เทศบาลตำบลวังขนาย

เทศบาลตำบลวังขนาย เทศบาลตำบลวังขนาย

📋วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลวังขนาย ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงาน โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมบริหารก...
25/08/2023

📋วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00 น.
เทศบาลตำบลวังขนาย ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงาน โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลทัพหลวง อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี ณ ห้องประชุมกัลยาณมิตร ชั้น 2 เทศบาลตำบลวังขนาย

📢ประชาสัมพันธ์โครงการ "แว่นตาปันสุข"
25/08/2023

📢ประชาสัมพันธ์โครงการ "แว่นตาปันสุข"

📋วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2566 09.00 น.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทวัน หัตถมาศ อาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ได้มา...
24/08/2023

📋วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2566 09.00 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทวัน หัตถมาศ อาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ได้มาให้ความรู้เรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์สปาจากวัสดุเหลือทิ้งที่ได้จากส้มโอ(ผลิตภัณฑ์สมุนไพรแช่เท้า) โดยมุ่งหวังจะนำผลิตภัณฑ์ไปรวมอยู่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์วังขนายเฮิร์บ ของโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 10 คน ณ ห้องประชุมกัลยาณมิตรชั้น 2 สำนักงานเทศบาลตำบลวังขนาย

📋วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น.นายกณัฐนันท์ บ่อบัวทอง นายกเทศมนตรีตำบลวังขนาย ได้เข้าร่วมพิธีเปิดการจัดการ...
24/08/2023

📋วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น.
นายกณัฐนันท์ บ่อบัวทอง นายกเทศมนตรีตำบลวังขนาย ได้เข้าร่วมพิธีเปิดการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 "กาญจนบุรีเกมส์" ประเภทกีฬา วูซู โดยมีนายฑรัท เหลืองสอาด นายอำเภอท่าม่วง เป็นประธานในพิธี ณ โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง อำเภอท่าม่วง จัดแข่งขันระหว่าง วันที่ 22-28 สิงหาคม 2566

📋รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (สิงหาคม ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
23/08/2023

📋รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (สิงหาคม ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

📢ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบัน
23/08/2023

📢ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบัน

📢ประชาสัมพันธ์งาน SME-GP DAY : รัฐพร้อมซื้อ SME พร้อมขาย
22/08/2023

📢ประชาสัมพันธ์งาน SME-GP DAY : รัฐพร้อมซื้อ SME พร้อมขาย

📋วันที่ 21 สิงหาคม 2566 เวลา 11.00 น. เทศบาลตำบลวังขนายได้ส่งมอบกล่องนมให้กับ "โครงการกล่องยูเอชที รีไซเคิลได้"  กลุ่มกิ...
21/08/2023

📋วันที่ 21 สิงหาคม 2566 เวลา 11.00 น. เทศบาลตำบลวังขนายได้ส่งมอบกล่องนมให้กับ "โครงการกล่องยูเอชที รีไซเคิลได้" กลุ่มกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมกล่องวิเศษ เพื่อร่วมผลักดันให้เกิดระบบการรณรงค์ คัดแยก รวบรวม และนําส่งกล่องยูเอชทีเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลอย่างต่อเนื่อง

📋วันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม 2566 นายกณัฐนันท์ บ่อบัวทอง นายกเทศมนตรีตำบลวังขนาย  พร้อมด้วย นายสมเกียรติ วอนเพียร อดีตสมาชิ...
20/08/2023

📋วันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม 2566
นายกณัฐนันท์ บ่อบัวทอง นายกเทศมนตรีตำบลวังขนาย พร้อมด้วย นายสมเกียรติ วอนเพียร อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกาญจนบุรี ,ผอ.สะอาด ทั่นเส้ง ,ผอ.โรงเรียนวัดวังขนายทายิการาม ,รองผอ.วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี ,คณะผู้บริหารจากสมาคมกีฬาชักกะเย่อแห่งประเทศไทย ,กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน คณะครูโรงเรียนวัดวังขนายฯ และชาวตำบลวังขนาย เข้าร่วมชมการแข่งรอบชิงชนะเลิศ และเข้าร่วมพิธีปิดการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 "กาญจนบุรีเกมส์" ประเภทกีฬา ชักกะเย่อสากล โดยมีนายฑรัท เหลืองสอาด นายอำเภอท่าม่วง เป็นประธานในพิธี ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนวัดวังขนายทายิการาม ตำบลวังขนาย อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

