อบต.หนองย่างเสือ

อบต.หนองย่างเสือ ข้อมูลการติดต่อ, แผนที่และเส้นทาง,แบบฟอร์มการติดต่อ,เวลาเปิดและปิด, การบริการ,การให้คะแนนความพอใจในการบริการ,รูปภาพทั้งหมด,วิดีโอทั้งหมดและข่าวสารจาก อบต.หนองย่างเสือ, หน่วยงานราชการ, 171 ม.2 ต.หนองย่างเสือ อ.มวกเหล็ก, Saraburi.
(5)

เปิดเหมือนปกติ

#ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง พายุไต้ฝุ่น โมลาเบ (พายุระดับ 5) (มีผลกระทบตั้งแต่วันที่ 28 30 ต
28/10/2020
#ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง พายุไต้ฝุ่น โมลาเบ (พายุระดับ 5) (มีผลกระทบตั้งแต่วันที่ 28 30 ต

#ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง พายุไต้ฝุ่น โมลาเบ (พายุระดับ 5) (มีผลกระทบตั้งแต่วันที่ 28 30 ต

เมื่อเวลา 04.00 น. วันนี้ (28 ตุลาคม 2563) พายุไต้ฝุ่น โมลาเบ (พายุระดับ 5) บริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง มีศูนย์กลางอยู่ห่าง....

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรี
12/10/2020

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรี

นครินทร์ กลิ่นซ้อน
12/10/2020

นครินทร์ กลิ่นซ้อน

🔴ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 คนพิการจะได้เบี้ยคนพิการเพิ่มขึ้นจากเดิม 800 บาท เป็น 1,000 บาทต่อเดือนต่อคน เฉพาะคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 1,103,065 ราย และเด็กพิการทั่วประเทศที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี อีกจำนวน 126,032 ราย รวมจำนวน 1,229,097 ราย (ข้อมูล ณ เดือนสิงหาคม 2563) ซึ่งเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 ม.ค. 2563 เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่ค่าครองชีพต่าง ๆ เพิ่มสูงขึ้น อีกทั้งยังเป็นการแบ่งเบาภาระของคนพิการ และช่วยยกระดับชีวิตให้ดีขึ้น

🔺ทั้งนี้ กรณีคนพิการที่ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หากมีการเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (รอบใหม่) จะแจ้งให้ทราบและขอให้ติดตามข่าวสารต่อไป

📌โดยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300 และ สายด่วนคนพิการ 1479

#ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง พายุระดับ 3 (โซนร้อน) โนอึล (มีผลกระทบจนถึงวันที่ 20 กันยายน 2563)
18/09/2020
#ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง พายุระดับ 3 (โซนร้อน) โนอึล (มีผลกระทบจนถึงวันที่ 20 กันยายน 2563)

#ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง พายุระดับ 3 (โซนร้อน) โนอึล (มีผลกระทบจนถึงวันที่ 20 กันยายน 2563)

เมื่อเวลา 10.00 น. ของวันนี้ (18 ก.ย. 2563) พายุระดับ 3 (โซนร้อน) โนอึล ปกคลุมบริเวณเมืองสาละวัน ประเทศลาวตอนกลาง โดยมีศู....

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรี
15/09/2020

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรี

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรี
01/09/2020

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรี

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรี
01/09/2020

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรี

07/08/2020
นครินทร์ กลิ่นซ้อน

นครินทร์ กลิ่นซ้อน

📢 ประชาสัมพันธ์ ...🔜

💸 #การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และ #เบี้ยความพิการ ประจำเดือนสิงหาคม 2563 จากเดิม จะโอนวันที่ 10 สิงหาคม 63 #เลื่อนเป็นวันที่ 11 สิงหาคม 63 นะครับ

