดำเนินงานในด้านต่างๆ โดยหวังให้พนักงาน กปภ.ทุกคนร่วมมือกันเพื่อพัฒนาองค์กรให้เป็นเลิศตามค่านิยม "มุ่งสู่องค์กรที่เป็นเลิศและยั่งยืน ด้านการให้บริการและบริหารจัดการน้ำประปา"

5 ธันวาคม✨วันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร✨✨วันชาติและวันพ่อแห่งชา...
05/12/2021

5 ธันวาคม
✨วันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร✨
✨วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ✨
น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

5 ธันวาคม
✨วันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร✨
✨วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ✨
น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปักธงชัย สนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์จำนวน 600 ขวด เพื่อให้บริการประชาชนสำหรับกักตัว เฝ้าร...
02/12/2021

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปักธงชัย สนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์จำนวน 600 ขวด เพื่อให้บริการประชาชนสำหรับกักตัว เฝ้าระวัง ป้องกันโรคโควิท-19
--------------------------------------------------------------------------

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 นายกรีธา พันธุ์ฤกษ์ ผู้จัดการ กปภ. สาขาปักธงชัย มอบหมายให้นายสุชาติ มักเจริญผล หัวหน้างานบริการฯ พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด นำน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. จำนวน 600 ขวดไป
ให้แก่ อบต.เกษมทรัพย์ เพื่อใช้ในการกักตัว เฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อ โควิด-19

เมื่อวันที่30พ.ย.64 ที่ผ่านมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพิมาย นำโดยนางสัมฤทธิ์ ดีเจริญ ผจก.กปภ.สาขาพิมาย พร้อมหัวหน้างานบริ...
02/12/2021

เมื่อวันที่30พ.ย.64 ที่ผ่านมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพิมาย นำโดยนางสัมฤทธิ์ ดีเจริญ ผจก.กปภ.สาขาพิมาย พร้อมหัวหน้างานบริการ พนักงานลูกจ้างในสังกัด ร่วมกันลงพื้นที่หาท่อแตกรั่ว ตามโครงการลดน้ำสูญเสีย บริเวณในเขตอำเภอพิมายทั้งหมด ซึ่งหลังจากเดินสำรวจพบท่อแตกรั่วทั้งหมด9 จุดและได้ดำเนินการแก้ไขเป็นที่เรียบร้อย ทั้งนี้เพื่อลดปัญหาน้ำประปาไหลอ่อน-ไม่ไหลในพื้นที่

02/12/2021

สะดวกจ่าย ง่ายทุกบริการ
ผ่านช่องทาง PWA Line Official ✨​✨
เพียงกดเพิ่มเพื่อนด้วยไอดี "@pwathailand" และลงทะเบียนตามขั้นตอน
ลูกค้าก็สามารถรับบริการผ่านออนไลน์ได้ง่าย ๆ
สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยจาก COVID-19
#PWAสะดวกจ่ายง่ายทุกบริการ
#การประปาส่วนภูมิภาค 💦​💦

นายรัตนะ กำบิน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาด่านขุนทด นำทีมพนักงานในสังกัด ลงพื้นที่จัดโครงการเติมใจให้กัน บริเวณบ้าน...
29/11/2021

นายรัตนะ กำบิน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาด่านขุนทด นำทีมพนักงานในสังกัด ลงพื้นที่จัดโครงการเติมใจให้กัน บริเวณบ้านโนนสง่า อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ให้คำปรึกษาและตรวจสอบท่อภายในบ้านให้ฟรีไม่คิดค่าใช้จ่าย อ่านต่อที่: https://www.pwa.co.th/news/view/92603

การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครนายก จัดสนทนายามเช้า เตรียมความพร้อมสมัครศูนย์ราชการสะดวก GECC ประจำปี 2565 อ่านต่อที่: https:...
26/11/2021

การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครนายก จัดสนทนายามเช้า เตรียมความพร้อมสมัครศูนย์ราชการสะดวก GECC ประจำปี 2565 อ่านต่อที่: https://www.pwa.co.th/news/view/92569