📋วันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม 2566 นายกณัฐนันท์ บ่อบัวทอง นายกเทศมนตรีตำบลวังขนาย พร้อมด้วย ปลัดเทศบาล คณะผู้บริหาร สมาชิกสภ...
20/08/2023

📋วันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม 2566
นายกณัฐนันท์ บ่อบัวทอง นายกเทศมนตรีตำบลวังขนาย พร้อมด้วย ปลัดเทศบาล คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผอ.รพ.สต.บ้านศาลเจ้าโพรงไม้ ผอ.วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี ผอ.โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง ผอ.โรงเรียนวัดวังขนายทายิการาม อสม.ตำบลวังขนาย และชาววังขนาย ได้ร่วมกิจกรรมวิ่งเพื่อการกุศล WANGKANAI MINI HALF MARATHON 2023 ปีที่11 จัดโดย วัดวังขนายทายิการาม อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
วัตถุประสงค์
1.เพื่อหารายได้ เป็นทุนอาหาร ยารักษาโรค สำหรับผู้ป่วย คนชรา คนยากไร้ ที่เข้ามาอาศัยอยู่ในวัดเป็นจำนวนมาก
2.เพื่อให้ประชาชนหันมาออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพที่แข็งแรง
3.เพื่อให้เกิดความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ และประชาชนทั่วไป และส่งเสริมให้เยาวชน นักเรียน ประชาชน ลด ละ เลิก อบายมุขห่างไกลยาเสพติด ด้วยการออกกำลังกาย

📋เทศบาลตำบลวังขนายร่วมกับคณะกรรมการบริหารชมรมผู้สูงอายุตำบลวังขนาย จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุในชุมชน ระหว่า...
19/08/2023

📋เทศบาลตำบลวังขนายร่วมกับคณะกรรมการบริหารชมรมผู้สูงอายุตำบลวังขนาย จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุในชุมชน ระหว่างวันที่
17-18 สิงหาคม 2566 โดยกิจกรรมมีการสร้างความสุขกับวัยชื่นบาน ในนิยาม 3ส. ได้แก่ สนุก มีสาระ และมีส่วนร่วม
👉วันที่สอง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ จังหวัดสมุทรสงคราม เกี่ยวกับการบริหารงานกิจกรรมผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลบางยี่รงค์ และกิจกรรมผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลจอมปลวก

📢วันที่18 สิงหาคม 2566 เทศบาลตำบลวังขนายได้ออกตรวจเยี่ยมดูแลความเรียบร้อยสนามแข่งขันและที่พักนักกีฬาในพื้นที่ตำบลวังขนาย...
18/08/2023

📢วันที่18 สิงหาคม 2566 เทศบาลตำบลวังขนายได้ออกตรวจเยี่ยมดูแลความเรียบร้อยสนามแข่งขันและที่พักนักกีฬาในพื้นที่ตำบลวังขนาย เนื่องในการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 "กาญจนบุรีเกมส์"

📢ประชาสัมพันธ์ข่าว สคบ. ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค จำนวน ๓ เรื่อง และอินโฟกราฟิก จำนวน ๒ เรื่อง
18/08/2023

📢ประชาสัมพันธ์ข่าว สคบ. ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค จำนวน ๓ เรื่อง และอินโฟกราฟิก จำนวน ๒ เรื่อง

📢ส่งประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี ๒๕๖๕/๖๖ (...
18/08/2023

📢ส่งประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี ๒๕๖๕/๖๖ (งวดที่ ๙)

📋วันที่ 17 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายกณัฐนันท์ บ่อบัวทอง นายกเทศมนตรีตำบลวังขนาย เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพผู...
17/08/2023