✍️ เหตุผล #ยอดจัดสรรเงินงบประมาณในบัญชีเงินฝากคลัง ของ อปท.บางแห่ง ในระบบ GFMIS #มีไม่เพียงพอต่อการจ่ายเงินให้แก่ผู้มีสิทธิรับเบี้ยชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ประกอบกับ #การจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมมายังกรมบัญชีกลางไม่ทันภายในเวลาที่กำหนด #ด้วยระยะเวลาอันจำกัด และรายการข้อมูลจำนวนมากทำให้กรมบัญชีกลางไม่สามารถดำเนินการในระบบ เพื่อเบิกจ่ายเงินได้ทันตามปฏิทินการทำงาน #ส่งผลให้ไม่สามารถโอนเงินให้แก่ผู้มีสิทธิรับเงินได้ทันในวันที่ 10 สิงหาคม 2563

ดังนั้น #จำเป็นต้องเลื่อนกำหนดวันโอนเงินให้แก่ผู้มีสิทธิ เป็นวันที่ 11 สิงหาคม 2563

จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ข้อมูล กรมบัญชีกลาง

นครินทร์ กลิ่นซ้อน
21/07/2020

นครินทร์ กลิ่นซ้อน

📱 ตรวจสอบสิทธิรับเงินเยียวยาตามโครงการเพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยให้แก่ประชาชนซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (กลุ่มเปราะบาง) http://covid.m-society.go.th/

☎️ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ต่างจังหวัด สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.)

🏢 กทม.
👨‍👧‍👧 สิทธิจากเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
ติดต่อที่กรมกิจการเด็กและเยาวชน ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (ศดร.) เลขที่ 618/1 ถนนนิคมมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร.0 2651 6534, 0 2651 6902, 0 2651 6920 หรือ 0 2255 5850 ต่อ 121, 122, 123, 147, 152

👨‍🦳👵สิทธิจากเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ติดต่อที่กรมกิจการผู้สูงอายุ อาคารมหานครยิบซั่ม ชั้น 20 โซน B เลขที่ 539/2 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 02 642 4336

🧑‍🦽🚶สิทธิจากเบี้ยคนพิการ👩‍🦽👨‍🦯
ติดต่อที่กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เลขที่ 255 อาคาร 60 ปี กรมประชาสงเคราะห์ ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
☎️ โทร. 0 2354 3388
หรือ ศูนย์ช่วยเหลือสังคม OSCC โทร. 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง

โรงพยาบาลมวกเหล็ก
21/07/2020

โรงพยาบาลมวกเหล็ก

ใกล้หยุดยาว ใครมีแพลนมีทริปท่องเที่ยว
อย่าลืมเที่ยวแบบปลอดภัย เที่ยวแบบ New Normal นะคะ

สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
16/07/2020

สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

📣กรมการแพทย์ แนะภูมิคุ้มกัน 3 ชั้น..ป้องกันไข้เลือดออก 🦟🦟

👍👍นายแพทย์ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เผยว่า ด้วยสภาพอากาศค่อนข้างร้อนชื้นประเทศไทย จะเอื้อต่อการเจริญเติบโตของเชื้อไวรัสเดงกี บวกกับมีฝนตกและมีความเสี่ยงสูงขึ้นทำให้เกิดแหล่งน้ำขังได้ในหลายพื้นที่ ทำให้ลูกน้ำยุงลายมีปริมาณมาก และเจริญเติบโตได้ดี โอกาสที่จะแพร่ระบาดก็เพิ่มมากขึ้นกลุ่มอายุที่พบเป็นโรคดังกล่าวมากคือ กลุ่มเด็กอายุระหว่าง 10-14 ปี ในขณะที่กลุ่มเสี่ยงที่มีโอกาสเสียชีวิตสูงเมื่อป่วยเป็นโรคไข้เลือดออก คือ กลุ่มเด็กเล็กที่มีอายุน้อยกว่า 1 ปี
.
📣นายแพทย์อดิศัย ภัตตาตั้ง ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์ กล่าวว่า การป้องกันโรคไข้เลือดออกสามารถทำได้ 3 ขั้นตอน เปรียบเสมือนเป็นการสร้างเกราะภูมิคุ้มกันถึง 3 ชั้น

