กองคลังยุทโธปกรณ์สรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก

กองคลังยุทโธปกรณ์สรรพาวุธ  กรมสรรพาวุธทหารบก ภารกิจ กิจกรรม ข้อมูลข่าวสาร และสื่? ภารกิจ กิจกรรม ข้อมูลข่าวสาร และ สื่อสัมพันธ์
กคย.สพ.ทบ.
(14)

ปีติ ในหลวง เฝ้าฯ พระพันปีหลวง ทรงบำเพ็ญพระราชกุศล วันเฉลิมฯ 91 พรรษาเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2566  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู...
15/08/2023

ปีติ ในหลวง เฝ้าฯ พระพันปีหลวง ทรงบำเพ็ญพระราชกุศล วันเฉลิมฯ 91 พรรษา

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2566 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จฯไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศล เป็นการส่วนพระองค์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนม์พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 91 พรรษา 12 สิงหาคม 2566 ณ ห้องรับรอง ชั้น 29 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา และสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร เสด็จออกด้วย

#ทรงพระเจริญ

 #ทรงพระเจริญ   สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร เสด็จไปทรงบำเพ็ญพระกุศ...
15/08/2023

#ทรงพระเจริญ
สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร เสด็จไปทรงบำเพ็ญพระกุศล และทรงนำพระสหายจากประเทศเยอรมนีเข้าร่วมสนทนาธรรมกับสมเด็จอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม กรุงเทพมหานคร
#เรารักสถาบันพระมหากษัตริย์

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปทรงเปิดงานวันแม่แห่งช...
15/08/2023

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปทรงเปิดงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2566

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ไปยังศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ ทรงเปิดงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2566 ซึ่งสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยปีนี้จัดเป็นปีที่ 48 มีหน่วยงานราชการและองค์กรต่าง ๆ ร่วมเฉลิมพระเกียรติและเผยแพร่พระเกียรติคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 91 พรรษา 12 สิงหาคม 2566 และเพื่อยกย่อง เทิดทูนพระคุณ และบทบาทของแม่ที่มีต่อสถาบันครอบครัวและสังคม

โอกาสนี้ พระราชทานพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง แก่แม่ดีเด่นประจำปี 2563-2566 จำนวน 252 คน, พระราชทานโล่เกียรติคุณแก่ลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ ประจำปี 2566 จำนวน 164 คน, พระราชทานโล่รางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการประกวดงานเขียนเทิดพระคุณของแม่ จำนวน 3 คน และพระราชทานโล่เกียรติคุณแก่ผู้มีอุปการคุณ จำนวน 80 คน จากนั้น ทอดพระเนตรนิทรรศการสืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ผ่านมาสภาสังคมสงเคราะห์ฯ เป็นศูนย์กลางช่วยเหลือผู้ประสบความทุกข์ยาก จัดเลี้ยงอาหาร ผ่านกองทุนอาหารกลางวัน เลี้ยงผู้ตกงานและเดือดร้อน รวมทั้ง ครอบครัวในภาวะวิกฤติมา นอกจากนี้ ยังมีโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน ซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์แก่สภาสังคมสงเคราะห์ฯ เพื่อใช้ดำเนินงานช่วยเหลือประชาชนมาโดยตลอด

ขอขอบคุณข่าวในพระราชสำนักจาก : ช่อง 7

🙏🏻พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 🙏🏻 ทรงช่วยเหลืออาณาประชาราษฎร์ในทุกสภาวการณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงยึดมั่นในพระพระรา...
28/07/2023

🙏🏻พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 🙏🏻 ทรงช่วยเหลืออาณาประชาราษฎร์ในทุกสภาวการณ์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงยึดมั่นในพระพระราชปณิธานสืบสาน รักษาและต่อยอดตามรอยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของทั้งสองพระองค์ที่ได้สร้างประโยชน์ให้ประชาชนมาอย่างยาวนาน มีความเสื่อมโทรมไปตามกาลเวลาก็ทรงให้ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมและแก้ไขให้ได้ใช้งานได้ตามปกติหรือนำมาขยายผลพัฒนาให้ประชาชนได้ประโยชน์เพิ่มมากยิ่งขึ้น และในยามที่ประชาชนได้รับพิบัติภัยจากสถานการณ์ต่าง ๆ พระองค์ทรงพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยเหลือทั้งในรูปแบบเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี หรือถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อเป็นการดับทุกข์ในเบื้องต้นของประชาชนอย่างทันต่อสถานการณ์ และทรงรับโครงการที่ประชาชนของพระราชทานความช่วยเหลือไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ (ฏีกา) ที่แพร่กระจายสร้างความชุ่มชื้นดับความทุกข์ของประชาชนให้สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างพอเพียงต่อทุกสถานการณ์
#ทรงพระเจริญ
#สืบสานรักษาต่อยอด
#รัชกาลที่10
#เรารักสถานบันพระมหากษัตริย์

'พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว'ในหลวงรัชกาลที่ 10 พระผู้ทรงปิดทองหลังพระ'บ้านมั่นคง' ปลูกสร้างอยู่บนที่ดิน 'ทรัพย์...
10/07/2023

'พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว'
ในหลวงรัชกาลที่ 10 พระผู้ทรงปิดทองหลังพระ
'บ้านมั่นคง' ปลูกสร้างอยู่บนที่ดิน 'ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์' อยู่ที่ซอยรามคำแหง 39 วัดเทพลีลา (ถนนประชาอุทิศ) มีเนื้อที่ 273 ไร่ โดยสร้างเป็นอาคาร 2 ชั้น จำนวน 1,500 ครัวเรือน ยกระดับคุณภาพชีวิตจากความไม่แน่นอน สู่ความมั่นคง
ที่ดินผืนนี้ เดิมเป็นที่ว่างเปล่า คนที่เข้าอยู่จับจอง ไม่มีเอกสารสิทธิ์ใดๆ แต่ได้อยู่มานานนับชั่วอายุคน
ที่ดินผืนใหญ่ท่ามกลางความเจริญแบบนี้ ถ้าเป็นนักธุรกิจ คงสร้างรายได้สร้างกำไรให้อย่างมหาศาล และผู้ที่อยู่ในชุมชนนี้คงจะไม่มีที่อยู่นับพันชีวิต
แต่ 'พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ' ทรงมีพระเมตตาต่อพสกนิกรของพระองค์ สร้างบ้านใหัอยู่แบบถาวร เป็นที่อยู่ ที่ทำมาหากิน ยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างมั่นคงต่อไป
'พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10'
'พระผู้ทรงปิดทองหลังพระ'
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ขอพระบารมีปกเกล้า ปกกระหม่อม
ปวงชนชาวไทย ตราบนานแสนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
บิ้กแดงแฟนเพจและสมาชิกฯ
ที่มา: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=827288622096777&id=100044469402645&mibextid=Nif5oz

#ในหลวงรัชกาลที่10
#ผู้ปิดทองหลังพระ
#ทรงพระเจริญ
#บ้านมั่นคง
#ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

 #ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน #พระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้    ในหลวง-พระราชินี พระราชทานสิ่งของแก่ ควาญช้างชาวศรีลังกา ดู...
10/07/2023

#ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
#พระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
ในหลวง-พระราชินี พระราชทานสิ่งของแก่ ควาญช้างชาวศรีลังกา ดูแลพลายศักดิ์สุรินทร์
#เรารักสถาบันพระมหากษัตริย์

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เนื่องในโอกาสว...
10/07/2023

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ 13 กรกฎาคม 2566 ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่ 12-14 กรกฎาคม 2566

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศ...
03/07/2023

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ https://wellwishes.royaloffice.th ระหว่างวันที่ ๓ – ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖
#กระทรวงกลาโหม #สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม #กองทัพไทย #กองบัญชาการกองทัพไทย #กองทัพบก #กองทัพเรือ #กองทัพอากาศ #ทหารบก #ทหารเรือ #ทหารอากาศ #เหล่าทัพ

03/07/2023

“นครป่าหลากลาย หลายชีวิต” ตอนที่ ๔ “รู้ รัก สามัคคี”
แรงบันดาลใจจากภาพวาดฝีพระหัตถ์
ชื่อภาพ : ผีเสื้อวิบวับ
ตัวแทนแห่งความรู้ รัก สามัคคี
ถ่ายทอดเรื่องราวศาสตร์พระราชาจากพระบรมราโชวาทใน พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ความว่า
“รู้ : การที่เราจะลงมือทำสิ่งใดนั้น จะต้องรู้เสียก่อน รู้ถึงปัจจัยทั้งหมด รู้ถึงปัญหา และรู้ถึงวิธีการแก้ปัญหา
รัก : คือความรัก เมื่อเรารู้ครบถ้วนด้วยกระบวนความแล้ว จะต้องมีความรักเป็นพลังผลักดันที่จะเข้าไปลงมือปฏิบัติแก้ไข ปัญหานั้นๆ ถ้าเรามีความรักแล้วจะมีแรงกระตุ้นให้ทำงานด้วยความเต็มใจ
สามัคคี : การที่จะลงมือปฏิบัตินั้น ควรคำนึงเสมอว่าเราจะทำงานคนเดียวไม่ได้ ต้องทำงานร่วมมือร่วมใจเป็นองค์กร เป็นหมู่คณะ จึงจะมีพลังเข้าไปแก้ปัญหาให้ลุล่วงไปได้ด้วยดี”
พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาปีหนึ่ง ณ ศาลาดุสิตาลัย
#นครป่าหลากลายหลายชีวิต #สิริศิลปิน
#ศิลป์เพื่อชีวิต #หลากลายหลายชีวิต #มูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์
#ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ #เป็นเลิศเพื่อทุกชีวิต #เรารักสถาบันพระมหากษัตริย์ #แพทย์อาสา #จุฬาภรณ์

03/07/2023

“นครป่าหลากลาย หลายชีวิต” ตอนที่ ๓ “นกฮูก(อนุ)รักษ์ภาษาไทย”
แรงบันดาลใจจากภาพวาดฝีพระหัตถ์
ชื่อภาพ: นกฮูก
สัญลักษณ์แห่งความสุข ความรอบรู้และสอนให้พวกเราร่วมมือกันอนุรักษ์การใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องงดงามอยู่เสมอ
ถ่ายทอดเรื่องราวศาสตร์พระราชาจากพระบรมราโชวาทใน พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ความว่า
“...เราโชคดีที่มีภาษาของตนเองแต่โบราณกาลจึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้ ปัญหาเฉพาะในด้านรักษาภาษานี้ก็มีหลายประการ อย่างหนึ่งต้องรักษาให้บริสุทธิ์ในทางออกเสียง คือ ให้ออกเสียงให้ถูกต้องชัดเจน...”
พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระราชทานในวันภาษาไทยแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๐๕
#นครป่าหลากลายหลายชีวิต #สิริศิลปิน
#ศิลป์เพื่อชีวิต #หลากลายหลายชีวิต #มูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์
#ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ #เป็นเลิศเพื่อทุกชีวิต #เรารักสถาบันพระมหากษัตริย์ #แพทย์อาสา #จุฬาภรณ์