📋วันที่ 17 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายกณัฐนันท์ บ่อบัวทอง นายกเทศมนตรีตำบลวังขนาย เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2566 ระหว่างวันที่ 17-18 สิงหาคม 2566 ณ ศาลาอเนกประสงค์สำนักงานเทศบาลตำบลวังขนาย / จังหวัดสมุทรสงคราม

📢วันพุธ ที่ 16 สิงหาคม 2566 นายกณัฐนันท์ บ่อบัวทอง นายกเทศมนตรีตำบลวังขนาย  พร้อมด้วยสจ.ปาริชาติ บ่อบัวทอง ส.อบจ. เขต 1 ...
16/08/2023

📢วันพุธ ที่ 16 สิงหาคม 2566 นายกณัฐนันท์ บ่อบัวทอง นายกเทศมนตรีตำบลวังขนาย พร้อมด้วยสจ.ปาริชาติ บ่อบัวทอง ส.อบจ. เขต 1 ที่ปรึกษาชมรมชักกะเย่อจังหวัดกาญจนบุรี ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 1 กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และชาวตำบลวังขนาย เข้าร่วมพิธีเปิดการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 "กาญจนบุรีเกมส์" ประเภทกีฬา ชักกะเย่อสากล โดยมีนายฑรัท เหลืองสอาด นายอำเภอท่าม่วง เป็นประธานในพิธี ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนวัดวังขนายทายิการาม ตำบลวังขนาย อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

📢ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง
16/08/2023

📢ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง

📢ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การแสดงสินค้าและค่อบริการ
16/08/2023

📢ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การแสดงสินค้าและค่อบริการ

📢ขอประชาสัมพันธ์การจัดงานแสดงสินค้านานาชาติสำหรับการก่อสร้างและโยธาธิการ ครั้งที่ ๖
16/08/2023

📢ขอประชาสัมพันธ์การจัดงานแสดงสินค้านานาชาติสำหรับการก่อสร้างและโยธาธิการ ครั้งที่ ๖

📢การจัดหน่วยบริการหนังสือเดินทางเคลื่อนที่
15/08/2023

📢การจัดหน่วยบริการหนังสือเดินทางเคลื่อนที่

📢ประชุมสภาเทศบาลตำบลวังขนาย สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ ในวันศุกร์ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ...
11/08/2023

📢ประชุมสภาเทศบาลตำบลวังขนาย สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ ในวันศุกร์ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมกัลยณมิตรชั้น ๒ เทศบาลตำบลวังขนาย

📋วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2566 นายกณัฐนันท์ บ่อบัวทอง นายกเทศมนตรีตำบลวังขนาย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ และพน...
11/08/2023

📋วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2566 นายกณัฐนันท์ บ่อบัวทอง นายกเทศมนตรีตำบลวังขนาย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ และพนักงานเทศบาลตำบลวังขนาย พร้อมด้วย สจ.ปาริชาติ บ่อบัวทอง ส.อบจ. เขต 1 เข้าร่วมกิจกรรมโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566 ณ เทศบาลตำบลวังขนาย

📢วันพุธที่ 9 สิงหาคม 2566 เวลา 11.00 น.นายณัฐนันท์ บ่อบัวทอง นายกเทศมนตรีตำบลวังขนาย ลงพื้นตรวจการดำเนินการทำถนนคอนกรีตเ...
09/08/2023

📢วันพุธที่ 9 สิงหาคม 2566 เวลา 11.00 น.
นายณัฐนันท์ บ่อบัวทอง นายกเทศมนตรีตำบลวังขนาย ลงพื้นตรวจการดำเนินการทำถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเส้นไร่กาลเวลา หมู่ 1 ,ถนนซอยสมบูรณ์ทรัพย์ หมู่ 3 , ถนนซอย หมู่ 4 ,ถนนซอย 2/2 (ร่วมใจ2) ม.5 และถนนทางเข้าบ้านผู้ช่วยศรีวรรณ แก่นรักษ์ หมู่7