🔴เกราะคุ้มกันชั้นที่ 1 การป้องกันตัวเองและบุตรหลานไม่ให้ยุงกัด ซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องทำอย่างสม่ำเสมอ เช่น สวมเสื้อแขนยาว กางเกงขายาว ทายากันยุง ติดมุ้งลวด นอนในมุ้ง

🔴เกราะคุ้มกันชั้นที่ 2 คือ การช่วยกันกำจัดทำลายแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย ปิดฝาอุปกรณ์เก็บกักน้ำ เช่น โอ่ง ไม่ให้ยุงลายวางไข่

🔴เกราะคุ้มกันชั้นที่ 3 คือการไปพบแพทย์เมื่อป่วยเป็นไข้ ควรติดตามอาการ และปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์ เกราะคุ้มกันเสริมแนะนำให้ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออกในเด็กอายุตั้งแต่ 9 ปี จนถึงผู้ใหญ่อายุ 45 ปี ที่เคยป่วยเป็นโรคไข้เลือดออกแล้วเท่านั้น

#nnt #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #กรมการแพทย์ #สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี # ไข้เลือดออกในเด็ก

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรี
14/07/2020

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรี

ศูนย์ข้อมูล COVID-19
14/07/2020

ศูนย์ข้อมูล COVID-19

คุณคือฮีโร่ โควิด-19 หายป่วยแล้วมีภูมิคุ้มกัน

ด้วยความปรารถนาดีจาก : กรมควบคุมโรค

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#NewNormalชีวิตวิถีใหม่
#สมดุลชีวิตวิถีใหม่
#รวมไทยสร้างชาติ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรี
08/07/2020

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรี

ศูนย์ข้อมูล COVID-19
08/07/2020

ศูนย์ข้อมูล COVID-19

ไม่ประมาท การ์ดอย่าตก

ด้วยความปรารถนาดีจาก : กระทรวงสาธารณสุข

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#NewNormalชีวิตวิถีใหม่
#สมดุลชีวิตวิถีใหม่
#รวมไทยสร้างชาติ

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558 บรรยากาศเต็มไปด้วย ความสุข สนุนสนาน รอยยิ้มเด็กๆ ทั้งกิจกรรมบนเวที การแสดง เกมส์ การ...
12/01/2015

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558 บรรยากาศเต็มไปด้วย ความสุข สนุนสนาน รอยยิ้มเด็กๆ ทั้งกิจกรรมบนเวที การแสดง เกมส์ การละเล่นต่างๆ

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558 บรรยากาศเต็มไปด้วย ความสุข สนุนสนาน รอยยิ้มเด็กๆ ทั้งกิจกรรมบนเวที การแสดง เกมส์ การละเล่นต่างๆ

ปีใหม่ วันใหม่ เริ่มชีวิตใหม่ สุข สนุกสดใส สุขสำราญ เบิกบานใจ สวัสดีปีใหม่จ้า
30/12/2014

ปีใหม่ วันใหม่ เริ่มชีวิตใหม่ สุข สนุกสดใส สุขสำราญ เบิกบานใจ สวัสดีปีใหม่จ้า

เนื่องในวโรกาสอันเป็นมหามงคลยิ่งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลหนอย่างเสือ ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมมหากุศลในครั้งนี้ในว...
03/12/2014

เนื่องในวโรกาสอันเป็นมหามงคลยิ่งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลหนอย่างเสือ ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมมหากุศลในครั้งนี้ในวันพฤหัสบดี ที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ บริเวณหน้าโรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป

02/12/2014

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างเสือ ขอเชิญชวนพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าร่วมงานวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗ ในวันพฤหัสบดีที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ บริเวณหน้าโรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร บ้านซับขอน หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองย่างเสือ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และถวายเป็นพระราชกุศล แด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ เนื่องในวันเฉลิมพระชนม์พรรษา ๘๗ พรรษา