กปภ.สาขาปทุมธานี ลงพื้นที่ตรวจสอบหาท่อแตก/รั่ว บริเวณชุมชนหมู่บ้านเฟื่องฟ้านคร ม.1 ต.ระแหง อ.ลาดหลุมแก้ว เมื่อวันที่ 25 ...
26/11/2021

กปภ.สาขาปทุมธานี ลงพื้นที่ตรวจสอบหาท่อแตก/รั่ว บริเวณชุมชนหมู่บ้านเฟื่องฟ้านคร ม.1 ต.ระแหง อ.ลาดหลุมแก้ว เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา ทั้งนี้ เพื่อลดน้ำสูญเสีย และหาสาเหตุแรงดันน้ำประปาไม่เพียงพอ น้ำประปาไหล-ไหลอ่อนในพื้นที่ดังกล่าว

นายวินัย สุขสุมิตร ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองหลวง จัดทีมพนักงานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย นำโดยนายธีระ เกษร หัว...
26/11/2021

นายวินัย สุขสุมิตร ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองหลวง จัดทีมพนักงานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย นำโดยนายธีระ เกษร หัวหน้างานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย ลงพื้นเร่งตรวจสอบท่อประปาแตก/รั่ว บริเวณตลาดไท และตลาดไอยรา ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา ทั้งนี้ เพื่อเร่งแก้ไขปัญหาน้ำสูญเสียและน้ำไหลอ่อนในพื้นที่

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 ที่่ผ่านมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาวิเศษชัยชาญ ลงพื้นที่ตรวจสอบระบบท่อประปาภายใน โรงเรียนวิ...
26/11/2021

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 ที่่ผ่านมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาวิเศษชัยชาญ ลงพื้นที่ตรวจสอบระบบท่อประปาภายใน โรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ" เพือเตรียมรีบเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี อ่านต่อได้ที่ : https://www.pwa.co.th/news/view/92561

24/11/2021
นายอนันต์ สุขสุมิตร ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอ่างทอง นำทีมหัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด จัดกิจกรรม Big Cleaning D...
22/11/2021

นายอนันต์ สุขสุมิตร ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอ่างทอง นำทีมหัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ครั้งที่ 1 ณ สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอ่างทอง ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา ทั้งนี้ เพื่อเป็นการปรับภูมิทัศน์โดบรอบอาคารสำนักงาน หลังจากเกิดอุทกภัยน้ำท่วมที่ผ่านมา อ่านต่อได้ที่ : https://www.pwa.co.th/news/view/92436

นายวินัย สุขสุมิตร ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองหลวง นำทีมพนักงานในสังกัด ลงพื้นที่ศึกษาดูงานเพื่อเข้าร่วมโครงการ...
22/11/2021

นายวินัย สุขสุมิตร ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองหลวง นำทีมพนักงานในสังกัด ลงพื้นที่ศึกษาดูงานเพื่อเข้าร่วมโครงการศูนย์ราชการสะดวก GECC ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา ณ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองแค และ การประปาส่วนภูมิภาคสาาพระนครศรีอยุธยา(พ) อ่านต่อไป : https://www.pwa.co.th/news/view/92434

19/11/2021

🌺 "ลอยกระทงวิถีใหม่ 2564" 💦💦

ร่วมกันสืบสานประเพณีที่งดงามของไทย และพร้อมใจกันลดปริมาณกระทงตามแนวคิด "1 ครอบครัว 1 กระทง" และปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยสำหรับองค์กรหรือ COVID Free Setting ป้องกันการติดเชื้อครอบจักรวาล (Universal Prevention) เพื่อควบคุมและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโควิด-19

#ลอยกระทง2564
#การประปาส่วนภูมิภาค

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 นำโดยรองผู้ว่าการ (ปฎิบัติการ 4) จัดประชุมติดตามผลการดำเนินงานเดือนตุลาคม 2564 และกิจกรรมลดน้ำส...
10/11/2021