03/07/2023

ขุด “นครป่าหลากลาย หลายชีวิต”
ตอนที่ ๒ “ไอน์สไตน์ เสือนักคิดวิทยาศาสตร์”
แรงบันดาลใจจากภาพวาดฝีพระหัตถ์
ชื่อภาพ: ไอน์สไตน์ ๐๕/๐๘/๒๕๖๐ Einstein 05/08/2017
พระตำหนักทิพย์พิมาน Tippiman Palace
ความคิดเมื่อตอนได้รับ รางวัล “The Gold Einstein Model”
The very thought of myself getting “The Gold Einstein Model”
ถ่ายทอดเรื่องราวศาสตร์พระราชาจากพระบรมราโชวาทใน พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ความว่า
“...การพยายามศึกษาวิทยาการและเทคโนโลยีอันก้าวหน้าทุกสาขาจากทั่วโลก แล้วเลือกสรรส่วนที่สำคัญเป็นประโยชน์นำมาปรับปรุงใช้ให้พอดีพอเหมาะกับสภาพและฐานะของประเทศเรา เพื่อช่วยให้ประเทศของเราสามารถนำเทคโนโลยีอันทันสมัยมาใช้พัฒนางานต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและไม่สิ้นเปลือง...”
พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
พระราชทานเมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๒๖
#นครป่าหลากลายหลายชีวิต #สิริศิลปิน
#ศิลป์เพื่อชีวิต #หลากลายหลายชีวิต #มูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์
#ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ #เป็นเลิศเพื่อทุกชีวิต #เรารักสถาบันพระมหากษัตริย์ #แพทย์อาสา #จุฬาภรณ์

03/07/2023

“นครป่าหลากลาย หลายชีวิต”
ตอนที่ ๑ “ขัตติยะ เสือแห่งความเพียร”
แรงบันดาลใจจากภาพวาดฝีพระหัตถ์
ชื่อภาพ: ขัตติยะ ๑๙/๐๗/๒๕๖๐ Kattiya 19/07/2017
พระตำหนักทิพย์พิมาน Tippimarn Palace
แม้ว่าตัวหนักก็ยังอดทนพยายามปืนต้นไม้
Despite the heavy weight, attempts have been made to climb the tree.
ถ่ายทอดเรื่องราวศาสตร์พระราชาจากพระบรมราโชวาทใน พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ความว่า
“การดำรงชีวิตที่ดีจะต้องปรับปรุงตัวตลอดเวลา การปรับปรุงตัวจะต้องมีความเพียรและความอดทนเป็นที่ตั้ง ถ้าคนเราไม่หมั่นเพียร ไม่มีความอดทน ก็อาจจะท้อใจไปโดยง่าย เมื่อท้อใจไปแล้ว ไม่มีทางที่จะมีชีวิตเจริญรุ่งเรืองแน่ๆ”
พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร พระราชทานแก่ครูและนักเรียนโรงเรียนจิตรลดา
เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๒๓
#นครป่าหลากลายหลายชีวิต #สิริศิลปิน
#ศิลป์เพื่อชีวิต #หลากลายหลายชีวิต #มูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์
#ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ #เป็นเลิศเพื่อทุกชีวิต #เรารักสถาบันพระมหากษัตริย์ #แพทย์อาสา #จุฬาภรณ์

🔸เมื่อวันที่ ๒๘ มิ.ย. ๖๖ เวลา ๑๕๓๐🔸กำลังพล กคย.สพ.ทบ. ได้ร่วมกันสวดมนต์เจริญจิตภาวนา เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ...
28/06/2023

🔸เมื่อวันที่ ๒๘ มิ.ย. ๖๖ เวลา ๑๕๓๐
🔸กำลังพล กคย.สพ.ทบ. ได้ร่วมกันสวดมนต์เจริญจิตภาวนา เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร และมีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์โดยเร็ววัน
🔸ณ แหล่งสมาคมนายทหารประทวน กคย.สพ.ทบ.

15/06/2023

เราทั้งหลายทราบดีอยู่ว่า ชีวิตนี้เป็นของชั่วคราว ไม่ยืนยาวนัก จึงพึงผูกน้ำใจไว้ให้มั่นคงตรงต่อธรรมะ อย่าประมาทในการสั่งสมคุณงามความดี โดยเฉพาะความมีเมตตากรุณาต่อกัน ไม่เบียดเบียนกัน ให้อภัยกัน เอื้อเฟื้อกันด้วยกาย วาจา และด้วยใจจริง
พระสัมโมทนียกถา I สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก I ประทานในโอกาสที่ชาวราชบุรีจัดพิธีถวายมุทิตาสักการะ ณ มณฑลพิธี จังหวัดราชบุรี วันที่ 18 เมษายน 2560
#คติธรรม #8รอบสมเด็จพระสังฆราช #สมเด็จพระสังฆราช #กรมสรรพาวุธทหารบก

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2566 เวลา 11.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชท...
13/06/2023

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2566 เวลา 11.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายหวัง อี้ กรรมการกรมการเมืองแห่งคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน ผู้อำนวยการสำนักงานการต่างประเทศแห่งคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน เฝ้าทูลละอองพระบาท ถวายเลี้ยงพระกระยาหารกลางวัน ณ เรือนรับรองรัฐบาลเตี้ยวหยูไถ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนิน เยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน อย่างเป็นทางการ ระหว่างวันที่ 1-6 มิถุนายน พุทธศักราช 2566

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิดงาน 40 ปี ทวีสุข มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ...
13/06/2023

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิดงาน 40 ปี ทวีสุข มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ ทรงเปิดงาน "40 ปี ทวีสุข มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน" ซึ่งจัดขึ้นในโอกาสที่มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ก่อตั้งครบ 40 ปี ในปี 2565 และเพื่อรำลึกถึงการก่อตั้งมูลนิธิฯ ในโอกาสสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี ในปี 2525