โดยมีกำหนดการ ดังนี้
เวลา ๐๙.๐๐ น. ขอเชิญร่วมกัน ทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน ๕ รูป
เวลา ๑๐.๐๐ น. ร่วมลงนามถวายพระพร แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เวลา ๑๑.๐๐ น. กิจกรรมทำความสะอาดสถานที่ราชการ อาทิ วัด โรงเรียน เป็นต้น

เนื่องในวโรกาสอันเป็นมหามงคลยิ่งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลหนอย่างเสือ จึงขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมมหากุศลในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน ในวันพฤหัสบดี ที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ บริเวณหน้าโรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป

05/11/2014
อบต.หนองย่างเสือ

VDO แนะนำ อบต.หนองย่างเสือค่ะ

SAONongyangsuea องค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างเสือ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี

เริ่มแล้วจ้า การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ผู้พิการ เพื่อรับเบี้ย เดือน พฤศจิกายน 57 นี้  ณ อบต.หนองย่างเสือ ขอเชิญชวนและประช...
03/11/2014

เริ่มแล้วจ้า การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ผู้พิการ เพื่อรับเบี้ย เดือน พฤศจิกายน 57 นี้ ณ อบต.หนองย่างเสือ ขอเชิญชวนและประชาสัมพันธ์จ้า

ขอเชิญเยี่ยมชมเว็บไซต์ จร้า
24/10/2014
เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างเสือ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี เปิดให้บริก

ขอเชิญเยี่ยมชมเว็บไซต์ จร้า

เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างเสือ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี เปิดให้บริการแล้วค่ะ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารในชุมชนให้ประชาชนได้รับทราบ โดย อบต. หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมจะได้รับประโยชน์จากเว็บไซต์นี้ สามารถเข้ามาเยี่ยมชมและร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่…

สำนักเลขาธิการและประชาสัมพันธ์ (สปสช.) PRข้อมูลข่าวสาร จุลสาร อปสข
22/10/2014

สำนักเลขาธิการและประชาสัมพันธ์ (สปสช.) PRข้อมูลข่าวสาร จุลสาร อปสข

ประชาสัมพันธ์ การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ผู้พิการ เพื่อรับเบี้ย เดือน พฤศจิกายน 57 นี้ ณ อบต.หนองย่างเสือ
21/10/2014

ประชาสัมพันธ์ การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ผู้พิการ เพื่อรับเบี้ย เดือน พฤศจิกายน 57 นี้
ณ อบต.หนองย่างเสือ

15 ตุลาคม วันล้างมือโลก (Global Hand Washing Day) เป็นอีกหนึ่งวันสำคัญที่กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ได้รณรงค์ให้ทุกคนหัน...
16/10/2014

15 ตุลาคม วันล้างมือโลก (Global Hand Washing Day) เป็นอีกหนึ่งวันสำคัญที่กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ได้รณรงค์ให้ทุกคนหันมาใส่ใจล้างมือด้วยน้ำและสบู่ทุกครั้งก่อนและหลังที่ทำกิจกรรมต่างๆ เพื่อป้องกันโรค อาทิ ทุกครั้งก่อนและหลังรับประทานอาหาร เตรียมอาหาร หรือปอกผลไม้ หลังการใช้ห้องน้ำหรือห้องส้วม หลังการไอ จาม หรือไปสัมผัสสารคัดหลั่งของผู้ป่วย หลังสัมผัสหรือเล่นกับสัตว์เลี้ยง เป็นต้น อีกทั้งยังเป็นการปลูกฝังสุขนิสัยที่ดีในการล้างมือ โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กนักเรียนและเยาวชน เพื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีพฤติกรรมสุขภาพที่ดีและเหมาะสม