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 นำโดยรองผู้ว่าการ (ปฎิบัติการ 4) จัดประชุมติดตามผลการดำเนินงานเดือนตุลาคม 2564 และกิจกรรมลดน้ำสูญเสียในภาพรวม กปภ.ข.2
---------------------------------------
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 จัดประชุมติดตามผลการดำเนินงานเดือนตุลาคม 2564 และกิจกรรมลดน้ำสูญเสียในภาพรวมเขต โดยมี นายหลักชัย พัฒนเจริญ รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 4) เป็นประธาน พร้อมด้วย นายสราวุธ เอี่ยมสงคราม ผู้อำนวยการ กปภ.ข.2 ผู้จัดการ กปภ.สาขาในสังกัด และผู้บริหารเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม กปภ.ข.2 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 โดยกำชับให้ กปภ.เขต ร่วมกับ กปภ.สาขา ในการจัดการน้ำสูญเสียอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเพื่อปริมาณน้ำจำหน่ายให้ประชาชนได้มีน้ำใช้อย่างเพียงพอ และยังสามารถลดต้นทุนของหน่วยงานได้อีกทางด้วย

08/11/2021

ฟรีค่าธรรมเนียม ❗⚡
เมื่อชำระค่าน้ำ กปภ. ผ่านตัวแทนที่ร่วมโครงการบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 ตั้งแต่บัดนี้ - 31 ธันวาคม 2564

#PWAสะดวกจ่ายง่ายทุกบริการ
#การประปาส่วนภูมิภาค

Photos from การประปาส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่'s post
27/10/2021

Photos from การประปาส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่'s post

19 ตุลาคมวันเทคโนโลยีของไทย
19/10/2021

19 ตุลาคม
วันเทคโนโลยีของไทย

19 ตุลาคม
วันเทคโนโลยีของไทย

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ 2564----------------------------------การประปาส่วนภูมิภาคเขต ...
15/10/2021

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ 2564
----------------------------------
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 นำโดย นายเอกรินทร์ ภู่พงษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ กปภ.ข.2 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารในสังกัด ร่วมปลูกต้นไม้ บริเวณหน้าสำนักงาน กปภ.ข.2 เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2564 เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ 2564

Photos from การประปาส่วนภูมิภาค สาขาลพบุรี's post
13/10/2021

Photos from การประปาส่วนภูมิภาค สาขาลพบุรี's post

13 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
12/10/2021

13 ตุลาคม
วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

13 ตุลาคม
วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 มอบน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. ให้แก่กองพลที่ 1 รักษาพระองค์ เพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ป...
12/10/2021

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 มอบน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. ให้แก่กองพลที่ 1 รักษาพระองค์ เพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาอุทกภัย
-------------------------------------------------------
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 โดยนายสราวุธ เอี่ยมสงคราม ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 มอบหมายให้นายทวีศักดิ์ ทองคำแก้ว ผู้อำนวยการกองระบบจำหน่าย เป็นผู้แทนร่วมมอบน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. จำนวน 18,000 ขวด ให้แก่ กองพลที่ 1 รักษาพระองค์ เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2564 เพื่อนำไปแจกจ่ายช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ จังหวัดอ่างทอง จังหวัดลพบุรี และกรุงเทพมหานคร โดยการประปาส่วนภูมิภาคขอเป็นกำลังใจให้ผู้ประสบภัยทุกท่านผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้อย่างปลอดภัย

Photos from การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชัยบาดาล's post
11/10/2021

Photos from การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชัยบาดาล's post

11/10/2021
Photos from การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสิงห์บุรี's post
10/10/2021

Photos from การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสิงห์บุรี's post

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2564 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) โดยมีนายสราวุธ เอี่ยมสงคราม ผู้...
06/10/2021