ทั้งนี้ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงเป็นประธานก่อตั้งมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ตามคำกราบทูลเชิญของ หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก ผู้ประสานการก่อตั้ง ปัจจุบัน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ทรงเป็นประธานมูลนิธิฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชนผู้ด้อยโอกาสให้มีความรู้คู่คุณธรรม เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติ ตลอด 40 ปีที่ผ่านมามูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ได้มอบทุนการศึกษาแก่เยาวชนไปแล้วกว่า 32,000 ทุน เป็นเงินกว่า 262 ล้านบาท และติดตามดูแลแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของเยาวชนและครอบครัวผู้รับทุนอย่างใกล้ชิด ช่วยเสริมสร้างให้สถาบันครอบครัวเกิดความเข้มแข็ง และห่างไกลจากยาเสพติดได้อีกทางหนึ่ง

ขอขอบคุณข่าวในพระราชสำนักจาก : ช่อง 7

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี  เสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์และทรงเปิดอาคา...
13/06/2023

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์และทรงเปิดอาคารที่ทำการศาลอุทธรณ์ภาค 8 และเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีเปิดอาคารศาลากลางจังหวัดภูเก็ต (หลังใหม่) ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
เมื่อ 11 มิ.ย.66 เวลา 17.33 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์และทรงเปิดอาคารที่ทำการศาลอุทธรณ์ภาค 8 และเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีเปิดอาคารศาลากลางจังหวัดภูเก็ต (หลังใหม่) ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
เมื่อเสด็จฯ ถึงอาคารที่ทำการศาลอุทธรณ์ภาค 8 เสด็จเข้าพลับพลาพิธี ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัย ทรงกราบ ทรงศีล ประธานสงฆ์ถวายศีล จากนั้น เสด็จฯ ไปยังแท่นพิธี ทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพรคลุมป้าย “อาคารศาลอุทธรณ์ภาค 8” แล้วเสด็จเข้าพลับพลาพิธี
ทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมถวายพระสงฆ์ ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก ต่อจากนั้น พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายธีรศักดิ์ เงยวิจิตร เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม กราบบังคมทูลเบิกผู้มีอุปการคุณแก่ศาลอุทธรณ์ภาค 8 เฝ้าฯ รับพระราชทานของที่ระลึก ตามลำดับ
ต่อมาเวลา 18.35 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จฯ ไปทรงประกอบพิธีเปิดอาคารศาลากลางจังหวัดภูเก็ต (หลังใหม่) ณ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต (หลังใหม่) ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต เมื่อเสด็จฯ ถึง เสด็จเข้าพลับพลาพิธี ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธนวราชบพิตร ทรงกราบ
ต่อจากนั้น เสด็จฯ ไปยังแท่นพิธี ทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพรคลุมป้ายอาคารศาลากลางจังหวัดภูเก็ต (หลังใหม่) แล้วเสด็จเข้าพลับพลาพิธี ทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรม ถวายพระสงฆ์ ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก ต่อจากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงลงพระปรมาภิไธย และทรงลงพระนามาภิไธยในแผ่นศิลา
ต่อจากนั้น ประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จฯ ไปยังท่าอากาศยานภูเก็ต อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต เสด็จขึ้นแท่นทรงรับการถวายความเคารพจากกองทหารเกียรติยศ แล้วประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จฯ กลับกรุงเทพมหานคร

🇹🇭💙🙏 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ 🙏💙🇹🇭
ที่มา : "มติชน"

🔸เมื่อวันที่ ๖ มิ.ย. ๖๖ เวลา ๑๕๓๐🔸กำลังพล กคย.สพ.ทบ. ได้ร่วมกันสวดมนต์เจริญจิตภาวนา เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้...
06/06/2023

🔸เมื่อวันที่ ๖ มิ.ย. ๖๖ เวลา ๑๕๓๐
🔸กำลังพล กคย.สพ.ทบ. ได้ร่วมกันสวดมนต์เจริญจิตภาวนา เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร และมีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์โดยเร็ววัน
🔸ณ แหล่งสมาคมนายทหารประทวน กคย.สพ.ทบ.

💛💜 ในหลวงและพระราชินี โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ องคมนตรี นำถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค 626 ถุง ไปมอบแก่ราษฎรที่ประ...
15/05/2023

💛💜 ในหลวงและพระราชินี โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ องคมนตรี นำถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค 626 ถุง ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบวาตภัยในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี 💜💛
#ทรงพระเจริญ #เรารักแผ่นดิน
💛💜💛💜💛💜💛💜💛💜

ในหลวงฉลองพระองค์ทหาร พระราชินีทรงชุดไทยบรมพิมานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระรา...
15/05/2023

ในหลวงฉลองพระองค์ทหาร พระราชินีทรงชุดไทยบรมพิมาน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินร่วมพระราชพิธีบรมราชาภิเษกกษัตริย์ชาร์ลส์ที่ 3
ในหลวง รัชกาลที่ 10 ฉลองพระองค์เครื่องแบบทหาร ขณะที่ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงชุดไทยบรมพิมาน
ชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธี ได้ทางนี้ https://bbc.in/44BsSnW

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทอดพระเนตรสถานที่สำคัญต่าง ๆ ในเมืองลียง แคว้นโอแว...
15/05/2023

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทอดพระเนตรสถานที่สำคัญต่าง ๆ ในเมืองลียง แคว้นโอแวรญ์-โรน-แอลป์ สาธารณรัฐฝรั่งเศส

ขอขอบคุณภาพจาก สถานีโทรทัศน์ช่อง 7

🔸เมื่อวันที่ ๑๐ พ.ค. ๖๖ เวลา ๑๕๓๐🔸กำลังพล กคย.สพ.ทบ. ได้ร่วมกันสวดมนต์เจริญจิตภาวนา เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้...
10/05/2023

🔸เมื่อวันที่ ๑๐ พ.ค. ๖๖ เวลา ๑๕๓๐
🔸กำลังพล กคย.สพ.ทบ. ได้ร่วมกันสวดมนต์เจริญจิตภาวนา เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร และมีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์โดยเร็ววัน
🔸ณ แหล่งสมาคมนายทหารประทวน กคย.สพ.ทบ.