ซึ่งวิธีการล้างมือที่ถูกต้องนั้น มีด้วยกัน 7 ขั้นตอนง่าย ๆ คือ

1. ฝ่ามือถูกัน

2. ฝ่ามือถูหลังมือและนิ้วถูซอกนิ้ว

3. ฝ่ามือถูฝ่ามือและนิ้วถูซอกนิ้ว

4. หลังนิ้วมือถูฝ่ามือ

5. ถูนิ้วหัวแม่มือโดยรอบด้วยฝ่ามือ

6. ปลายนิ้วมือถูขวางฝ่ามือ

7. ถูรอบข้อมือ

อย่าลืมนะคะ "ล้างมือทุกครั้ง หยุดยั้งเชื้อโรค”

สปสช.อบต.หนองย่างเสือ
16/10/2014

สปสช.อบต.หนองย่างเสือ

ฤดูหนาวมาแล้วจ้า
16/10/2014

ฤดูหนาวมาแล้วจ้า

ประชุมหน่วย อปพร. อบต.หนองย่างเสือ วันที่ 10 ตุลาคม 57
10/10/2014

ประชุมหน่วย อปพร. อบต.หนองย่างเสือ วันที่ 10 ตุลาคม 57

ร่วม ทำบุญ ตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง วันที่ 9 ตุลาคม 57 ณ วัดสวนทองรวมมิตร
09/10/2014

ร่วม ทำบุญ ตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง วันที่ 9 ตุลาคม 57 ณ วัดสวนทองรวมมิตร

ร่วม ทำบุญ ตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง วันที่ 9 ตุลาคม 57 ณ วัดสวนทองรวมมิตร

งานมหกรรมพลังคนพิการอำเภอมวกเหล็ก ณ โรงพยาบาลมวกเหล็ก วันที่ 8 ตุลาคม 2557
08/10/2014

งานมหกรรมพลังคนพิการอำเภอมวกเหล็ก ณ โรงพยาบาลมวกเหล็ก วันที่ 8 ตุลาคม 2557

โครงการอบรมฟื้นฟู ผู้ติดยาเสพติด
17/09/2014

โครงการอบรมฟื้นฟู ผู้ติดยาเสพติด

ประชาสัมพันธ์โครงการ " สื่ออ่านสร้างสุขเพื่อเด็ก LD " จาก สปสช.อบต.หนองย่างเสือ
17/09/2014

ประชาสัมพันธ์โครงการ " สื่ออ่านสร้างสุขเพื่อเด็ก LD " จาก สปสช.อบต.หนองย่างเสือ

**** ประชาสัมพันธ์  **** กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 หลักสูตรการศึกษานอกระบบ (กศน)
16/09/2014

**** ประชาสัมพันธ์ ****
กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 หลักสูตรการศึกษานอกระบบ (กศน)

ปรับปรุงภูมิทัศน์ ต่อ จ้า 🌳🌿🌾🌱🌴🌼🌺🍃🍁🌿🌾🌷🌵💐🌸🍃🍁
15/09/2014

ปรับปรุงภูมิทัศน์ ต่อ จ้า 🌳🌿🌾🌱🌴🌼🌺🍃🍁🌿🌾🌷🌵💐🌸🍃🍁

มารู้จักกับ " โรคติดเชื้อไวรัสอีโบล่า " !!! องค์ความรู้การป้องกันและคำแนะนำ เนื่องจากองค์การอนามัยโลกได้ออกมาประกาศมีการ...
11/09/2014

มารู้จักกับ " โรคติดเชื้อไวรัสอีโบล่า " !!! องค์ความรู้การป้องกันและคำแนะนำ เนื่องจากองค์การอนามัยโลกได้ออกมาประกาศมีการแพร่ระบาดกันอย่างต่อเนื่องและรุนแรงมากขึ้น ด้วยความห่วงใยจาก สปสช.อบต.หนองย่างเสือจร้า

ที่อยู่

171 ม.2 ต.หนองย่างเสือ อ.มวกเหล็ก
Saraburi
18180

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

036-721847

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ อบต.หนองย่างเสือผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง อบต.หนองย่างเสือ:

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Saraburi

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ระบบน้ำหมู่8 มีปัญหาบ่อยมาก