📢ประชาสัมพันธ์ หลีกเลี่ยงการดื่มน้ำจากตู้กดน้ำที่มีกลิ่นและผิดปกติ
09/08/2023

📢ประชาสัมพันธ์ หลีกเลี่ยงการดื่มน้ำจากตู้กดน้ำที่มีกลิ่นและผิดปกติ

📋วันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2566 เวลา 08.30 น. นายกณัฐนันท์ บ่อบัวทอง นายกเทศมนตรีตำบลวังขนาย มอบหมาย นางฒิวุธรา สังข์ปรีดา ...
08/08/2023

📋วันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2566 เวลา 08.30 น. นายกณัฐนันท์ บ่อบัวทอง นายกเทศมนตรีตำบลวังขนาย มอบหมาย นางฒิวุธรา สังข์ปรีดา ปลัดเทศบาล เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมและเผยแพร่การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ประจำปีงบประมาณ 2566 โรงเรียนวัดวังขนายทายิการาม จัดทำโดย งานสำนักปลัด เทศบาลตำบลวังขนาย

📢รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (กรกฎาคม ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
08/08/2023

📢รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (กรกฎาคม ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

📢ประชาสัมพันธ์เชิญชวนทุกภาคส่วนร่วมกันพัฒนาเมืองและรักษาความสะอาด ในการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 "กาญจนบุรีเ...
07/08/2023

📢ประชาสัมพันธ์เชิญชวนทุกภาคส่วนร่วมกันพัฒนาเมืองและรักษาความสะอาด ในการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 "กาญจนบุรีเกมส์" และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 38 "กาญจนิกาเกมส์"

📋วันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2566 เวลา 08.30 น. นายกณัฐนันท์ บ่อบัวทอง นายกเทศมนตรีตำบลวังขนาย เป็นประธานเปิดโครงการอบรมการป้อ...
04/08/2023

📋วันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2566 เวลา 08.30 น. นายกณัฐนันท์ บ่อบัวทอง นายกเทศมนตรีตำบลวังขนาย เป็นประธานเปิดโครงการอบรมการป้องกันอัคคีภัยเบื้องต้นให้แก่เยาวชนในสถานศึกษาเขตเทศบาลตำบลวังขนาย ประจำปี ๒๕๖๖ ณ ห้องอบรมวิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจกาญจนบุรี จัดทำโดย งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝ่ายปกครอง สำนักปลัด เทศบาลตำบลวังขนาย

03/08/2023

📋กิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ในการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรดินด้วยกิจกรรม “หนูน้อยปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร”ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังขนาย อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

📋วันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม 2566 นายกณัฐนันท์ บ่อบัวทอง นายกเทศมนตรีตำบลวังขนาย สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ และพนักงานเทศบาลตำ...
28/07/2023

📋วันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม 2566 นายกณัฐนันท์ บ่อบัวทอง นายกเทศมนตรีตำบลวังขนาย สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ และพนักงานเทศบาลตำบลวังขนาย พร้อมด้วย สจ.ปาริชาติ บ่อบัวทอง ส.อบจ. เขต 1 เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่๑๐)
เวลา 07.30 น. พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล ณ สโมสรอำเภอท่าม่วง
เวลา 18.00 น. พิธีถวายราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ สโมสรอำเภอท่าม่วง

📋วันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม 2566 นายกณัฐนันท์ บ่อบัวทอง นายกเทศมนตรีตำบลวังขนาย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ และพน...
28/07/2023

📋วันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม 2566 นายกณัฐนันท์ บ่อบัวทอง นายกเทศมนตรีตำบลวังขนาย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ และพนักงานเทศบาลตำบลวังขนาย พร้อมด้วย สภาวัฒนธรรมตำบลวังขนาย โรงเรียนในเขตวังขนาย ทั้ง 5 โรงเรียน ผู้นำชุมชน ประชาชนชาววังขนาย ร่วมสืบสานประเพณีถวายเทียนจำนำพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน และทำบุญครบรอบก่อตั้งวัดวังขนายฯ ครบ ๘๐ ปี ซึ่งเป็นประเพณีเก่าแก่โบราณตำนานบวงสรวงช้าง(ที่มาของตำบลวังขนาย)