25/04/2023
25/04/2023

สำนักพระราชวัง เชิญชวนลงนามถวายพระพร ‘เจ้าฟ้าทีปังกร’ เนื่องในวันประสูติ 29 เม.ย.

เว็บไซต์ หน่วยราชการในพระองค์ เผยแพร่ข้อความว่า สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ 29 เมษายน 2566 ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่ 24-30 เมษายน 2566

25/04/2023

๒๕ เมษายน วันคล้ายวันสวรรคต
“สมเด็จพระนเรศวรมหาราช”

ร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ แห่งองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ผู้ทรงกอบกู้อิสรภาพของไทย
๒๕ เมษายนของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พระมหากษัตริย์นักรบผู้ยิ่งใหญ่และกล้าหาญ ในอดีตพระองค์ได้กอบกู้อิสรภาพของไทย และทำนุบำรุงบ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรืองทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจน ปกปักรักษาเอกราชของชาติจนทำให้มีประเทศไทยอย่างเช่นทุกวันนี้
โดยในวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จะมีการจัดกิจกรรมวางพวงมาลาเพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดี และรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์

#สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

🔸เมื่อวันที่ ๑๒ เม.ย. ๖๖ เวลา ๑๕๓๐🔸กำลังพล กคย.สพ.ทบ. ได้ร่วมกันสวดมนต์เจริญจิตภาวนา เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ...
12/04/2023

🔸เมื่อวันที่ ๑๒ เม.ย. ๖๖ เวลา ๑๕๓๐
🔸กำลังพล กคย.สพ.ทบ. ได้ร่วมกันสวดมนต์เจริญจิตภาวนา เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร และมีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์โดยเร็ววัน
🔸ณ แหล่งสมาคมนายทหารสัญญาบัตร กคย.สพ.ทบ.

🔸เมื่อวันที่ ๒๓ มี.ค. ๖๖ เวลา ๑๕๓๐🔸กำลังพล กคย.สพ.ทบ. ได้ร่วมกันสวดมนต์เจริญจิตภาวนา เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ...
23/03/2023

🔸เมื่อวันที่ ๒๓ มี.ค. ๖๖ เวลา ๑๕๓๐
🔸กำลังพล กคย.สพ.ทบ. ได้ร่วมกันสวดมนต์เจริญจิตภาวนา เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร และมีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์โดยเร็ววัน
🔸ณ แหล่งสมาคมนายทหารสัญญาบัตร กคย.สพ.ทบ.

🔸เมื่อวันที่ ๘ มี.ค. ๖๖ เวลา ๑๕๓๐🔸กำลังพล กคย.สพ.ทบ. ได้ร่วมกันสวดมนต์เจริญจิตภาวนา เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้...
08/03/2023

🔸เมื่อวันที่ ๘ มี.ค. ๖๖ เวลา ๑๕๓๐
🔸กำลังพล กคย.สพ.ทบ. ได้ร่วมกันสวดมนต์เจริญจิตภาวนา เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร และมีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์โดยเร็ววัน
🔸ณ แหล่งสมาคมนายทหารสัญญาบัตร กคย.สพ.ทบ.

✨ วันที่ 7 มีนาคม 2566 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปในงานปิ...
08/03/2023

✨ วันที่ 7 มีนาคม 2566 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปในงานปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนชัยพิทยพัฒน์ มูลนิธิชัยพัฒนา (จารุวัฒนานุกูล ท่าพระ) ในการนี้ มีนักเรียนเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท ถวายตัวเป็นนักเรียน จำนวน 25 ราย และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 30 ราย กราบถวายบังคมลา

✨ในปีการศึกษา 2565 โรงเรียนฯ ได้จัดการเรียนการสอนตามรูปแบบปกติ ภายใต้มาตรการและสถานการณ์ที่กำหนด สามารถทำกิจกรรมร่วมกันได้อย่างปลอดภัย เช่น กิจกรรมการเข้าค่ายวิทยาศาสตร์ การเข้าค่ายวิชาการ และการศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ ณ โครงการศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติของมูลนิธิชัยพัฒนา จังหวัดนครนายก และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริอื่นๆ เป็นต้น

✨ สำหรับการสอบวัดระดับความรู้ด้านต่างๆ โรงเรียนได้ส่งนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 เข้าร่วมโครงการทดสอบความสามารถด้านวิชาการระดับชาติ คือ การทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET การอ่าน Reading Test (RT) และการประเมินคุณภาพผู้เรียน National Test โดยผลการทดสอบในภาพรวมอยู่ในระดับที่น่าพึงพอใจ

✨ นับตั้งแต่ปี 2551 ที่มูลนิธิชัยพัฒนาได้เข้ามาดูแลโรงเรียนแห่งนี้จนถึงปัจจุบัน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระเมตตา เสด็จฯ มาทรงเยี่ยมโรงเรียนเป็นประจำทุกปี ยังความปลาบปลื้มและประทับใจแก่คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง รวมถึงราษฎรในชุมชน นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างใหญ่หลวงที่มีต่อโรงเรียนขนาดเล็ก ด้วยทรงเห็นความสำคัญของการศึกษา โรงเรียนชัยพิทยพัฒน์ มูลนิธิชัยพัฒนาแห่งนี้ จึงเป็นที่รู้จักของคนในชุมชนอีกชื่อหนึ่งว่า “โรงเรียนของพระเทพฯ”

#มูลนิธิชัยพัฒนา #โรงเรียนชัยพิทยพัฒน์ #โรงเรียนพระเทพ

วันที่ 6 มีนาคม 2566 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จฯไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลมาฆบูชา และ...
08/03/2023