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2564 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) โดยมีนายสราวุธ เอี่ยมสงคราม ผู้อำนวยการ กปภ.ข.2 เป็นประธาน พร้อมด้วยผู้บริหารในสังกัดเข้าร่วม ณ ห้องประชุม กปภ.ข.2 โดยมีหัวข้อหลักคือการนำนโยบายของ ผู้ว่าการ กปภ. มาปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และการแก้ไขปัญหาอุทกภัยที่เกิดขึ้น โดยขอให้ทุกสายงานร่วมมือกันเพื่อแก้ไขปัญหา และพัฒนาการให้บริการให้ดียิ่งขึ้น

Photos from การประปาส่วนภูมิภาค สาขาลพบุรี's post
02/10/2021

Photos from การประปาส่วนภูมิภาค สาขาลพบุรี's post

Photos from การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอ่างทอง's post
02/10/2021

Photos from การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอ่างทอง's post

Photos from การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชัยบาดาล's post
30/09/2021

Photos from การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชัยบาดาล's post

ที่อยู่

ถนน มิตรภาพ
Saraburi
18000

ข้อมูลทั่วไป

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 รับผิดชอบการบริการในพื้นที่ 8 จังหวัด คือ สระบุรี ลพบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นครนายก และนครราชสีมา โดยมีการประปาส่วนภูมิภาคสาขา ภายใต้การดูแลรับผิดชอบ 30 สาขา

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:00 - 16:30
พุธ 08:00 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:00 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

036351920

เว็บไซต์

http://reg2.pwa.co.th

ผลิตภัณฑ์

จำหน่ายน้ำประปาทั่วประเทศ

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2:

วิดีโอทั้งหมด

ภารกิจและหน้าที่ของ กปภ.

ภารกิจ และหน้าที่


 • สำรวจ จัดหาแหล่งน้ำดิบและ จัดให้ได้มาซึ่งน้ำดิบ (Conducting surveys,providing sources of the water and procuring raw water for production)

 • ผลิต จัดส่งและจำหน่ายน้ำประปา ทั่วประเทศยกเว้นกรุงเทพฯ,นนทบุรี และสมุทรปราการ (Producing ,delivering and distributing water supply across the country except ฺBangkok Metropolitan area Nonthaburi and Samut Prakan Province.)
 • ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


  องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Saraburi

  แสดงผลทั้งหมด

  ความคิดเห็น

  กปภ.สาขารังสิต(พ) ร่วมกับ การประปานครหลวง ในการทดสอบเพิ่มแรงดันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายน้ำในพื้นที่ของกปภ.สาขารังสิต(พ) --------------------------------------------------- วันพุธที่ 22 ธันวาคม 2564 การประปาส่วนภูมิภาค(ชั้นพิเศษ)สาขารังสิต โดย นายภวัต แผลงศรี ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค (ชั้นพิเศษ) สาขารังสิต มอบหมาย นายอติราช เสริมสุข หัวหน้างาน 8 งานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย 1 นายสิทธิชัย ปลื้มอารมณ์ รักษาการหัวหน้างาน 7 งานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย 2 และว่าที่ ร.ต.รัชเศรษฐ์ ไกรฤกษ์ หัวหน้างาน 8 งานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย 3 พร้อมพนักงานในสังกัด เข้าร่วมสังเกตการณ์ การทดสอบเพิ่มแรงดันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายน้ำของ ของการประปานครหลวง ซึ่งในการทดสอบดังกล่าวนี้ เป็นพื้นที่ให้บริการของกปภ.สาขารังสิต(พ) ทั้งนี้ เพื่อหาจุดแตกรั่ว ที่ไม่สามารถค้นหาได้ จากการทดสอบดังกล่าว ทำให้พบจุดแตกรั่ว 1 จุด ซึ่งอยู่ใกล้บริเวณจุดทดสอบ โดยภายหลังการซ่อมเสร็จสิ้น ก็จะสามารถทำให้แรงดันน้ำระบบเส้นท่อในบริเวณดังกล่าวกลับเข้าสู่สภาวะปกติ ซึ่งจากการร้องเรียนของลูกค้าในพื้นที่ ทำให้ กปภ.สาขารังสิต(พ) ได้ประสานงานกับการประปานครหลวง เพื่อขอความอนุเคราห์เพื่อเข้าช่วยเหลือ เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่รอยต่อระหว่าง กปภ.สาขารังสิต(พ) และ การประปานครหลวง โดยการทดสอบเพิ่มแรงดันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายน้ำในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายคมกฤช ทินกร ณ อยุธยา รองผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) บริการด้านตะวันออก ได้ให้รายละเอียดของหลักการทำงานในการทดสอบเพิ่มแรงดันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายน้ำ ซึ่งจะเป็นกระบวนการที่สามารถหาจุดแตกรั่วได้อย่างแม่นยำ เพื่อลดน้ำสูญเสียในพื้นที่ เพื่อให้ลูกค้าในพื้นที่สามารถใช้น้ำประปาได้อย่างต่อเนื่อง https://youtu.be/pDbpxmzfY8I
  ก้าวสู่ปีที่ 43 การประปาส่วนภูมิภาค
  ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาคลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 --------------------------------------------------- นายสมบูรณ์ สุนันทพงศ์ศักดิ์ ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 โดยมี นายสราวุธ เอี่ยมสงคราม ผู้อำนวยการ กปภ.ข.2 พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงานในสังกัดให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2564 โดย นายสมบูรณ์ สุนันทพงศ์ศักดิ์ ผวก.กปภ. หลังจากรับฟังสรุปข้อมูลการดำเนินงานแล้วได้พูดคุยให้กำลังใจและมอบนโยบายในการดำเนินงานในด้านต่างๆ โดยหวังให้พนักงาน กปภ.ทุกคนร่วมมือกันเพื่อพัฒนาองค์กรให้เป็นเลิศตามค่านิยม "มุ่งสู่องค์กรที่เป็นเลิศและยั่งยืน ด้านการให้บริการและบริหารจัดการน้ำประปา"
  5 ธันวาคม ✨วันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร✨ ✨วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ✨ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
  การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปักธงชัย สนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์จำนวน 600 ขวด เพื่อให้บริการประชาชนสำหรับกักตัว เฝ้าระวัง ป้องกันโรคโควิท-19 -------------------------------------------------------------------------- เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 นายกรีธา พันธุ์ฤกษ์ ผู้จัดการ กปภ. สาขาปักธงชัย มอบหมายให้นายสุชาติ มักเจริญผล หัวหน้างานบริการฯ พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด นำน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. จำนวน 600 ขวดไป ให้แก่ อบต.เกษมทรัพย์ เพื่อใช้ในการกักตัว เฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อ โควิด-19
  เมื่อวันที่30พ.ย.64 ที่ผ่านมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพิมาย นำโดยนางสัมฤทธิ์ ดีเจริญ ผจก.กปภ.สาขาพิมาย พร้อมหัวหน้างานบริการ พนักงานลูกจ้างในสังกัด ร่วมกันลงพื้นที่หาท่อแตกรั่ว ตามโครงการลดน้ำสูญเสีย บริเวณในเขตอำเภอพิมายทั้งหมด ซึ่งหลังจากเดินสำรวจพบท่อแตกรั่วทั้งหมด9 จุดและได้ดำเนินการแก้ไขเป็นที่เรียบร้อย ทั้งนี้เพื่อลดปัญหาน้ำประปาไหลอ่อน-ไม่ไหลในพื้นที่
  นายรัตนะ กำบิน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาด่านขุนทด นำทีมพนักงานในสังกัด ลงพื้นที่จัดโครงการเติมใจให้กัน บริเวณบ้านโนนสง่า อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ให้คำปรึกษาและตรวจสอบท่อภายในบ้านให้ฟรีไม่คิดค่าใช้จ่าย อ่านต่อที่: https://www.pwa.co.th/news/view/92603
  การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครนายก จัดสนทนายามเช้า เตรียมความพร้อมสมัครศูนย์ราชการสะดวก GECC ประจำปี 2565 อ่านต่อที่: https://www.pwa.co.th/news/view/92569