📢ประกาศเทศบาลตำบลวังขนาย เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ ของเทศบาลตำบลวังขนาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒...
27/07/2023

📢ประกาศเทศบาลตำบลวังขนาย เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ ของเทศบาลตำบลวังขนาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

27/07/2023

📋วีดิโอ การส่งมอบธงการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 "กาญจนบุรีเกมส์" และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 38 "กาญจนิกาเกมส์"
youtube 1 : https://www.youtube.com/watch?v=0dapJhrHFYE
youtube 2 : https://www.youtube.com/watch?v=gmTt8FY0vAo

📣 P.ton🌀080 - 604 -1008
ข่าววิถีคนกล้าของแผ่นดิน/รายงาน
สมาคมสื่อมวลชนจังหวัดกาญจนบุรี

📢ประชาสัมพันธ์  #ภาษีที่ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง   #หนังสืออ้างอิง🚩กรณีวันสุดท้ายของการชำระภาษี เมื่อ ครม. ประกาศให้วันที่...
27/07/2023

📢ประชาสัมพันธ์ #ภาษีที่ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง #หนังสืออ้างอิง
🚩กรณีวันสุดท้ายของการชำระภาษี เมื่อ ครม. ประกาศให้วันที่ 31 กค. 2566 เป็นวันหยุดพิเศษเพิ่มขึ้น และต่อจากนั้นวันที่ 1 และ 2 สค. 2566 ก็เป็นวันหยุดตามประเพณีที่กำหนดในปีปฏิทินอยู่แล้ว วันที่ 3 ส.ค. 2566 จึงเป็นวันเริ่มทำการวันแรกต่อจากวันหยุด 🚩
1.ไฟล์หนังสือซักซ้อมขั้นตอนการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2556
https://drive.google.com/file/d/1Ea_0YSYcyegRwt5I_s8Q6vy3Yz00rNOL/view?usp=sharing
2.ไฟล์หนังสือคำปรึกษาหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
https://drive.google.com/file/d/1KW5A5TdA1IEPzoO9LYfmoLVrq_DGrJmf/view?usp=sharing
3.สิ่งที่ส่งมาด้วยหนังสือคำปรึกษาหรือคำแนะนำ
https://drive.google.com/file/d/1F_mM3UhZN0djLRD6qwlEu7eZp1DkjdFK/view?usp=sharing

📋วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายณัฐนันท์ บ่อบัวทอง นายกเทศมนตรีตำบลวังขนาย คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักง...
27/07/2023

📋วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายณัฐนันท์ บ่อบัวทอง นายกเทศมนตรีตำบลวังขนาย คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังขนาย เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประจำปี ๒๕๖๖

📋วันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2566 นายกณัฐนันท์ บ่อบัวทอง นายกเทศมนตรีตำบลวังขนาย ปลัดเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สภาวัฒนธรรมตำบลวั...
27/07/2023

📋วันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2566 นายกณัฐนันท์ บ่อบัวทอง นายกเทศมนตรีตำบลวังขนาย ปลัดเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สภาวัฒนธรรมตำบลวังขนาย โรงเรียนวัดวังขนายทายิการาม อสม. และชาวตำบลวังขนาย ร่วมกันจัดพิธีฉลอง เนื่องจาก วัดวังขนายทายิการาม ได้รับคัดเลือกให้เป็นวัดพัฒนาตัวอย่าง ที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2566 โดยมีนายฑรัท เหลืองสอาด นายอำเภอท่าม่วง เป็นประธานในพิธี และได้ร่วมเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

📋เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบ...
27/07/2023

📋เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง เทศบาลตำบลวังขนาย

📢ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตร ฟังเทศน์-ฟังธรรม เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประจำปี ๒๕๖๖ เพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนา
26/07/2023

📢ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตร ฟังเทศน์-ฟังธรรม เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประจำปี ๒๕๖๖ เพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนา

ที่อยู่

221 หมู่1 ตำบลวังขนาย อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
Tha Muang
71110

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6634611353

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ เทศบาลตำบลวังขนายผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

แชร์

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Tha Muang

แสดงผลทั้งหมด
#}