วันที่ 6 มีนาคม 2566 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จฯไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลมาฆบูชา และพิธีเททองหล่อยอดฉัตรอุโบสถเจดีย์มหาจักรีวชิรมงคล ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง พุทธศักราช 2566

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จฯ ทรงเปลี่ยนเครื่องทรงพระแก้วมรกตเป็นเครื่องทรงฤดูร้อน...
08/03/2023

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จฯ ทรงเปลี่ยนเครื่องทรงพระแก้วมรกตเป็นเครื่องทรงฤดูร้อน
เมื่อ 7 มี.ค.66 เวลา 17.43 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จฯ ไปทรงเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูหนาวเป็นเครื่องทรงฤดูร้อน ถวายพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ณ พระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระบรมมหาราชวัง ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา โดยเสด็จในการนี้ด้วย
เมื่อเสด็จฯ ถึง เสด็จเข้าพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ ไปด้านหลังฐานชุกชี เสด็จขึ้นเกยไปยังบุษบกที่ประดิษฐานพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ทรงถวายพวงมาลัยสักการะพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ทรงกราบ ทรงถอดมงกุฎจากพระเศียรพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ทรงหยิบพระมหาสังข์ประจำพระองค์พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ทรงสรงพระสุคนธ์ที่พระอังสาซ้ายขวาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ทรงรับพระมหาสังข์ทักษิณาวัฏจากเจ้าพนักงานภูษามาลา ทรงสรงพระสุคนธ์ที่พระอังสาซ้ายขวาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ทรงรับผ้าขาวจากเจ้าพนักงานภูษามาลาซับตามองค์พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร เสร็จแล้ว ทรงรับมงกุฎประจำฤดูร้อนจากเจ้าพนักงานภูษามาลา ทรงสวมถวายที่พระเศียรพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ทรงคม แล้วเสด็จลงจากเกยไปประทับพระราชอาสน์ที่จัดไว้ข้างฐานชุกชี ทรงหยิบผ้าขาวที่ซับองค์พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร แล้วชุบพระสุคนธ์ในโถแก้ว แล้วทรงบีบลงในโถแก้วและหม้อน้ำ เสร็จแล้ว เสด็จฯ ไปที่ฐานชุกชี ทรงวางกระทงดอกไม้บนพานหน้าฐานชุกชี ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่ง และทรงจุดเทียนห่วงบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ทรงคม จากนั้น ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกย์ และพระพุทธเลิศหล้านภาไลย ทรงคม เสร็จแล้ว ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองใหญ่ที่หน้าธรรมาสน์ศิลา ทรงกราบ
จากนั้น สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จฯ ไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิศหน้าธรรมาสน์ศิลา ทรงกราบ เสร็จแล้ว เจ้าพนักงานภูษามาลาเชิญพระมหาสังข์เพชรน้อย ทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับพระมหาสังข์เพชรน้อย แล้วสรงที่พระเศียร จากนั้น พระราชทานน้ำสังข์เพชรน้อยแก่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา และพระราชทานน้ำสังข์นครแก่พระราชวงศ์ที่มาเฝ้าฯ แล้วทรงพระสุหร่ายน้ำพระพุทธมนต์ที่สรงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร แก่ข้าราชการที่มาเฝ้าฯ ภายในพระอุโบสถ เสร็จแล้ว พราหมณ์เบิกแว่นเวียนเทียน 3 รอบ และเจิมที่ฐานพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จฯ ไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการ ทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าฯ แล้วเสด็จออกจากพระอุโบสถ ทรงพระสุหร่ายน้ำพระพุทธมนต์ที่สรงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร แก่ประชาชนที่มาเฝ้าฯ จากนั้น ประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จฯ กลับ

🇹🇭💙🙏 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ 🙏💙🇹🇭
ที่มา : "มติชน"

🔸เมื่อวันที่ ๒๑ ก.พ. ๖๖ เวลา ๑๕๓๐🔸กำลังพล กคย.สพ.ทบ. ได้ร่วมกันสวดมนต์เจริญจิตภาวนา เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้...
21/02/2023

🔸เมื่อวันที่ ๒๑ ก.พ. ๖๖ เวลา ๑๕๓๐
🔸กำลังพล กคย.สพ.ทบ. ได้ร่วมกันสวดมนต์เจริญจิตภาวนา เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร และมีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์โดยเร็ววัน
🔸ณ แหล่งสมาคมนายทหารสัญญาบัตร กคย.สพ.ทบ.

โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ บ้านสบขุ่น ตำบลป่าคา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2547 ส...
13/02/2023

โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ บ้านสบขุ่น ตำบลป่าคา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2547 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จพระราชดําเนิน ไปทอดพระเนตร พื้นที่แหล่งกําเนิดต้นน้ำลําน้ำคาง บ้านสบขุ่น ตําบลป่าคา อําเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ซึ่งเป็นลุ่มน้ำย่อยของแม่น้ำยมตอนบน อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ “ป่าน้ำยาว-น้ำสวด” จุดที่เสด็จฯ ทอดพระเนตร มีความสูง 860 เมตร พื้นที่ประมาณ 12,500 ไร่ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูง ได้ถูกบุกรุกแผ้ว ถางจากการทําไร่เลื่อนลอยของราษฎร ทําให้พื้นที่ต้นน้ําลําน้ําคาง ได้รับความเสียหายจํานวนมากราษฎร ทำให้ประชาชนจากหมู่บ้านสบขุ่น หมู่ที่่ 7 ตําบลป่าคา และประชาชนบ้านดอยติ้ว หมู่ที่ 7 ตำบลศรีภูมิ อําเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน และหมู่บ้านอื่น ๆ ได้ตระหนักถึงความเสียหายที่เกิดจากการบุกรุกทำลายป่า ทำไร่เลื่อนลอย เกรงว่าจะเกิดปัญหาไม่ว่าจะเป็นแผ่นดินเลื่อนไหลลงมาถล่มหมู่บ้าน ภัยแล้ง จึงได้ขอพระราชทานความช่วยเหลือ ซึ่งสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้เชิญเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้นำชุมชนมาร่วมปรึกษาหารือในการแก้ปัญหาที่ประชุมมีความเห็นว่าสมควรจัดตั้งสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงขึ้น โดยมุ่งเน้นให้คนอยู่คู่กับป่าไม้ได้อย่างยั่งยืน แบ่งการดำเนินงานเป็น 2 มิติ คือ มิติด้านทรัพยากรธรรมชาติ การอนุรักษ์ป้องกันการบุกรุกทำลายพื้นที่ป่า ปลูกฟื้นฟูบำรุงรักษาระบบนิเวศป่าต้นน้ำ และมิติด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตดำเนินการพัฒนาระบบน้ำเพื่อการเกษตร

ปัจจุบันระบบนิเวศป่าต้นน้ำกลับมาสมบูรณ์อีกครั้ง ส่งผลให้ป่ามีความหลากหลายทางชีวภาพจึงเป็นแหล่งอาหาร และไม้ใช้สอยให้แก่ชุมชนในพื้นที่จำนวน 10,620 ไร่ ราษฎรมีแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภคจากป่าที่ได้รับการฟื้นฟู อีกทั้ง พืชอาหาร เช่น ต๋าว สามารถให้ผลผลิตที่เพิ่มขึ้นก่อเกิดความอยู่ดี กินดี ให้แก่ราษฎรได้อย่างยั่งยืนเสมอมา

#ทรงพระเจริญ #คนอยู่กับป่าอย่างยั่งยืน

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก:เพจพระลาน

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จไปยังหอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เสด็จทอดพระเนตรจัดแส...
13/02/2023

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จไปยังหอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เสด็จทอดพระเนตรจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้า-งานหัตถกรรมภาคเหนือ
เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จไปยังหอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยเมื่อเสด็จถึง นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พล.ต. ประพัฒน์ พบสุวรรณ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 37 พล.ต.ต. ดุลเดชา อาชวะสมิตระกูล ผู้บังคับการตำรวจจังหวัดเชียงราย นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นางจิณณารัชช์ สัมพันธรัตน์ ประธานชมรมแม่บ้านพัฒนาชุมชน ข้าราชการ และประชาชนในพื้นที่ เฝ้ารับเสด็จ
โอกาสนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทอดพระเนตรการแสดง “ยินดีเจ้า” ซึ่งเป็นการแสดงศิลปวัฒนธรรมของทางภาคเหนือ โดยนักแสดงในพื้นที่ และต่อมา เสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการและการจัดงานแสดงผลิตภัณฑ์ผ้าไทยและงานหัตถกรรมชุมชนภาคเหนือ ตามโครงการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาผ้าไทย และงานหัตถกรรมชุมชน ของกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย โดยมีผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP และกลุ่มสมาชิกโครงการศิลปาชีพ ประเภทผ้าและหัตถกรรม ในพื้นที่ภาคเหนือ จำนวน 35 กลุ่ม เข้าร่วมจัดงานแสดงผลิตภัณฑ์ จากนั้น พระราชทานพระวโรกาสให้ กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ประเภทผ้าและหัตถกรรม ถวายรายงานส่งการบ้านผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาตามพระวินิจฉัย จำนวน 15 กลุ่ม พร้อมกันนี้ โปรดให้คณะผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญด้านผ้าไทย และดีไซน์เนอร์ที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ อาทิ นายธนันท์รัฐ ธนเสฏฐการย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านผ้าไทย นายศิริชัย ทหรานนท์ ผู้เชี่ยวชาญด้านผ้าไทย เจ้าของแบรนด์ THEATRE คุณจิรัฏฐ์ ทรัพย์พิศาลกุล สไตล์ไดเร็กเตอร์นิตยสาร VOGUE คุณวิชระวิชญ์ อัครสันติสุข ผู้ก่อตั้งแบรนด์ WISHARAWISH ดร.กรกลด คำสุข รองคณบดีฝ่ายนวัตกรรมทางปัญญาและวิจัย วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผศ.ดร.รวิเทพ มุสิกะปาน ประธานหลักสูตรแฟชั่น สิ่งทอ และเครื่องตกแต่ง วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมให้คำแนะนำแก่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP และกลุ่มสมาชิกโครงการศิลปาชีพ ประเภทผ้าและหัตถกรรม ในพื้นที่ภาคเหนือ เพื่อพัฒนาทักษะฝีมือ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับสมัยนิยมและเป็นที่ต้องการของตลาดผู้บริโภคต่อไป และก่อนเสด็จกลับ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทอดพระเนตรนิทรรศการการสาธิตและการแสดงกระบวนการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น นิทรรศการผ้าไทยลายอัตลักษณ์ 4 ภาค และการแสดง “ฟ้อนเจียงฮายเมืองงาม”

ที่มา "มติชน"

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงเปิดศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวง ชนกาธิเบศรดำริ...
13/02/2023

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงเปิดศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวง ชนกาธิเบศรดำริ จังหวัดเชียงใหม่

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศยานทหารกองบิน 41 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนาย นิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่, อธิบดีผู้พิพากษาภาค 5, ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5, ผู้บังคับการกองบิน 41 พร้อมข้าราชการ และประชาชน เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ

ในการนี้ เสด็จขึ้นแท่นทรงรับการถวายความเคารพจากกองทหารเกียรติยศ เมื่อทรงตรวจแถวกองทหารเกียรติยศแล้วประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนกาธิเบศรดำริ

เวลา 18.42 น. เสด็จพระราชดำเนินถึง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนกาธิเบศรดำริ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง ในการนี้ ทรงเปิดศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนกาธิเบศรดำริ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งขึ้นบนเนื้อที่ 21 ไร่ 9 ตารางวา เพื่อเป็นสถานที่สำหรับการวิจัยและพัฒนางานบนพื้นที่สูง ทั้งยังจะเป็นศูนย์กลางการวิจัย การบุกเบิกองค์ความรู้ใหม่เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ให้งานโครงการหลวงเกิดประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน เริ่มสร้างปี 2563 แล้วเสร็จปี 2565 พระราชทานนามว่า "ชนกาธิเบศรดำริ" มีความหมายว่า เป็นศูนย์รวมการวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง สืบสาน รักษา และต่อยอด ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่จะสร้างประโยชน์ทั้งแก่ประชาชนบนพื้นที่สูง ประชาชนในพื้นที่โดยรอบและประชาชนโดยรวมของประเทศ

โอกาสนี้ ทอดพระเนตรนิทรรศการโครงการหลวงจุดเล็ก ๆ สู่ผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ จัดแสดงผลสำเร็จจากการดำเนินงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงตั้งแต่ปี 2560-2565 ซึ่งพัฒนาการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ทั้งการพัฒนาชุมชน เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และเผยแพร่องค์ความรู้ทำให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทั้งยังเกิดผลงานวิจัยพันธุ์พืชหลากหลายชนิด มีผลิตภัณฑ์ เครื่องมือ และนวัตกรรมใหม่ ๆ, การพัฒนาหัตถกรรมและกัญชง ตั้งแต่ปี 2536 มูลนิธิฯ ได้ส่งเสริมหัตถกรรมชนเผ่าแก่กลุ่มสตรีและกลุ่มแม่บ้าน ส่วนกัญชงขึ้นทะเบียนพันธุ์ได้แล้ว 8 พันธุ์ พร้อมส่งเสริมเกษตรกรปลูก แปรรูป และจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากกัญชงอย่างถูกต้อง, พันธุ์พืชพระราชทานได้รับพระราชทานเอเดลไวส์ 10 กระถาง และเจนเทียน 4 กระถาง เพื่อนำไปวิจัยและพัฒนา ปัจจุบัน ประสบผลสำเร็จในการศึกษาวิธีการขยายพันธุ์เอเดลไวส์ด้วยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อจนเจริญเติบโตและออกดอกได้มากกว่า 4,450 ต้น ส่วนเจนเทียน เป็นพันธุ์พืชใหม่อยู่ระหว่างการศึกษาและขยายพันธุ์ด้วยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ทั้งยัง มีโรงเรือนรวบรวมพันธุ์พืชพระราชทาน "สิริวัณณวรี Botanical Garden" มีพันธุ์พืชพระราชทานกว่า 40 สายพันธุ์

ในการนี้ ทรงรับฟังการถวายรายงานเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์อาคารศูนย์วิจัยฯ มีอาคารทำการ 7 หลัง อาทิ อาคารอำนวยการ เป็นห้องรับรอง ห้องอเนกประสงค์ ห้องทำงานคณะผู้บริหารที่ปรึกษา และห้องปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่, อาคารปฏิบัติการ 1 มีห้องประชุมขนาดใหญ่ ห้องรับรองวิทยากร ห้องประชุมขนาดกลาง ห้องรับประทานอาหาร และมีห้องสมุด สตูดิโอถ่ายภาพ-บันทึกเสียง ห้องปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่, อาคารอารักขาพืช ใช้วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการศัตรูพืชบนที่สูง งานพัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรม การจัดทำระบบฐานพันธุกรรมบนพื้นที่สูง งานด้านคลินิกพืช ห้องทำการ ศูนย์ปฏิบัติการเตือนการระบาดศัตรูพืชบนพื้นที่สูง และห้องคลินิกพืช พร้อมกันนี้ พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ เจ้าหน้าที่โครงการหลวงเลอตอ จังหวัดตาก รวมถึงชาวบ้านและเกษตรกรชาวไทยภูเขาเผ่าปกาเกอญอ ซึ่งได้รับประโยชน์​จากโครงการฯ ร่วมเฝ้าทูลละอองธุลี​พระ​บาท​ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ​ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชปณิธานที่จะสืบสาน รักษา และต่อยอดแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในการพัฒนางานโครงการหลวง เพื่อยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรบนพื้นที่สูง ตลอดจนราษฎรทั่วประเทศ ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและมีรายได้ที่มั่นคง

ในการนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กองแพทย์หลวง สำนักพระราชวัง ร่วมกับโรงพยาบาลต่าง ๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ ให้บริการพิมเสนน้ำและผ้าเย็นแก่ราษฎรชาวไทยภูเขา ส่วนใหญ่เป็นชาวลาหู่ ไทลื้อ คะฉิ่น อาข่า และดาราอั้ง ซึ่งเดินทางมาจากพื้นที่สถานีวิจัยและพัฒนาโครงการหลวงในจังหวัดต่าง ๆ ทางภาคเหนือ โดยพร้อมใจกันแต่งกายด้วยชุดประจำชนเผ่า มารอเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ ด้วยความจงรักภักดีอย่างเนืองแน่น

ขอขอบคุณข่าวในพระราชสำนักจาก : ช่อง 7

ที่อยู่

46 หมู่ 7 ตำบลกุดนกเปล้า อำเภอเมืองสระบุรี
Saraburi
18000

เวลาทำการ

จันทร์ 09:00 - 17:00
อังคาร 09:00 - 16:00
พุธ 09:00 - 17:00
พฤหัสบดี 09:00 - 16:30
ศุกร์ 09:00 - 16:00

เบอร์โทรศัพท์

+6636298674

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กองคลังยุทโธปกรณ์สรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบกผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กองคลังยุทโธปกรณ์สรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก:

วิดีโอทั้งหมด

แชร์

ประเภท


Government Buildings อื่นๆใน Saraburi

แสดงผลทั้งหมด